Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Multikulturní společnost

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Škola: SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

 

 

hluboka_uvod.jpgRealizátor PDP: Mgr. Miroslav Kouřil

 

Výuková hodina Multikulturní společnost je zasazena do výuky předmětu Společenskoekonomická nauka, cílovou skupinou je třída tříletého 1. ročníku učebního oboru Elektrikář. Dotace tématu je 1 hodina, navazuje na téma národ, český národ, následující hodina se věnuje problematice migrace – příčiny, druhy, migrační vlny, problematika začlenění minorit v České republice. Cílem je rozvoj kompetencí k učení, kompetencí ke znalosti komunikace, sociálních kompetencí.

 

Kontext: Předmět Společenskoekonomická nauka byl vytvořen v rámci tvorby ŠVP Elektrikář. Jeho absolvováním by žák měl získat občanské kompetence, ekonomickofinanční kompetence, pracovněprávní kompetence. Třída, v níž výuka probíhá, má 28 žáků. Práci zde komplikuje poměrně vysoké zastoupení opakujících žáků a vyšší absence žáků, která působí problém při práci ve skupinách u témat, která překračují 1 hodinu. Mezi žáky jsou výrazné rozdíly ve znalostech, schopnostech a v sociálních návycích

 

Východiska: provedení takto strukturované hodiny je podmíněno teoretickou znalostí a praktickým používáním skupinového vyučování s prvky aktivizačních metod. Metodickou oporou vyučujícího bylo úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu „Aktivizační metody ve výuce“ a vzdělávacího kurzu „Inovační metody“.

 

Cíle:

Vzdělávací cíle:

a) porozumění pojmům majorita, minorita, předsudek, nacionalismus, xenofobie, rasismus

b) charakterizace multikulturní společnosti

c) pochopení hodnoty člověka bez ohledu na jeho původ

Výchovné cíle:

a) rozvoj komunikativních kompetencí

b) rozvoj kompetencí sociálních a k řešení problémů

c) rozvoj schopností stručně a vhodně vyjádřit svůj názor a naslouchat názoru druhých, aktivně se účastnit diskuze

 

Realizace:

1 Úvod - zahájení hodiny, TK – zápis, seznámení s tématem a s cílem hodiny – 3minuty

2 Evokace - vymezení pojmu multikulturní společnost za pomoci metody brainstormingu:

zopakování látky minulých hodin – co je to kultura, jaké jsou odlišnosti jednotlivých kultur, co je multikulturní společnost, je v České republice multikulturní společnost a pokud ano, proč, vztah minority a majority – 5 minut

3. Fáze uvědomění si významu – motivace

Skupinová práce - Multikulturalitapostavení člověka ve společnosti – 24 minut

3.1 použití metody brainwriting, na otázku vyučujícího „Podle čeho hodnotíme člověka ve společnosti?“ žáci píší své názory ( krátce, stručně, např. krása, bohatství, chytrost,…) na papír A5 a lepí na tabuli – výhodné – může se hýbat pořadím – 3 minuty

3.2 seskupení žáků do skupin, skupiny jsou dány z předchozích hodin, počet skupin 7, počet členů skupiny 4 (3) žáci dle aktuální docházky. Zkušenost – skupiny musí být rozesety po celé ploše třídy s maximálním odstupem od sebe, přiměřený klid na práci. Rozdání sad kartiček s charakteristikou osob dle jejich postavení ve společnosti (Špaček,L. Etiketa, …ve společnosti si nejsme rovni…). Žáci v jednotlivých skupinách dostanou soubor 9 kartiček s charakteristikou osob a snaží se je seřadit podle jejich postavení ve společnosti:

Ukrajinec (muž) zedník

Slovenka (žena) prodavačka

Západoevropan běloch

Vietnamec obchodník (trhovec)

Róm nezaměstnaný „cikán“ z Máje

Čech zaměstnanec, elektrikář

Muž z Balkánu „podnikatel“

Dívka z Afriky studentka Jihočeské univerzity

Češka živnostnice

6 minut

3.3 Prezentace názorů jednotlivých skupin. Doplňující otázky: Proč jste na nejvyšší místo zařadil…., Proč jste na nejnižší místo zařadili…., Proč se liší názor skupiny x a skupiny y. Změní žáci názor, když učitel doplní k dané kartičce údaj, např. odsouzen za podvod, daňový únik, profesní selhání, záchrana dítěte, humanitární práce, precizní plnění pracovních povinností – změní nové informace už vytvořený názor na daného člověka? – 10 minut

3.4 DVD Sociální spoty – Rasizmus – 5 minut

4 Reflexe

Diskuse ve skupinách – co je to předsudek, máme předsudky pouze vůči jiným etnickým skupinám, nebo i vůči např. jazykovým minoritám, vymezení pojmu nacionalismus, xenofobie, rasizmus. Na data-projektoru jsou vyučujícím promítnuty správné charakteristiky a žáci je slovně přiřazují k pojmům, tyto charakteristiky dostanou žáci následně vytisknuté a vlepí je do sešitu. – 10 minut

5 Shrnutí tématu vyučujícím, zopakování pojmů ve slovní interakci se žáky. Zadání domácího úkolu – ve 100 slovech napsat do sešitu zkušenost s odlišnou kulturou. – 3 minuty

 

Využité zdroje a pomůcky: osobní počítač, tiskárna, papír, sady karet, tabule, křída, barevné popisovače, plastové přílepky, listy pro žáky, data-projektor, DVD Sociální spoty – Rasizmus vydaný společností Člověk v tísni

Literatura:

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody, Brno: Paido, 1. vyd., 2003,219 s.

ISBN 80-7315-039-5

KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce, Brno:Barrister&Principal, 1.vyd., 2007, 187 s.

ISBN 978-80-87029-12-1

 

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení:

Časté střídání metod během hodiny, vede k probuzení zájmu žáků o danou problematiku, lépe udrží pozornost a během práce ve skupině si uvědomují nutnost naslouchat, korektním způsobem řešit vzniklé problémy v komunikaci a zodpovídat za práci skupiny.

Úzká místa: časový „press“, v případě podnětné diskuse raději zvolit variantu zúžení tématu, neprobrat vše a dát žákům možnost k většímu vyjádření. Je možnost rasistických projevů žáků, v tomto konkrétním případě bydlí velká část žáků ze třídy na problematickém sídlišti Máj v Č. Budějovicích. Ve skupině může být žák z minoritní skupiny, nutná výborná znalost atmosféry ve třídě.

Odkazy na kontaktní osoby: Mgr. Miroslav Kouřil, SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou, kouril@sosehl_cz

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky