Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

Škola: Integrovaná střední škola HPOS, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram 1

pribram.jpgVýuka základů mluveného projevu

PDP popisuje využití a střídání různých výukových metod při hodině Kultury osobního projevu. U žáků jsou rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence k řešení problémů. Využívána je zejména metoda názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem) a komplexní metoda frontální výuky. Výuka probíhá ve třídě prvního ročníku oboru Hotelnictví a turismus v předmětu Kultura osobního projevu. Třída má třicet žáků. Žáci jsou v hodinách seznamováni s různými metodami výuky. S kolektivem se většinou dobře pracuje. V předcházejících vyučovacích hodinách jak Českého jazyka a literatury, tak Kultury osobního projevu, se žáci seznámili s pojmy verbální a nonverbální komunikace. Nyní si prakticky – na konkrétních příkladech popisu – ukáží, jak obtížné může být sdělit druhým informace tak, aby nám porozuměli bez problémů a nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Ve třídě je integrován jeden žák s SPU.

 

Předpokladem pro úspěšné provedení PDP je

Z hlediska přístupu žáků:

a) Ochota spolupracovat s vyučujícím – např. při praktických ukázkách popisů připravených obrázků (viz příloha číslo 1-3) plus respektování daných pravidel.

b) Použití teoretických znalostí z výkladu verbální komunikace.

c) Využití přirozené potřeby mladého člověka ukázat své dovednosti.

Z hlediska přístupu pedagoga:

a) Pozitivně slovně i hodnocením známkou (dle situace) žáky motivovat.

b) Vybrat náročně odlišné obrazy, které by bylo vhodné použít.

c) Srozumitelně seznámit žáky s výkladem.

 

Hlavní vyučovací cíle:

1) Naučit žáky hovořit tak, aby druzí lidé porozuměli sdělovaným informacím.

2) Seznámit žáky s chybami, kterých se lidé nejčastěji při sdělování informací mluveným projevem druhým, dopouštějí.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky