Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kulatý stůl Sociální partnerství škol a podniků z pohledu zaměstnavatelů

Kulatý stůl proběhl v rámci projektu Kurikulum S ve středu 14. března 2012 v sídle Hospodářské komory . Zúčastnilo se ho 25 lidí - zástupců ministerstev (MŠMT, MPO, MZe), Národního ústavu pro vzdělávání, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, zaměstnavatelů i škol.  

ImageCílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky: • Jaké oblasti pro spolupráci zaměstnavatelů a odborných škol lze považovat za klíčové? • Které faktory ovlivňují kvalitu spolupráce škol a podniků? • Co mohou podniky nabídnout školám pro zlepšení odborné přípravy absolventů? • Které kompetence absolventů považují zaměstnavatelé za rozhodující z hlediska uplatnění na trhu práce? • Jaké efektivní nástroje je vhodné použít pro zvýšení informovanosti žáků o potřebách trhu práce?

V prvním bloku programu představili zástupci projektu aktivity na podporu sociálního partnerství škol a firem, především novou publikaci Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, která obsahuje dvanáct příkladů dobré praxe vycházející ze spolupráce firem a škol z úhlu pohledu zaměstnavatelů. Zástupci firem v ní popisují, v čem partnerství s učiteli, žáky i rodiči spočívá, v čem je pro ně prospěšné a v čem vidí naopak jeho úskalí. V dalším bloku příspěvků představili přímo zástupci firem LINET s.r.o a CZ LOKO, a.s. formy spolupráce se školami, které jsou velice propracované a zaměřují se nejen na skupiny žáků a rodičů středních odborných škol, ale cílí na mnohem mladší děti, dokonce ve věku docházky do mateřské školky.

V rámci kulatého stolu se hodně diskutovalo, zejména o kvalitě absolventů a o faktorech, které jí ovlivňují, o možnostech nastavení rovnováhy mezi tím, co požadují po absolventech škol firmy, a tím, co po skončení školy absolventi skutečně umí, o motivaci žáků a jejich rodičů výběru studia na odborných školách, o kvalitě pedagogických pracovníků na těchto školách a o mnoho dalších tématech. Účastníci se shodli na tom, že je potřeba diskuzí mezi zástupci škol, zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů i státní správy na toto téma, a to nejlépe  právě formou kulatých stolů.

 

Více informací najdete v článku Co všechno dělají firmy v rámci spolupráce se školami?

 

.

 

Prezentace:

představení projektu Kurikulum S a klíčové aktivity - prezentace doc. Petroviče představení projektu Kurikulum S a klíčové aktivity - prezentace doc. Petroviče (151,26 KB)

Dagmar Divišová, Hospodářksá komora ČR - prezentace Dagmar Divišová, Hospodářksá komora ČR - prezentace (780,00 KB)

Spolupráce firmy CZ LOKO s odbornými školami - prezentace Tomáše Brancuzského Spolupráce firmy CZ LOKO s odbornými školami - prezentace Tomáše Brancuzského (6,51 MB)

Spolupráce firmy LINET s odbornými školami - prezentace Jindřišky Tomsové Spolupráce firmy LINET s odbornými školami - prezentace Jindřišky Tomsové (10,02 MB)

 


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky