Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak uspět u výběrového řízení

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autorka: Ing. Marie Johnová

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

 

Klíčová slova

e-learning, komunikační dovednosti, komunikativní kompetence, prezentační dovednosti, průřezové téma Člověk a svět práce, simulační metoda, sociální partnerství, technické obory, výběrové řízení, zaměstnatelnost

 

Stručná anotace

Žáci středních škol, především technických oborů, mají zásadní problém s uplatnitelností při výběrovém řízení k získání prvního pracovního místa z důvodu absence prezentačních a komunikačních dovedností. Nedostatek těchto dovedností může negativně ovlivnit rozhodování zaměstnavatele o přijetí absolventa do pracovního poměru.

Příspěvek ukazuje, jak se žáci naší školy připravují na pohovory se zaměstnavateli a rozvíjejí svoje komunikační a prezentační schopnosti formou simulovaných výběrových řízení na různé profese odpovídající jejich oboru vzdělání. Přínosné je zejména to, že do těchto výběrových řízení jsou zapojeni jako porotci personalisté reálných firem. Žáci tak mají zároveň možnost získat pracovní místo a kontakt s budoucím zaměstnavatelem ještě před ukončením studia.

 

Kontext

Aktivita se realizuje formou projektu ve všech oborech vzdělání vyučovaných na naší škole, a to ve 3. a 4. ročníku. Aktivita se týká v první fázi všech žáků, kdy si žáci připraví žádost o místo a životopis a vyučující opraví a upozorní na chyby, konzultuje svoje rozhodnutí s personalistou. V další fázi vybere zpravidla nejhorší žáky a vyzve je k tréninku. Nejlepší vyzve k přihlášení se do dalšího kola výběrového řízení – mezioborové kolo už s účastí personalistů firem.

Aktivita těsně navazuje na průřezové téma Člověk a svět práce, příprava na ni prolíná řadou předmětů: český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, ekonomika, odborné předměty, ICT. Je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí, především komunikativní, osobnostní a k pracovnímu uplatnění (zvláště na dílčí kompetenci „vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle“).

Do její realizace jsou zapojováni i zástupci (personalisté) potenciálních zaměstnavatelů. Personalisté jsou vytipováni a osloveni Okresní hospodářskou komorou, která nám s touto aktivitou pomáhá, a pracují v rámci své firemní činnosti, tj. pro školu bezplatně. Psycholog rovněž pracuje v rámci svých pracovních povinností.

Jako konkurenti ve výběrovém řízení vystupují žáci ze stejné nebo paralelní třídy a v meziškolním kole potom žáci jiných škol stejného nebo příbuzného oboru vzdělání.

Časový harmonogram výběrového řízení:

Teoretická příprava na pohovor a sepsání žádosti o místo a životopis – v rámci výuky (3 vyučovací hodiny), další tréninkové aktivity před mezitřídním, mezioborovým a meziškolním kolem podle potřeby žáků, tj. průměrně 2 hodiny mimo výuku formou konzultací.

 

Cíle

Cílem příspěvku je seznámit žáky s využitím simulační metody (simulace reálné situace – výběrového řízení na pracovní místo) pro přípravu na aktivní přístup k vlastní zaměstnatelnosti, tj. k získání přehledu o nabídce volných pracovních míst, navázání kontaktu a vstupnímu jednání s budoucím zaměstnavatelem.

Hlavním pedagogickým cílem je napomoci žákům technických oborů k vytvoření prezentačních a komunikačních dovedností potřebných při hledání zaměstnání a odstranění osobních bariér při jednání s potenciálním zaměstnavatelem.

Průvodním cílem je výchova žáka k aktivnímu zájmu o budoucí profesi a zaměstnatelnost.

 

Realizace

Aktivita se realizuje formou simulovaného výběrové řízení na obsazení volného místa. Výběrové řízení probíhá ve třech kolech, jako třídní, školní a meziškolní. Podílí se na nich i zástupci konkrétních podniků. Jako konkurenti ve výběrovém řízení vystupují žáci ze stejné nebo paralelní třídy, v meziškolním kole žáci jiných škol stejného nebo příbuzného oboru vzdělání.

Základní potřebné dovednosti, tj. prezentační a komunikační dovednosti (i v cizím jazyce) se trénují v příslušných vyučovacích předmětech. Pro osobnostní přípravu – např. pro identifikaci svých silných a slabých stránek, mohou žáci využít pohovor s psychologem. Rovněž si procvičují používání ICT při hledání pracovního místa, nebo pro sestavení osobního prezentačního manuálu.

Před jednotlivými koly výběrových řízení si žáci musí zjistit všechny potřebné informace o firmě, která konkurz vyhlásila, průměrnou mzdu v regionu (zejména v daném povolání či oboru) a náplň práce poptávané profese. K tomu využívají internetové informace a pracují s informačním serverem www.istp.cz.

Velmi dobře lze využít i zkušeností žáků z odborné praxe během studia.

K přípravě na výběrové řízení má žák k dispozici e-learningovou výukovou pomůcku.

 

Průběh jednotlivých kol výběrového řízení

Třídní kolo se koná za účasti zástupce firmy, která je vytipována podle oboru vzdělání. Třídní kolo organizuje učitel ekonomiky, který pro zástupce firmy připraví potřebné písemnosti (jedná se o životopis a motivační dopis). Před třídním kolem absolvují žáci trénink neverbální komunikace, který může být veden psychologem. Potom následuje seznámení s prezentační technikou a vytvoření sebeprezentačního materiálu – k tomu je možno využít výuku předmětu ICT.

Třídní kolo je zahájeno výběrem užšího kruhu uchazečů o vytipovanou profesi podle personálních písemností. Výběr provede učitel s personalistou. Druhou část výběrového řízení tvoří řízený rozhovor s uchazečem, třetí částí je odborný úkol podle zadání ze strany personalisty. Řízený pohovor se vede nejen v českém jazyce, ale i v cizím jazyce, který je předem znám. V případě zájmu uchazeče je možné průběh řízeného rozhovoru natočit na video a po ukončení provést s uchazečem rozbor jeho chyb a nedostatků a naopak vyzvednout jeho klady.

Na základě jednotlivých třídních kol je potom uspořádáno školní kolo. Nabízená profese je určena podle reálného nebo fiktivního zájmu firem, které jsou školou osloveny a mají zájem o uplatnění absolventa. Před školním kolem je pro žáky zajištěna výuka týkající se kultury oblékání. V porotě školního kola je kromě zástupců firem i psycholog, který po ukončení výběrového řízení zhodnotí s jednotlivci jeho průběh a poskytne jim zpětnou vazbu. Průběh školního kola je obdobný jako u kola třídního.

Posledním kolem je kolo mezi školami, které mají podobný obor vzdělání, a žáci si tedy vytváří konkurenční prostředí. Meziškolní kolo je výrazným přínosem i pro učitele zúčastněných škol, neboť při porovnání výkonů žáků je zřejmé, na co je potřeba se při přípravě zaměřit. Jednotlivá kola výběrových řízení pomáhá organizovat OHK, která iniciuje regionální firmy. Osvědčuje se i spolupráce s úřadem práce, ovšem hlavně je důležité, aby se do vytipování vhodné firmy zapojili sami žáci, pokud mají zájem v té které firmě pracovat.

Hodnocení aktivity

Po každém kole získávají žáci zpětnou vazbu o svém výkonu, dozví se, co se jim podařilo, jakých chyb se dopustili a co by měli zlepšit. Samotnými žáky je aktivita hodnocena velmi pozitivně, zvláště pohovor s psychologem je pro ně velmi důležitý. Úspěšnost žáka se započítá do školního hodnocení v první fázi – životopis a žádost o místo je součástí klasifikace. Žák, který zvítězí v mezioborovém, případně meziškolním kole je odměněn i materiálně z prostředků Rady přátel Střední průmyslové školy a jeho výsledek je medializován v regionálním tisku.

 

Výsledky

  • Výsledkem výběrového řízení může být, že žákovi je nabídnuto pracovní místo ve firmě, která se zúčastnila konkurzu. To mu umožňuje poznat ještě před skutečným nástupem do zaměstnání v průběhu souvislé praxe (případně na brigádě) budoucí pracovní prostředí a částečně se zapracovat. Ovšem i když žák, který prošel úspěšně výběrovým řízením, není nakonec ve firmě zaměstnán, postačí vhodná medializace výběrového řízení a absolvent má reálnou šanci získat lukrativní pracovní místo jinde.
  • Hlavním přínosem této aktivity je, že žáci si mohou v praxi vyzkoušet, jak probíhá výběrové řízení u zaměstnavatelů, otestovat si své silné a slabé stránky a zjistit, v čem by se měli zlepšit. Medializace výsledků s uvedením jmen vítězů působí na žáky výrazně motivačně.
  • Základní přidanou hodnotou je získání komunikačních a prezentačních dovedností, které jsou potřebné pro získání vhodného pracovního místa. Žáci si také osvojí moderní způsob vyhledání pracovního místa.
  • Zapojení žáků jiných škol umožňuje žákům i učitelům porovnávat úroveň vědomostí, dovedností a kompetencí a podporuje zdravé soutěžní a konkurenční prostředí.
  • Aktivita podporuje také spolupráci škol se sociálními partnery – jinými školami a zejména zaměstnavateli. Je prostředkem pro zapojování zaměstnavatelů do výuky, poskytuje důležité informace pro plánování odborné přípravy žáků a vlastní vyučovací proces.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Pomocný text pro žáky k přípravě na výběrové řízení (obsahuje základní pravidla pro sepsání prezentačních tiskopisů, pravidla pro vedení vstupního pohovoru), prezentační a záznamová technika (počítač s dataprojektorem a webkamera, odborná přednáška na téma kultury oblékání), odbornou přednášku zajišťuje renomovaná firma jako službu a je hrazena z prostředků Rady přátel Střední průmyslové školy), nácvik neverbální komunikace, případně cizojazyčné konzultace.

 

Použitá literatura a zdroje

Než zaklepete u zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006, ISBN 80-86878-49-X, www.istp.cz


 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky