Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak rozvíjet matematické znalosti žáků

Základní matematické znalosti jsou ve středním odborném školství klíčové ve všech předmětech. Problémem je, že si žáci tyto znalosti často neosvojili na základní škole a nedokážou je aplikovat v jiných předmětech. V rámci dotazníkového šetření jsme se na jaře 2010 ptali zástupců pilotních škol, j ak se odborné školy vyrovnávají se vstupními znalostmi žáků z matematiky a jak aplikují matematické znalosti v jiných předmětech.  

ImageMezi žáky přicházejícími ze základních škol jsou v matematických znalostech velké rozdíly. Chybějící základní matematické znalosti spolu s malou schopností logicky uvažovat komplikují postup učení, a to především v odborných předmětech. Vyskytl se i názor, že vstupní matematické znalosti žáků jsou rok od roku horší. Pro ilustraci stavu matematických znalostí žáků uvedla Obchodní akademie Pelhřimov, že někdy činí žákům problémy i prosté odčítání doby trvání něčeho. Např. dobu trvání Velké Moravy (od 833 do 906) nezvládne většina žáků vypočítat bez kalkulačky.

Střední školy to řeší obvykle tak, že na základě vstupních testů zařazují speciální opakování a procvičování učiva ZŠ na typově stejných příkladech. Vhodná jsou také vzorová řešení elementárních triviálních příkladů.  Školy nabízejí žákům možnost doučování učiva ze ZŠ spolu s individuálními konzultacemi. Zde je důležitá především spolupráce s rodiči žáků. Některé školy řeší tento problém navýšením hodinové dotace matematiky.

Aplikace matematiky v jiných předmětech a v běžném životě

Respondenti zdůrazňují, že právě aplikace matematických postupů v praxi může být důležitým prvkem motivace vztahu k předmětu. Nezbytná je ovšem spolupráce všech učitelů a jejich znalost ŠVP. Výuku předmětu by měla vždy provázet logická úvaha a metoda odhadu a jeho porovnání s výpočtem. Svou pozitivní úlohu může v tomto směru sehrát i výuka k finanční gramotnosti, neboť žáci, zejména nematuritních oborů, vidí praktický význam matematiky.

A jaké jsou výukové strategie dotázaných škol?

ISŠ automobilní; Brno

V praktické výuce motivujeme žáky formou finanční odměny za výsledky práce – žák si může přibližně spočítat výši odměny a získat tak větší motivaci, která ho bude provázet i v běžném životě. Nejlépe jde žákům výpočet %, tedy kolik hodin mohou zameškat.

SŠP strojnická, technická a VOŠ Chrudim

V každé partii matematiky učitelé probírají i aplikační úlohy, aby žáci viděli, kde všude je matematika potřebná. Spolupracujeme i s učiteli odborných předmětů, aby nám vytipovali učivo, které dělá žákům největší potíže, a zde společně učivo rozebíráme.

VOŠ a SPŠ stavební arch.; Náchod

Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů kladou důraz na mezipředmětové vazby, při matematice jsou řešeny příklady s tematikou zasahující do ostatních předmětů, žáci řeší spoustu příkladů, ve kterých matematicky zpracovávají reálné situace.

SOŠ a SOU automobilní; Ústí n. Orlicí

V hodinách používáme jako zdrojová data novinové články nebo informace z internetu a na těchto informacích řešíme matematické problémy, např. statistické zpracování dat.

Gabriela Šumavská, Pavla Bartošková

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky