Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Hodnocení pokusného ověřování školních vzdělávacích programů v tříletých oborech

Ve školním roce 2008/2009 skládali poprvé závěrečné zkoušky žáci tříletých oborů, kteří se učili podle pilotních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Zajímalo nás, zda existuje z pohledu škol rozdíl v úspěšnosti žáků, kteří se vzdělávali podle pilotních ŠVP a podle standardních učebních dokumentů. Srovnání 15 pilotních škol přineslo zajímavé poznatky.  


Výkony žáků u závěrečných zkoušek

U 8 oborů vzdělání hodnotili učitelé celkovou úroveň odborných vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, u závěrečných zkoušek jako lepší, u 7 oborů nevidí učitelé významné rozdíly. Horší úroveň neuvedla žádná škola.


V čem byla úroveň vědomostí žáků u zkoušek lepší a proč?

Image

 • Ke zlepšení výsledků žáků u závěrečných zkoušek vedla podle škol důkladná příprava v rámci opakování a shrnutí učiva, která byla zaměřena na témata k závěrečným zkouškám. Přitom vyučující poukazovali na nejčastější nedostatky, vyskytující se při předchozích závěrečných zkouškách.
 • Mírně se zlepšila úroveň požadovaných kompetencí. ŠVP jsou zaměřeny více na potřeby praxe, jsou promyšlené a zaměřené na výstupy, což umožňuje snadnější uplatnitelnost na trhu práce. Rovněž struktura předmětů, která byla konzultována se sociálními partnery, lépe vyhovuje potřebám výuky. Ve výuce se více používaly pomůcky a práce s internetem pro získávání informací a jejich prezentaci v projektové výuce.
 • Mezipředmětové vazby byly systematicky provázány s učivem příbuzných či souvisejících předmětů. Lepší provázanost odborných předmětů vedla k pochopení souvislostí v daném oboru. ŠVP lépe definoval cíle vzdělávání v jednotlivých předmětech.
 • Žáci prokazovali komplexnější přehled a lépe se orientovali v problémech. Požadavky na vzdělávání jsou v ŠVP jednoznačně identifikovatelné a čitelné a žáci s nimi byli průběžně seznamováni. Podle těchto požadavků byly definovány klíčové a odborné kompetence.
 • V praktické zkoušce žáci prokazovali lepší schopnost aplikovat teoretické poznatky do pracovních činností. Podle škol došlo ke zkvalitnění spolupráce učitelů teoretické a praktické výuky. Dochází k účasti učitelů odborného výcviku v odborné teoretické výuce, k výměně praktických zkušeností vyučujících, tedy ke zkvalitnění výuky v návaznosti učiva teorie a praxe.
 • Školy, které vykonávaly zkoušky podle Jednotného zadání závěrečné zkoušky, konstatují, že jde o vhodnou formu ukončení vzdělávání. Zkoušky byly spravedlivější, vyžadovaly větší samostatnost žáků a lepší uplatnění nabytých dovedností v oboru.
 • Školy přijaly požadavky sociálních partnerů, kteří na první místo kladou profesní odbornost. Ve výuce byl dáván větší důraz na praktické dovednosti.
 • Ve skupinové práci jsou žáci schopni lépe spolupracovat.

Jak se školám dařilo naplnit požadavky profilu absolventa?

Z 15 hodnocených oborů na pilotních školách je u tří uvedeno, že se podařilo dosáhnout výsledků vzdělávání uvedených v profilu absolventa příslušného ŠVP. Ostatní školy uvádějí, že se jim těchto výsledků podařilo dosáhnout pouze částečně.


Co se školám dařilo

 • U většiny žáků se podařilo dosáhnout úrovně očekávaných odborných kompetencí v teoretické i praktické rovině.
 • Dále byl na některých školách zaznamenán pozitivní posun v rozvoji komunikativních, personálních a sociálních kompetencí, např. zvládnutí kompetencí souvisejících s prodejem zboží.

 

Co se nedařilo?

Image

 • Některé školy naopak sdělují, že v oblasti personálních a sociálních kompetencí absolventů se výsledky vzdělávání dařily naplňovat jen velmi obtížně. Na velkou část těchto kompetencí má mnohem větší vliv společnost, okolí, rodina atd. než škola.
 • V oboru kuchař – číšník se školy potýkají s nízkou úrovní společenského chování přijatých žáků, která je nezbytně nutná při styku s hosty, pracovními partnery a spolupracovníky. Musí je učit základním pravidlům počínaje zdravením apod. Příčinu těchto nedostatků vidí v rodinách a prostředí, ze kterého k nim žáci přicházejí.
 • Školy upozorňují na to, že je těžké probudit zájem žáků o studium. Příčinou je malá podpora rodiny. Beze změn v obsahu a způsobu vzdělávání by docházelo k ještě horším výsledkům.
 • Komunikace žáků v cizím jazyce je řadou škol považována za nedostatečnou, zvláště u oborů služeb v komunikaci se zákazníkem. Příčinou je malý zájem žáků o vzdělávání a nízká úroveň znalostí ze základní školy.
 • Některé školy si stěžují na nedostatek sociálních partnerů. Např. v oboru pekař žáci zvládli základní úkony potřebné pro výkon povolání, nepodařilo se ale ve větší míře naučit je obsluhovat strojní zařízení a řídit technologické procesy na velkých pekárnách.

 

Mezi úpravami, které školy provedly v pojetí a obsahu odborné složky vzdělávání, jsou především inovace ŠVP podle nových RVP, aktualizace učiva v souladu s potřebami praxe a vývojovými trendy v oboru, úpravy v mezipředmětových vazbách, zestručnění ŠVP a úpravy v souvislosti se společným vyučováním oborů v 1 třídě.

Gabriela Šumavská

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky