Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centra nabízejí odborným školám v krajích služby na míru

2.4.2010    novinky.cz    Věda a školy  

Regionální konzultační centra, která pomáhají školám při reformě, provedla začátkem roku průzkum mezi učiteli. Zjišťovala v něm, s čím konkrétně potřebují školy pomoci. Právě na základě jejich odpovědí vznikla nová nabídka seminářů a workshopů, jichž se mohou zúčastnit.

Centra byla zřízena v rámci projektu MŠMT Kurikulum S, který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a přispívá na něj Evropský sociální fond.

Konzultační centra fungují od loňského října v jedenácti krajích České republiky. Nabízejí odborným školám zdarma pomoc při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů. Od počátku své činnosti zatím poskytla kolem stovky konzultací a uspořádala desítky seminářů a workshopů pro učitele, školní týmy a lektorské sbory. Nedaří se navazovat kontakty s podnikateli

Z analýzy vyplynulo, že střední odborné školy pociťují při tvorbě školních vzdělávacích programů nedostatek informací. Problém pro školy představuje také fakt, že nemají dost peněz na odměňování učitelů, potíže mají i s navazováním spolupráce se zaměstnavateli v regionu.

Přitom zapojení zaměstnavatelů do tvorby školních vzdělávacích programů je nezbytné, aby vzdělávání žáků odpovídalo skutečným potřebám. „Ředitelé mnoha škol také upozorňují, že je teprve třeba přesvědčit vyučující o potřebnosti reformy. Bez toho není možné učitele motivovat ke změnám v pojetí výuky a k týmové spoluprácii, upozorňuje hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská z NÚOV.


Nejčastější dotazy ze škol

Napříč regiony zaznívá nejčastěji otázka, jak mají být do vzdělávacího programu rozpracovány klíčové kompetence, tedy jakým způsobem naučit žáky řešit problémy, vzájemně spolupracovat, komunikovat v českém i cizím jazyce, pracovat s počítači a být připraven se po celý život učit.

Velmi často se také učitelé ptají, jak zařazovat do školních vzdělávacích programů průřezová témata, s nimiž se žáci mají seznamovat (tedy Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie). Tyto otázky jsou velmi podstatné, protože důraz na klíčové kompetence a průřezová témata je významnou složkou školské reformy.

 

Jakou pomoc školy od center potřebují

Zástupci škol by uvítali, kdyby jim centra pomohla s kontrolou formální správnosti školního vzdělávacího programu či při výměně zkušeností s jinými školami. Mají zájem také o pomoc s tvorbou učebního plánu, s pojetím jednotlivých předmětů a rádi by věděli, jakých chyb se vyvarovat, aby nebyli negativně hodnoceni Českou školní inspekcí.

Při zjišťování formy požadované pomoci ze strany konzultačních center vyšlo najevo, že zástupci škol preferují osobní konzultace, ale uvítají i workshopy a vzdělávací semináře pro pedagogy připravené na míru, obzvlášť kdyby se konaly na půdě školy.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky