Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

DEN ZDRAVÍ - Ze spolupráce střední zdravotnické a základní školy

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný  

Autor: Mgr. Hejduková Andrea

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Zdeňka Fibicha 2778, 434 01 Most

 

 

Klíčová slova


projektové vyučování, aktivní účast žáků na vyučování, práce ve skupinách, interaktivní forma výuky, zdravotní prevence

 

 

Stručná anotace


Pedagogové a žáci střední zdravotnické školy předávají své znalosti z jednotlivých oblastí zdravotnické problematiky žákům základních škol regionu. Jednotlivá témata, jejich obsah a podání jsou vybrána a připravena tak, aby informace byly přiměřené schopnostem i rozumovým vědomostem dané skupině žáků ze ZŠ. Jedná se o témata: tělesná zdatnost, péče o chrup nádorové onemocnění kůže, varlat, prsu. Žáci ZŠ si při realizaci akce rozšíří znalosti teoretické, praktické, ale zejména dovednosti zaměřené na prevenci onemocnění. Příklad dobré praxe zdůrazňuje význam přípravné fáze a dobré organizace projektu, na níž se vedle učitelů podílejí sami žáci školy; je popsán mechanismus realizace a výsledky.

 

 

Kontext


Do akce Den zdraví jsou zapojeny odborné učitelky SZŠ, vybraní žáci 2. a 3. ročníků, kteří mají potřebné znalosti a zájem o osvětovou činnost. Akce probíhá v odborných učebnách Střední zdravotnické školy v Mostě. Počet žáků ZŠ je dán počtem zájemců ze strany ZŠ. V letošním 5. ročníku byl počet žáků ZŠ až 300. Tato akce se začíná připravovat již v úvodu školního roku, aby v prosinci, kdy většinou akce probíhá, bylo vše připraveno. Na přípravě se podílejí všechny odborné učitelky, které mají rozděleny úkoly.

 

 

Cíle


Cílem je vybavit žáky ZŠ základními odbornými znalostmi z daných témat a hlavně informacemi z oblasti prevence. Cílem pro naši školu je posílit zájem o vzdělávání zdravotnických oborů.

Žáci SZŠ si rozšiřují získané odborné kompetence, učí se argumentovat, nést si odpovědnost za svou činnost, reagovat samostatně, kreativně a flexibilně.

 

 

Realizace


Na naší škole má Den zdraví dlouholetou tradici. Orientace v péči o zdraví by měla patřit k základnímu vzdělání každého člověka.

Důležitá je spolupráce jednotlivých škol a získání důležitých informací v časovém předstihu. Informace k časovému harmonogramu (jak dlouho má výuka trvat), věková hranice zúčastněných žáků, počet žáků, požadavky na organizaci (zajištění celé výuky nebo jen části) či zpracování požadovaných témat (co má výuka obsahovat) jsou pro naši přípravu stěžejní. Důležité jsou i prostory, které jsou k dispozici. Ideální je výuka ve více třídách (s dataprojektorem a v dalších, ve kterých se dají vytvořit daná stanoviště).

Poté následuje příprava celé akce:

 1. Výběr a rozdělení učitelek a žáků SZŠ do pracovních skupin, výběr z témat:
 • Prevence nádorového onemocnění prsa
 • Prevence nádorového onemocnění varlat
 • Prevence nádorového onemocnění kůže
 • Péče o chrup
 • Tělesná zdatnost
 • Kouření, vodní dýmka
 • První pomoc
 • Zdravá výživa

Základní pokyny ke zpracování (aby odpovídaly věkové hranici žáků ZŠ) a organizaci (časové rozmezí pro jednotlivá stanoviště, bývá zpravidla 30 minut), stanovení časového harmonogramu pro přípravu.

 1. Odborné učitelky zajistí potřebný propagační materiál, prezentace ve formátu PPT, soupis literatury, zdrojů, potřebných pomůcek.
 2. Pověřená učitelka zpracuje přesný časový harmonogram stanovišť, doby přestávek. Též je nutné každé skupině zajistit hostesku z řad žáků SZŠ, která je celý den provází. Další důležitý bod je zajistit prostory na svačinu a pro úschovu oblečení.
 3. Žáci SZŠ, kteří budou provádět přednášky, své prezentace předvedou vyučující, která je upozorní na případné nedostatky, způsob prezentace atd.
 4. Další konzultace: dle potřeby

Realizace Dne zdraví:

 1. Žáci ZŠ v doprovodu vyučujících přijdou do budovy školy v přesném časovém rozmezí. Zde se jednotlivých tříd (některé jsou rozděleny na poloviny) ujmou hostesky (žáci školy) a po celý průběh akce je doprovázejí.
 2. Přednášky probíhají s pomocí dataprojektoru a prezentace, DVD, modelů a propagačních materiálů. Učitelka SZŠ seznámí žáky ZŠ s úvodem do tématu. Zjistí, jaké mají žáci vědomosti a co všechno vědí. Na tyto vědomosti poté naváže.
 3. Po tom, co žáci projdou všechna stanoviště, vyplní krátký dotazník, který nám slouží k zpětné reakci na případné připomínky. Jedná se o možnost změnit témata daných přednášek, časovou náročnost nebo obsahovou náplň. Dotazník obsahuje otázky na zhodnocení celé akce, zda se akce zdařila či nikoli, zda byla přínosná a něco naučila, jaké stanoviště se nejvíce líbilo. Je zde také prostor pro připomínky. Znění dotazníku i jeho grafické zpracování je k dispozici v příloze.
 4. Žáci SZŠ se podílí na úklidu pomůcek.
 5. Písemné vyhodnocení akce se předává všem zúčastněním žákům a vyučujícím. Součástí přílohy jsou fotografie, které zachycují průběh celého dne.

 


Výsledky


Den zdraví byl hodnocen vždy jako zdařilý. Prezentace byly doplněny obrazovým materiálem, k dispozici byly jednotlivé modely, propagační materiál. Žáci ZŠ obcházeli jednotlivá stanoviště, kde si mohli vše vyzkoušet. Na závěr vyplnili jednoduchý dotazník, který mapoval hodnocení  jednotlivých stanovišť. Výsledek byl velmi pozitivní. Dle vybraných dotazníků sklidila úspěch všechna stanoviště, nejvíce se však líbilo stanoviště První pomoc.

Celý den je pochopitelně velmi časově náročný, proto je důležitá přesná synchronizace, dodržování časových rozmezí. Další úskalí by mohlo nastat v nepřiměřeném rozsahu či náročnosti jednotlivých témat v poměru s věkovou hranicí žáků ZŠ. Proto je důležitá příprava a spolupráce zapojených škol.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


-       PC + dataprojektor, flashdisc

-       dokumentační materiál – obrázky, tiskopisy, propagační materiál ONKO ARCUS, edukační materiál SZÚ, Zdravotní ústav Morava, samovyšetření prsu, kožní melanom, ca varlat, vrstvy kůže

-       odborné modely – model prsa, varlat, chrupu a kartáčku

-       anatomické obrazy – kůže, varlata, pohlavní ústrojí muže

-       videa – samovyšetření prsu

-       prezentace k jednotlivým tématům

-       zubní nitě, detekční tablety, zubní kartáčky žáků, hygienické pomůcky

-       skákací míče, tonometry, fonendoskopy, stopky, CD přehrávač, měřič tělesného tuku, záznamový arch, tužky

-       pomůcky k maskování první pomoci, lékárničky, karimatky, obrázky poloh

 

 

Použitá literatura a zdroje


Kurucová, A. První pomoc. 1.vyd.Praha: Grada 2008, ISBN 978-80-247-2168-2

https://www.orbitklub.cz/cs/e-zubar/vzdelavaci-porad/27677-.html

https://www.aldentex.cz/skola-dentalni-hygieny/cisteni

https://szu.cz/

Propagační materiály

Prezentace

VideaNahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky