Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Goethe – Erlkönig

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

Autor/autoři: Mgr. Kateřina Paseková

Škola: Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav

www.gymcaslav.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: bez omezení
 • ročník: 2., 3., 4.
 • oblast/oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní, estetické
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: německý jazyk a literatura, český jazyk a literatura, dramatická výchova, výtvarná výchova, tvůrčí psaní, anglický jazyk, hudební výchova

 

Cíle projektu:

Seznámit se důkladně s dílem Erlkönig, samostatně uvažovat o literárním díle, hledat v lexikonech, pracovat s cizojazyčnou literaturou, pracovat ve dvojicích i skupinách, naučit se srovnávat, pracovat s překlady, provést interpretaci literárního díla, pracovat s nejednoznačností, vyjádřit vlastní názor na dílo, zpracovat dílo také po výtvarné a hudební stránce.

 

Anotace:

Projekt Erlkönig se zabývá stejnojmenným literárním dílem německého autora J. W. Goetha. Cílem projektu je, aby žáci pracovali s daným textem, cizojazyčnou literaturou, lexikony, a to samostatně i ve skupinách. Dílo je interpretováno, nikoli však pouze slovně, ale také výtvarně, dramaticky a hudebně. Je poukazováno na problematická místa a nejednoznačnost.

 

Klíčová slova:

Erlkönig – Král duchů, Goethe, balada, Osvícenství – rozum, Bouře a vzdor – emoce, interpretace, práce s textem

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 1 měsíc
 • dle počtu zúčastněných: individuální, párový, skupinový (max. 4 žáci ve skupině)
 • dle místa realizace: školní i mimoškolní

 

Výstup projektu:

 • prezentace výsledků práce před rodiči a veřejností

V rámci rodičovských schůzek je otevřena jedna místnost, kde žáci v každou celou hodinu projekt předvedou rodičům, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Předem se určí, v jakém pořadí aktivity budou probíhat, je možno ustanovit moderátora. O této skutečnosti informují webové stránky školy a plakáty.

 

Obsah projektu:

Projekt Erlkönig se zabývá stejnojmenným literárním dílem německého autora J. W. Goetha. Cílem projektu je, aby žáci pracovali s daným textem, cizojazyčnou literaturou, lexikony, a to samostatně i ve skupinách. Dílo je interpretováno, nikoli však pouze slovně, ale také výtvarně, dramaticky a hudebně. Je poukazováno na problematická místa a nejednoznačnost.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. 1. vyučovací hodina:

Učitel přinese do třídy baladu Erlkönig a rozdá ji žákům spolu se slovníkem.

Následují otázky:

 1. 1. V jakém časovém období mohlo toto dílo vzniknout?
 2. 2. Jaký je žánr díla?
 3. 3. Kdo může být autorem?
 4. 4. Do jaké literární epochy se dílo řadí?
 5. 5. Jaká jsou klíčová slova tohoto díla?
 6. 6. Jaký je obsah díla?
 7. 7. Jak tomuto dílu rozumíte?
 8. 8. Co nám tím chtěl autor říci?
 9. 9. Odkud zná dítě jméno Krále duchů?

10. Proč dítě nakonec umírá?


Je nutné ve třídě rozpoutat diskusi. Učitel žáky navádí správným směrem, klade doplňující otázky, aby žáci sami našli odpověď. Například při otázce na literární epochu se ptáme, jaké jsou charakteristické rysy tohoto díla. Dotazujeme se, zda například rozum zde hraje důležitou roli. Když žáci zjistí, že nikoli, zeptáme se tedy, zda cit či něco nadpřirozeného. Postupně žáci dospějí k tomuto:

 1. dílo vzniklo na konci 18. stol., v r. 1782
 2. 2. žánr - balada
 3. 3. autorem je Johann Wolfgang Goethe
 4. 4. epocha bouře a vzdoru (Sturm und Drang)
 5. 5. Erlkönig, noc, tajemno, strach, balada, otec, syn, neklid, halucinace, panika, jízda na koni, smrt, racionalita, iracionalita, přírodní energie
 6. 6. Během noci jede otec se synem na koni, je nepříznivé počasí. Syn se bojí, že vidí postavu Krále duchů a bojí se. Otec ho uklidňuje, dítě se však kvůli podivné postavě cítí stále více nejistě. Král duchů prosí dítě, aby šlo s ním, láká ho. Dítě je stále neklidnější. Otec se snaží dítěti jeho strach racionálně vysvětlit (prý se jedná o zvuky přírody). Syn však reaguje stále ve větší panice. Král duchů si tedy bere dítě násilím, otec se snaží jet na koni co nejrychleji, chce už být doma. Dorazí však pozdě, dítě mu umírá v náručí.
 7. Nejednoznačná odpověď nutná k zamyšlení, mnoho možných interpretací. Pestrost názorů je žádoucí. Podobné otázky učí žáky, že nelze vždy nalézt jednoznačnou odpověď.
 8. Nejednoznačná odpověď nutná k zamyšlení, mnoho možných interpretací. Pestrost názorů je žádoucí. Podobné otázky učí žáky, že nelze vždy nalézt jednoznačnou odpověď.
 9. Nutné se zamyslet, mnoho možných interpretací. Pestrost názorů je žádoucí. Podobné otázky učí žáky, že nelze vždy nalézt jednoznačnou odpověď.

10. Nejednoznačná odpověď nutná k zamyšlení, mnoho možných interpretací. Pestrost názorů je žádoucí. Podobné otázky učí žáky, že nelze vždy nalézt jednoznačnou odpověď. Jednou z možných odpovědí je, že dítě je nemocné a trpí halucinacemi, proto nakonec umírá.


Na konci hodiny následuje společný překlad balady, abychom se ujistili, že nadále můžeme pracovat s textem.

 

 1. 2. vyučovací hodina

Žáci pracují ve dvojicích s internetem.

Úkoly:

 • Zjistěte, jaké jsou charakteristické rysy epochy Sturm und Drang (Bouře a vzdor).
 • Najděte je v baladě. Přesně definujte, jaké tyto rysy jsou a kde jsou umístěny.

Na konci hodiny své výsledky prezentují vybrané skupiny, učitel shrne to nejpodstatnější a znova na to poukáže.

 1. 3. vyučovací hodina

Je věnována interpretaci díla. Žáci pracují samostatně, každý bude mít tedy trochu jinou interpretaci. Učitel nejprve žáky krátce uvede do problematiky interpretace literárního díla. Žáci samostatně hledají odpovědi na otázky, které již byly dříve zodpovězeny, snaží se však o větší hloubku, od žáků je očekávána větší míra samostatnosti a odbourání českého jazyka.

 • Co se v baladě stalo?
 • Co tím chtěl autor říci?
 • Kdo nebo co hraje v baladě velkou roli?

Na konci hodiny žáci přednesou své návrhy, učitel s nimi vede diskuzi, do jaké míry jsou návrhy žáků věcné. Nakonec učitel poukáže na možné správné interpretace.

 1. 4. vyučovací hodina

Žáci pracují ve dvojicích s literárním lexikonem.

 • Zjistěte a napište do sešitu nejzákladnější fakta o životě Goetha. Zaměřte se především na ta, která souvisí s dílem Erlkönig.
 • Zjistěte a napište do sešitu spojitost Goetha a Čech.

Na konci hodiny své poznatky předvedou formou rozhovoru, jeden z dvojice je Goethe, druhý současný novinář, který ho zpovídá.

 1. 5. vyučovací hodina

Žáci utvoří skupiny po 3 až 4. Každá skupina si zvolí ke zpracování úkoly tak, aby všichni členové skupiny pracovali. Jednotlivé úkoly budou v celé třídě zastoupeny všechny a pouze jednou.

 • Navrhněte přebal na knihu, ve které bude tato balada vytištěna. Vytvořte jej za pomocí vámi dostupných pomůcek.
 • Co možná nejvhodněji dílo přeložte do českého jazyka.
 • Sežeňte dobový kostým a jeden z vás se převlékněte za Goetha.
 • Vysvětlete, jak se od sebe liší epocha osvícenství a Bouře a vzdor. Vysvětlete, do které z epoch patří balada Erlkönig, uveďte typické znaky, které se v díle vyskytují. Vysvětlete, proč Goethe v jisté fázi života opustil osvícenství a stal se zástupcem hnutí Bouře a vzdor.
 • Zpracujte symboly a motivy balady, předneste, vždy konkrétně doplňte příkladem z díla.
 • Zpracujte nevšední interpretaci díla, něčím jedinečnou, předneste.
 • Zahrajte scénku, která bude líčit děj balady.
 • Napište fiktivní dopis Goethovi, vyličte v něm, co vás na baladě zaujalo, co jste nepochopili, co potřebujete dovysvětlit? Sdělte, zda dnes taková díla také vznikají, či nikoli a proč.
 • Sehrajte dialog mezi Goethem a Schillerem, o kterém by se dalo tvrdit, že klidně mohl kdysi proběhnout.
 • Vyberte jiné Goethovo dílo, které vzniklo v období osvícenství, a srovnejte s baladou Erlkönig.
 • Výtvarně ztvárněte, jak si představujete krále duchů.
 • Dílo bylo také zhudebněno, např. Franzem Schubertem, ale i jinými autory. Předveďte hudební ztvárnění.
 • Napište vlastní baladu, můžete i v mateřštině.
 • Nakreslete portrét Goetha a vyvěste jej do místnosti, kde bude probíhat prezentace.
 • Vyhledejte v literatuře či na internetu, jak bylo toto dílo přeloženo do angličtiny, srovnejte s originálem.
 • Vyhledejte v literatuře či na internetu, jak bylo toto dílo přeloženo do češtiny, srovnejte s originálem.

Jsou-li všechny úkoly rozdány, žáci mají 14 dní samostatné domácí přípravy na to, aby je splnili. V průběhu těchto 14 dní se ustanoví jedna konzultační hodina, kde žáci vznesou své dotazy a přednesou, jak jsou daleko se svoji prací, učitel aktivity vhodně koriguje. Po těchto 14 dnech se ustanoví dvě vyučovací hodiny, kde skupiny předvedou výsledky své práce. Učitel zhodnotí, vznese připomínky, pochvaly. Žáci dopracují nedostatky. V rámci rodičovských schůzek je otevřena jedna místnost, kde žáci v každou celou hodinu projekt předvedou rodičům, ale i zájemcům z řad veřejnosti. Předem se určí, v jakém pořadí aktivity budou probíhat, je možno ustanovit moderátora. Před odchodem rodičů z místnosti rodiče určí první tři nejlépe provedené úkoly. Body se sečtou.

 

Organizace:

Zapojeni jsou všichni žáci z dané skupiny. V první části projektu všichni pracují na každé aktivitě, v druhé části projektu si žáci volí aktivity na základě vlastní zájmové orientace.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • výtvarné potřeby,
 • počítače s internetem,
 • literární lexikony,
 • vlastní zdroje žáků.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Učitel sleduje v průběhu projektu, kdo a jak pracuje, dohlíží, aby byli zapojeni všichni. Základním údajem pro hodnocení budou body udělené od veřejnosti a rodičů. První tři autoři nejlépe splněných úkolů jsou „extra“ klasifikováni výborně. Dále dostane každý žák ještě jednu známku od učitele, kde se odrazí kvalita práce a výsledky práce žáka.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):

­   J. W. Goethe: Erlkönig a jeho další díla,

­   literární lexikon

 

Přílohy a poznámky:

 

Pro zachování přehlednosti při práci s textem ve třídě je vhodné očíslovat odstavce nebo příp. jednotlivé řádky.


Erlkönig – J. W. Goethe

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht!
Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

Du liebes Kind, komm geh' mit mir!
Gar schöne Spiele, spiel ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
In dürren Blättern säuselt der Wind.

Willst feiner Knabe du mit mir geh'n?
Meine Töchter sollen dich warten schön,
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düsteren Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.

Ich lieb dich, mich reizt deine schöne Gestalt,
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an,
Erlkönig hat mir ein Leids getan.

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not,
In seinen Armen das Kind war tot.

 

 

Reflexe projektu:

Celý projekt probíhá v německém jazyce. Knihy a internetové stránky, se kterými se pracuje, jsou německé. Pouze výjimečně, např. shrnujeme-li něco podstatného, je povolena čeština. Tento způsob práce budí v žácích zájem o literární díla v originále i o německý jazyk. Každý z žáků (tedy i ti, co jsou na německý jazyk slabší) si najde svůj obor a způsob práce, který mu vyhovuje, např. i tím, že jsou často zapojeny výtvarné činnosti. Tím posilujeme sebevědomí slabších žáků a motivujeme ty, kdo o cizí jazyky jeví méně zájmu. Přesto občas hrozí, že se ve třídě najdou pasivní jedinci, kteří se spolehnou na aktivitu spolužáků. Zde je nutné bedlivé oko pedagoga.

Realizací projektu jsou rozvíjeny především tyto KK:

 • Kompetence k učení – žáci třídí a sbírají materiály, informace třídí a spojují na základě jejich pochopení tak, aby mohly být prezentovány publiku. Žák se učí plánovat svoji práci v časovém horizontu, plánuje si strategie učení, stává se samostatnějším. Rozbor literárních textů rozvoji kompetence k učení vhodně napomáhá.
 • Kompetence k řešení problémů – žáci kriticky uvažují, činí rozhodnutí, za jejich důsledky si nesou zodpovědnost. V tomto projektu je mnoho otázek s nejednoznačnou odpovědí, žáci jsou nuceni pracovat s informačními prameny, třídit informace, dělat si na ně vlastní názor, přemýšlet, zda se v baladě objevují nesrovnalosti.
 • Kompetence komunikativní – komunikace ve skupinách, při domluvě, žáci se učí prezentovat svoje myšlenky, zároveň ale naslouchat druhému; je nutné vyjadřovat se spisovně, zejména pak při prezentaci před rodiči a veřejností. Při interpretaci literárního díla se komunikativní kompetence vhodným způsobem rozvíjí, je vyžadován kultivovaný ústní i písemný projev.
 • Kompetence sociální a personální – žáci spolupracují nejen mezi sebou, ale i s učitelem, který vznáší své kritické připomínky, což žáci reflektují; žáci získávají sebevědomí, které později uplatní na trhu práce.
 • Kompetence občanské – žák je nucen respektovat názor druhého a domluvit se s ním na kompromisu. Při interpretaci literárního díla se žák setká s mnoha odlišnými názory, než je jeho vlastní. I tyto však musí respektovat, pracovat s nimi. Žák se aktivně zapojuje do kulturního dění, a to hned v mnoha oblastech: literatuře, výtvarné výchově, hudební výchově.
 • Kompetence pracovní – žák si plní své povinnosti a dodržuje termíny práce, které byly předem pro projekt Erlkönig domluveny.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky