Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj chce vytvořit prostor pro komunikaci mezi školami

Základním posláním Regionálního konzultačního centra pro Jihomoravský kraj je pomáhat odborným školám nejen při tvorbě školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP), ale i jejich ověřování ve výuce za pomoci nových metod a forem práce a vytvářet prostor pro komunikaci mezi školami. Konzultační centrum je také místem setkávání pedagogických pracovníků SOŠ a místem, kde mohou jednotliví učitelé i celé pedagogické sbory těchto škol hledat odbornou pomoc.  

ImageKonzultační centrum pro Jihomoravský kraj funguje v rámci Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (dále jen SSŠ Brno), které je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Na svých pracovištích v Brně, Kuřimi, Blansku, Vyškově a Břeclavi poskytuje školám metodickou a konzultační činnost zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), informatiky, zpracování mezd a účetnictví.

Jako zařízení pro DVPP zajišťuje SSŠ Brno další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení. Dále zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajišťuje koordinaci podpůrných činností pro školy a školská zařízení.

Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj organizuje pro odborné školy v rámci projektu Kurikulum S konzultace, workshopy, semináře, sdílení dobrých praxí, hospitace, kulaté stoly, metodická setkávání, poradenskou činnost a další vzdělávací aktivity, vytvořené dle potřeb a přání SOŠ.

ImageCentrum v souladu se schválenými smlouvami mezi Národním ústavem odborného vzdělávání a SSŠ Brno pravidelně zpracovává pro SOŠ na jednotlivá monitorovací období speciální nabídku vzdělávacích programů a rozesílá ji do všech 109 středních odborných škol. Nabízené akce, včetně aktuální nabídky vzdělávacích programů pro SOŠ, jsou zveřejněny na webu konzultačního centra (www.sssbrno.cz v záložce Konzultační centrum v JMK).

Náplň činnosti konzultačního centra vychází z požadavků souvisejících s kurikulární reformou, ze záměrů projektu Kurikulum S a z potřeb pedagogických pracovníků odborných škol v kraji. Vzdělávací nabídka RKC pro pedagogy SOŠ na období únor až červenec 2010 vychází z analýzy potřeb středních odborných škol, která proběhla v listopadu 2009.

Na základě této analýzy byly stanoveny v rámci konzultačního centra tyto oblasti vzdělávání:

-         tvorba ŠVP,

-         klima školy včetně prevence a řešení sociálně patologických jevů,

-         nové metody a formy práce,

-         integrace ICT do vzdělávání na podporu tvorby, realizace a evaluace ŠVP,

-         evaluace ŠVP a školy,

-         zvyšování kompetencí ředitelů v rámci kurikula,

-         podpora spolupráce škol se sociálními partnery.

Nabídka bude zaměřena na tyto cílové skupiny pedagogů:

-         celé pedagogické sbory SOŠ,

-         jednotlivce z řad pedagogických pracovníků SOŠ,

-         koordinátory ŠVP.


Image Rozhovor s PaedDr. Věrou Hlavsovou, vedoucí konzultačního centra

 

ImageImage Kolik škol nebo jejich zástupců škol se na Vaše konzultační centrum obrátilo s dotazem nebo o radu nebo se účastnilo Vámi pořádaných akcí?

Celkem se jedná asi o 60 zástupců škol, kteří se na nás obrátili o radu nebo se zúčastnili vzdělávacích aktivit, které jsme organizovali.

Image Kdo se na Vás může obrátit s žádostí o radu?

S žádostí o radu se na nás mohou obracet zástupci středních odborných škol, konkrétně vedoucí pracovníci, učitelé, koordinátoři ŠVP nebo výchovní poradci nebo celé pedagogické sbory středních odborných škol v Jihomoravském kraji.

Image Jaké akce pro školy organizujete?

Nabízíme různé formy vzdělávacích akcí. Zejména konzultace, workshopy, semináře, sdílení dobrých praxí, hospitace, poradenskou činnost a další vzdělávací aktivity, vytvořené dle potřeb a přání odborných škol.

Image Jakou akci jste naposledy organizovali?

22. února 2010 proběhl vzdělávací program „Jak formulovat funkční výchovně vzdělávací cíle“ pod vedením lektora PhDr. Libora Kyncla. Účastníci semináře se dozvěděli, jak formulovat cíl vyučovací jednotky prostřednictvím metod a forem aktivního učení, který je tzv. SMART (smysluplný, měřitelný/ověřitelný, přijatelný, reálný a termínovaný). Společně trénovali formulaci cílů pomocí aktivních sloves – Bloomovy taxonomie, srovnávali profil absolventa s Bloomovou taxonomií a hledali souvislosti.

Image A jaké semináře nebo workshopy v nebližší době plánujete?

V dubnu plánujeme tři semináře pro učitele odborných škol:

· Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce přírodovědných předmětů

· Metody a formy aktivního učení – práce s textem ve výuce společenskovědních předmětů

· Klima třídy, motivace a lepší výsledky žáků na středních školách.


Image Vizitka konzultačního centra

Image

Název kraje

Jihomoravský

Počet SOŠ v kraji

109

Název RKC

Regionální konzultační centrum pro Jihomoravský kraj

Název instituce

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Adresa

Hybešova 15, 602 00  Brno

Webové stránky

www.sssbrno.cz

Kontaktní osoby

PaedDr. Věra Hlavsová, hlavsova@sssbrno_cz, tel.: 543 426 030, mob.: 739 314 093

Ing. Hana Pospíšilová, pospisilova@sssbrno_cz, tel.: 543 426 029

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky