Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centra začala pomáhat školám při reformě

V říjnu 2009 zahájilo svou činnost jedenáct regionálních konzultačních center, která byla právě založena při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích. Konzultační centra pomáhají středním odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů i při jejich praktickém zavádění do výuky. O zřizování a činnost center se stará Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.            

Tisková zpráva, 20. října 2009

ImageCelý projekt, na který přispívá Evropský sociální fond, je zaměřen na podporu středních odborných škol při tvorbě a zavádění školních vzdělávacích programů. Činnost projektu zahrnuje poradenství pro pedagogy, výměnu zkušeností mezi školami a podporu spolupráce škol a sociálních partnerů.

 


Pomoc při řešení konkrétních problémů

 

Na konzultační centra se mohou obracet ředitelé škol, koordinátoři školních vzdělávacích programů, jednotliví učitelé i celé kolektivy. Dostane se jim pomoci formou individuálních konzultací buď v centru, nebo přímo ve škole. Kromě konzultací budou centra pořádat porady lektorů a konzultantů a workshopy pro učitele k tématům kurikulární reformy.

Každé centrum si vytvoří vlastní webové stránky, na nichž bude prezentovat svou činnost. Do konce roku 2009 uspořádají centra průzkum potřeb odborných škol v jednotlivých krajích. Tím způsobem zjistí, jaké problémy školy řeší a v jakých oblastech by potřebovaly nejvíc pomoci.

 

Nově ustavená konzultační centra vznikla na základě výběrového řízení. Do konce tohoto roku proběhne ještě 2. kolo, na jehož základě budou zřízena další centra ve Zlínském, Ústeckém a Libereckém kraji. Do doby, než vzniknou, mohou školy z těchto krajů požádat o pomoc jiné regionální konzultační centrum.

 

Kontakty na jednotlivá konzultační centra včetně kontaktních osob jsou na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz. Zároveň tu jsou k dispozici všechny podstatné informace o projektu a také časté dotazy ze škol na tvorbu školních vzdělávacích programů a odpovědi na ně.

 

* Kurikulum S je tříletý národní projekt, který realizuje MŠMT ve spolupráci s NÚOV jako partnerem a který navazuje na projekt Pilot S (2005-2008). Projekt Kurikulum S je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky