Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak a čím motivovat žáky ke studiu a vést je k odpovědnosti

V rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na 27 pilotních školách na jaře 2010, jsme se ptali respondentů mimo jiné na to, jak na svých školách motivují žáky ke studiu a jak je vedou k odpovědnosti. Učitelé se shodují na tom, že motivovat žáky je stále obtížnější, a to především v předmětech, které je nebaví. Všichni dotázaní pedagogové se nicméně snaží učit způsobem, kterým by žáky zaujali, a v různých typech škol k tomu používají podobné metody.  

Důležitý je učitel a jeho výuka

ImagePro žáky je důležitá zejména osobnost učitele, jeho kreativita a jeho dobrý příklad. Dále záleží na celkovém klimatu ve třídě -  navození příjemné pracovní atmosféry, vzájemných vztazích a spolupráci učitelů a žáků. Jednou z největších motivací zůstává pro žáka pochvala a kladné hodnocení jeho aktivit od vyučujícího.

Učitelům se osvědčilo aktivní zapojení žáků do výuky a tzv. zážitková pedagogika. Její podstatou je výuka žáka pomocí zážitku, na základě kterého si zapamatuje maximum informací. Jde např. o poznávací kurzy v prvním ročníku, které pořádají téměř všechny pilotní školy, dále sportovní nebo turistické kurzy, hry a znalostní nebo odborné soutěže či návštěvy kulturních akcí, výstav a veletrhů.

Motivující výukou je pro žáky také aktualizace probíraných témat nebo rozhovory a diskuze na zvolené téma. Na Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži se např. žáci zúčastnili filmu a besedy o N. Wintonovi a žáci se spontánně zapojili do petiční akce za to, aby mu byla udělena Nobelova cena míru.

 

K odpovědnosti vede samostatná i týmová práce

ImageÚčinná motivační výuka, která zároveň žáky podporuje k seberealizaci a odpovědnosti, je vypracování samostatné práce a také prezentování názorů a myšlenek před třídou, jejich obhajování před učiteli a svými spolužáky.

K odpovědnosti vedou učitelé žáky důsledným a systematickým přístupem a důslednou a pravidelnou kontrolou. Při kontrole odvedené práce je nutné s každým žákem rozebrat chyby, kterých se dopustil, a dát mu možnost chyby opravit. Osvědčeným prvkem je také autoevaluace, kdy si žák sám s pomocí učitele a kolektivu třídy sám vyhodnocuje odvedenou práci a po diskusi si navrhuje hodnocení. Při sebehodnocení jsou žáci k sobě překvapivě mnohdy docela kritičtí a kriticky berou i připomínky od spolužáků.

K odpovědnosti vede žáky rovněž týmová práce, kdy má každý žák v rámci týmu úkol, na který navazuje práce dalšího ze skupiny. V této oblasti provozují na VOŠ a střední průmyslové škole v Šumperku v rámci volitelného semináře studentské firmy, které fungují jen v případě spolupráce všech členů.

 

Žáci musí vidět sepětí učiva s praxí

Další motivační metodou výuky je možnost žáků využít své poznatky v oblastech, o které se zajímají, a rozvíjet své nápady. Přitom je důležité, aby si žáci uvědomili, že získané vědomosti uplatní nejen v dalším studiu, ale i v praktickém a profesním životě. Má-li žák pocit, že školní učivo má svůj odraz v praxi, je ochoten se více věnovat i teorii. K tomu pomáhají příklady z praxe, setkání s odborníky z praxe a exkurze na odborná pracoviště, na kterých si žák může porovnat svou praktickou činnost ve škole s obdobnými činnostmi ve skutečném podniku.

Důležitá je i spolupráce s vysokými školami. Střední průmyslová škola chemická v Brně např. realizuje obhajoby prací na půdě vysokých škol za účasti vysokoškolských učitelů. Žák tak vidí propojení a návaznost tématiky ve škole a v oblasti, ve které se bude pohybovat po absolvování školy.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky