Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koncepce ŠVP


Učební a odborná praxe


otazka.jpg Jaký je rozdíl mezi učební a odbornou praxí?

 

Odpověď:

Učební a odborná praxe (na uměleckých školách a v konzervatořích umělecká praxe) jsou jednou z forem praktického vyučování. Jejich cílem je, aby žáci získali praktické dovednosti, naučili se používat teoretické vědomosti při řešení konkrétních odborných problémů a situací a zejména, aby poznali reálné pracovní prostředí a podmínky.

Školský zákon (ani příslušná vyhláška) nevymezuje rozdíl mezi učební a odbornou nebo uměleckou praxí. Předpokládá se, že jejich charakter vyplývá z označení. Jako učební se zpravidla označuje praxe, která je pravidelnou součástí vyučování a s hodinovou dotací vymezenou v učebním plánu (v některých RVP je nezbytný minimální rozsah učební praxe uveden v poznámkách k rámcovému rozvržení obsahu vzdělávání). Obsahově koresponduje s teoretickým vyučováním a žáci si osvojují odborné dovednosti postupně.

Nicméně je třeba upozornit, že v ŠVP nemusí být zařazen přímo vyučovací předmět zaměřený zcela na učební praxi (popř. i s názvem učební praxe), nýbrž učební praxe může být součástí jiného vyučovacího předmětu (nebo více předmětů), kde část výuky (určitý počet hodin) se realizuje formou učební praxe.

Odborná praxe není samostatným vyučovacím předmětem, do výuky se zařazuje koncentrovaně v rozsahu několika týdnů. Má komplexní charakter. Minimální povinný rozsah odborné praxe je stanoven RVP.

Pro učební i odbornou praxi připraví škola do ŠVP učební osnovu.

 

otazka.jpg Platí automaticky, že za odbornou praxi odpovídá učitel učební praxe?

 

Odpověď:

Rozhodnutí o tom, kdo bude řídit a odpovídat za odbornou praxi, je plně v kompetenci ředitele školy.

 

otazka.jpg V současné době tvoříme ŠVP a není nám jasné, zda žáci musí vedle praktického vyučování (které jsme si u nás na škole nazvali odborný výcvik) konat během celé doby vzdělávání ještě 4 týdny učební praxe (pozn. správně má být odborná praxe)? A musí být pro tuto praxi vytvořena učební osnova?

 

Formu a obsah praktického vyučování stanovuje škola v ŠVP, přičemž respektuje požadavky konkrétního RVP. Záleží na tom, o jaké kategorie oborů vzdělání se jedná. Odborný výcvik je zařazován u oborů vzdělání kategorie E, H a L (čtyřletých), které připravují pro dělnická povolání a poskytují vyučení, zatímco učební praxe bývá zařazována u oborů vzdělání SOŠ s označením M (s maturitní zkouškou). Odborná praxe se zařazuje do všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou (kategorie M i L), a to z toho důvodu, aby se žáci seznámili i s chodem konkrétního reálného pracoviště. Rozsah všech těchto forem praktického vyučování je vymezen v RVP.

Odborná praxe se zařazuje do ŠVP minimálně v rozsahu, v jakém je uvedena ve schváleném RVP. Uskutečňování odborné praxe se řídí vyhláškou č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích.

Pro odbornou praxi se vytváří učební osnova, protože je třeba konkretizovat cíle a obsah odborné praxe.

 

Vazba na stávající obory


 otazka.jpg Na naší škole vyučujeme dva obory - kuchař a číšník. Tyto obory se nám osvědčily a je o ně mezi žáky a jejich rodiči zájem. Proto bychom chtěli oba obory zachovat, ale RVP byl vydán pouze pro obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník. Můžeme i nadále učit oba obory samostatně? Jak máme vypracovat ŠVP? Jak bude zaměřen odborný výcvik?

 

Dosud vyučujeme obor 33-42-M/003 Nábytkářská a dřevařská výroba. Naše zaměření je nábytkářství a také tak chceme směrovat i ŠVP. Výsledky vzdělávání jsou v RVP pojaty zcela široce bez ohledu na zaměření studia. Jak máme postupovat?

 

Odpověď:

Nové RVP a obory vzdělání jsou koncipovány šířeji, mnohé poskytují odborné vzdělání pro celou skupinu příbuzných povolání, a proto nahrazují několik stávajících oborů vzdělání. RVP jsou zpracovány tak, aby bylo možné vytvořit ŠVP i pro samostatné kvalifikace (např. jeden ŠVP pro vzdělávání kuchařů, jeden pro vzdělávání číšníků a servírek; podobně ŠVP zaměřený buď na nábytkářskou výrobu, nebo na dřevařskou výrobu, truhlářské konstrukce apod.), nebo jako větvený s volitelnými odbornými zaměřeními, ze kterých si žák volí v průběhu studia. K tomu využijeme např. profilující obsahové okruhy nebo učivo a výsledky vzdělávání, které některé RVP přímo stanoví. Ve ŠVP potom rozpracujeme z RVP společný základ a příslušný profilující obsahový okruh/výsledky a učivo (např. pouze pro kuchaře, nebo pouze pro nábytkářskou výrobu). V případě tvorby vyváženého ŠVP do několika profesí (např. kuchař i číšník - podobně jako byl koncipován původní obor vzdělání Kuchař – číšník pro pohostinství) nebo oblastí výroby se samozřejmě zařadí vedle společného základu všechny příslušné profilující okruhy.

Z uvedeného vyplývá, že není nutné měnit stávající vzdělávací nabídku. V praxi to bude znamenat, že např. pro obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník může škola vytvořit dva samostatné ŠVP: jeden pro kuchaře, jeden pro číšníka-servírku. Žáci se přihlásí např. na obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník a do ŠVP s označením Číšník – servírka nebo Kuchař (popř.s jiným označením, které odpovídá obsahu). U větveného ŠVP se žáci hlásí pouze na obor a následně volí odborné zaměření.

Podobně je možné postupovat v oboru nábytkářská a dřevařská výroba.


Další informace:

Metodika tvorby  školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. NÚOV. Praha 2007(2008), str.15

Kašparová J.: Tvorba vzdělávacích programů ve středním odborném školství. In. Vedení školy v praxi, 23/2008

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky