Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mezi žáky na praxi si firmy často hledají nové zaměstnance

Na praxích v reálném pracovním prostředí, nejlépe ve firmách žáci nejen vyzkouší a naučí vykonávat řemeslo, seznámí se s výrobním procesem a chodem firmy, ale osvojí si i základní pracovní návyky, které jim usnadní nástup do běžného provozu firmy. Prospěch z této spolupráce mají nejen školy, ale i podniky, které mají možnost vybrat si včas vhodné pracovníky a ušetří i čas a peníze při jejich zaškolení.  

Potvrzují to i výsledky šetření, které proběhlo v druhé polovině loňského roku v rámci projektu a v němž jsme pomocí řízených rozhovorů se zástupci osmnácti firem různých oborů a různé velikosti zjišťovali, jakým způsobem spolupracují podniky se školami, co jim tato spolupráce přináší a kde ještě vidí nedostatky.

Výběr a zaškolení nových pracovníků

V první řadě si firmy prostřednictvím spolupráce se školami vyhlížejí, vybírají, vyučují a vychovávají své budoucí brigádníky nebo přímo zaměstnance. Firmy si tak mohou vychovat kvalitní pracovníky, což jim ušetří čas i prostředky při hledání nových kandidátů. Zástupci firmy zemědělské družstvo ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. označili partnerství s odbornými školami dokonce za formu náboru nových zaměstnanců. Z rozhovorů se zástupci firem přitom vyplývá, že absolventi škol se ucházejí o zaměstnání v takové firmě, kde žákům věnují velkou pozornost.

Podle Tomáše Vránka ze společnosti ATX – technická kancelář pro komplexní automatizaci je riskantní a neprozíravé shánět nové pracovníky mezi čerstvými absolventy škol, kteří po ukončení školy už často mají domluvenou práci v nějaké firmě či instituci. „Už na školách musíme pátrat po lidech, kteří splňují naše vysoké požadavky, jako je odborná znalost, znalost cizího jazyka, ochota cestovat a pracovat v tomto typu průmyslu. Snažíme se je nalákat různými formami podpory a benefitů ke spolupráci s naší firmou a přesvědčit je, aby u nás zůstali i po skončení školy,“ říká Tomáš Vránek.

Také firma United Bakeries a.s. má velice pozitivní zkušenost s bývalými praktikanty, kteří se vracejí do výroby na brigádu nebo se uchází o zaměstnání na plný úvazek. Tento vstřícný postoj podniku vůči bývalým učňům umožňuje zaměstnávat bývalé absolventy a tím firmě ušetřit náklady spojené se zaškolováním nového personálu, jelikož takoví pekaři mají potřebné zkušenosti a přesně vědí, do jakého provozu přicházejí.

Spolupráce se školou je pro firmu reklamou

„Investice do odborného vzdělávání se tedy firmám vyplácí,“ shrnuje Lenka Chvátalová, koordinátorka této aktivity, a pokračuje: „Vedle přínosu spolupráce se školami v podobě vychovávání budoucích zaměstnanců a podílu na stálém zvyšování kvality odborného vzdělávání, pomáhá spolupráce s učni firmám zlepšovat jejich image.“ Firma i její značka se totiž díky spolupráci se školami dostává do povědomí širší veřejnosti a napomáhá budování dobrého jména firmy.

Učitelka odborného výcviku firmy United Bakeries a.s. Jana Sternová to potvrzuje: „Pro firmu je výhodné i to, že žáci firmu prezentují na různých výstavách a soutěžích, kde nabízí k ochutnávce výrobky, které sami vyrábějí v odborném výcviku. Tím se nepřímo podílejí na reklamě firmy."

Vzdělávat je třeba nejen žáky, ale i učitele

Mnohé firmy se zaměřují rovněž na odborné vzdělávání pedagogů spolupracujících škol. Učí je například pracovat s novou technikou, seznamují je s nejnovějšími technickými novinkami a trendy, předávají jim informace o nových technologiích a pracovních postupech, zprostředkují nejnovější know-how apod. Tím se podílejí na zvyšování odborných kompetencí pedagogů, kteří nově nabyté poznatky, dovednosti a zkušenosti předávají svým žákům.

Podle jednatele firmy Pegast s.r.o. a provozovatele stejnojmenného motorestu Jindřicha Petříka je hlavním přínosem spolupráce se Střední školou a Vyšší odbornou školou cestovního ruchu v Českých Budějovicích to, že mohou škole dát praktické informace, ke kterým nemá jiný přístup. „Učitelé odborných předmětů k nám chodí na různé gastronomické akce, vidí, jak připravujeme moderně zvěřinu, jak se dělá rakouská kuchyně nebo jak děláme ruskou kuchyni a tak dále. Dokonce vidí a mohou si zkusit v praxi i nové technologie,“ dodává J. Petřík.

Jak řešit vzrůstající nezájem o technické obory

Mezi hlavní oblasti, které by při spolupráci firem a škol měly být zlepšeny, patří zejména nízká disciplína žáků a všeobecný nezájem o nabízené pracovní pozice a obory. Praxe i rozmanitá šetření ukazují, že v současnosti vzrůstá nezájem mladých lidí i jejich rodičů o technické obory. Mladí lidé často k technickým oborům zaujímají negativní vztah, případně se jich dokonce bojí, nevnímají je jako dost atraktivní a perspektivní pro volbu své profesní dráhy.

Některé firmy se nezájem žáků o technické obory snaží řešit orientací své spolupráce nejen na střední odborné školy, ale i na základní, některé dokonce na mateřské školy. Snaží se tyto žáky včas podchytit, probudit jejich zájem o tyto obory a bořit mýty či strach z techniky. Firma LINET např. zavedla program „Malí vynálezci z Linetky“ určený pro menší děti, které se účastní exkurzí po továrně vybaveny ochrannými pomůckami. „Je třeba dětem ukázat, že i technickými obory si lze vydělat a že je to práce velice přínosná,“ komentuje spolupráci i na nižších úrovních Jindřiška Tomsová z firmy.

Další informace o spolupráci podniků s odbornými školami najdete ve sborníku příkladů dobré praxe Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, jednotlivé příklady i na webu projektu a na CD.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky