Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nejčastější chyby ve školních vzdělávacích programech

Z celkového počtu 52 školních vzdělávacích programů SOŠ, které jsem kontrolovala jako lektorka a konzultantka Královéhradeckého kraje, jsem jich polovinu doporučila k přepracování pro porušení souladu s RVP nebo školského zákona. Ze 78 kontrolovaných učebních osnov jich 32 nebylo v souladu s ŠVP a ve 46 nebyly správně uvedeny výsledky vzdělávání. Zde je tematicky rozdělený přehled nejčastějších chyb v ŠVP, kterých se autoři dopouštěli.    

ImageIdentifikační údaje

Nejčastější chybou v této části ŠVP byla adresa zřizovatele, který ji během krátké doby třikrát změnil.

Rámcové rozvržení obsahu  RVP do ŠVP

Vážné nedostatky se pravidelně vyskytovaly především v nedodržení oblasti estetického vzdělávání a oblasti odborného vzdělávání. Problematická byla transformace u  ŠVP, k jejichž tvorbě byl využit editor ŠVP SMILE, který většinu odborných předmětů nerozepisuje podle vzdělávacích oblastí RVP.

Učební plán, využití týdnů ve školním roce

Nejčastější chybou zde bylo nedodržení minimálního počtu hodin učební a odborné praxe ve využití týdnů, včetně nedostatečně objasněné organizace prázdninové praxe.  Další nedostatky se objevovaly v příliš obecných názvech předmětů – např. seminář nebo cvičení. Poznámky k učebnímu plánu často chyběly, nebyly jasné nebo dostatečné. V rozvržení týdnů v roce mnohde nebyly zařazeny v posledních ročnících závěrečné nebo maturitní zkoušky.

Učební osnovy

Nejčastější nedostatky se objevovaly v pojetí vyučovacího předmětu – nebylo zdůvodněno, proč je zařazen do vzdělávacího programu. Ve výukových strategiích se často objevovalo nekoncepční opisování učebnic didaktiky bez konkrétního zařazení do předmětu a návaznosti na učivo a výsledky vzdělávání. Učitelé podrobně rozepisovali učivo, na které se snažili navázat výsledky vzdělávání. Problémy s opakováním učiva a výsledků vzdělávání v rámci jednotlivých předmětů se objevovaly nejčastěji v tělesné výchově a cizích jazycích, mezipředmětově v odborných předmětech.

Tvorba výsledků vzdělávání

Zásady tvorby výsledků vzdělávání nejsou v RVP popisovány, předpokládá se, že učitelé tuto dovednost získali studiem didaktiky. Výsledky vzdělávání jsou uvedeny k učivu jednotlivých vzdělávacích oblastí a tím jsou pro tvorbu ŠVP závazné. Učivo navíc, na které navazuje výsledek vzdělávání, se začleňuje s ohledem na profilaci ŠVP a učitelé si jej tvoří sami.

Nedostatky při formulaci výsledků vzdělávání:

  • výsledek vzdělávání neodpovídá učivu,

např. učivo: „Obchodní činnost – velkoobchod, maloobchod, průběh obchodních

činností, ochrana spotřebitele“  X  výsledek vzdělávání: „charakterizuje velkoobchod    a  popíše jednotlivé druhy  velkoobchodu, vysvětlí formy prodeje“

  • pro výsledek vzdělávání jsou nevhodně použita slovesa,

např. „uvede bezpečnost práce“, „umí správně vést údery kladivem“, v odborném výcviku „rozlišuje dvou a třítalířový způsob obsluhy“

  • výsledek vzdělávání není jasný,

„implementuje míchané nápoje do skupin“

  • výsledek vzdělávání se opakuje v různých předmětech,

např. v RVP Prodavač – ekonomické vzdělávání, učivo „Daňová evidenční povinnost“ - výsledek vzdělávání „umí vést daňovou evidenci pro plátce i neplátce

DPH“ – je shodně zařazen ve dvou předmětech: ekonomika a daňová evidence.

  • výsledek vzdělávání je pro žáky nesplnitelný,

např. v ŠVP Kuchař – „navrhne menu pro danou kuchyni“ (k učivu exotické kuchyně);  v teoretickém vyučování „provádí výsev jednoletých rostlin“; „je členem školních reprezentačních družstev v okresních a krajských soutěžích“

  • výsledek vzdělávání je žákovi neužitečný,

např. „vyjmenuje prezidenty mezinárodní barmanské asociace“

  • výsledek vzdělávání je nekontrolovatelný, např. zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.


Tabulka přehledu zjištěných nedostatků a podkladů

Zjištěné nedostatky

%

celkem

z toho

závažné

Identifikační údaje

46

42

Transformace RVP do ŠVP*

86

54

Učební plán

53

28

Využití týdnů ve školním roce

27

12

Učební osnovy

43

31

Tvorba výsledků vzdělávání**

59

47

* nezahrnuto nerozepsání disponibilních hodin

**nezahrnuty ojediněle nevhodné výsledky vzdělávání, ale pouze ty, které byly doporučeny k přepracování

Mgr. Alena Kloučková

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky