Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pilotní školy využijí zkušenosti získané v projektu i dále

Zástupci pilotních škol si většinou účast v projektu pochvalují a poznatky získané ze zkušeností nabytých spoluprací v těchto projektech využijí při své další činnosti. Ať už v každodenní práci ve výuce podle ŠVP, zejména v oblasti metodiky a forem výuky a v oblasti týmové práce, při inovaci ŠVP nebo při tvorbě ŠVP, pro tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé, rozvoj pedagogických pracovníků i pro utužování vzniklých vazeb se sociálními partnery. „Získali jsme velké zkušenosti z mnoha organizačních, pedagogických i didaktických kategorií,“ myslí si zástupci VOŠ, SŠ a COP, Sezimovo Ústí.  

Za největší přínos považují školy možnost výměny zkušeností mezi školami, dále vznik regionálních konzultačních center, která mohli učitelé využívat pro řešení svých problémů s realizací a inovací ŠVP, k účasti na vzdělávacích akcích, a také publikace vydané v projektu, ve kterých školy získaly inspiraci a zpětnou vazbu své práce.  „Zajímavé a přínosné jsou příručky vzniklé v rámci projektů – např. Příklady dobré praxe, Žákovské projekty, Výukové strategie,“ uvedli např. zástupci Integrované střední školy, Klatovy. Školy také uvítaly možnost výměny zkušeností s kolegy jiných škol a získání materiálů pro další práci na konferencích pořádaných v rámci projektu.

Velkým pozitivem projektu pro pilotní školy je zvýšení prestiže pilotních škol. Tím, že byly školami, na které se ostatní školy obracely o radu a pomoc, detailněji se seznámily s problematikou tvorby a realizace školních vzdělávacích programů, připravovaly semináře a workshopy, což zcela určitě zkvalitnilo odbornou úroveň celého pedagogického sboru. Školy měly též možnost prezentovat svou pedagogickou práci formou příkladů dobré praxe.

Jak projekt Pilot S, tak i Kurikulum S značně přispěly k prohloubení spolupráce v pedagogických kolektivech na školách, k pozitivním změnám v komunikaci učitelů o výuce. Výsledkem této spolupráce je pak propracovanost mezipředmětových vztahů, propojení učiva uvnitř jednotlivých bloků předmětů. Učitelé používají větší sortiment výukových metod a forem, dochází k výměně zkušeností v oblasti metodiky i obsahových náplní jednotlivých odborných předmětů a jejich ujasnění. Pro některé učitele znamenalo zapojení do projektu výrazně vyšší pracovní zatížení.

Jako další pozitiva hodnotí pilotní školy nastartování systematické evaluace ŠVP, možnost podílet se na hodnocení vytvořených vlastních ŠVP a možnost ovlivnit jejich další úpravy podle podmínek školy, jakož i systematické nastavení profilových zkoušek. V souvislosti s profilovou maturitní zkouškou došlo ke zpřesnění maturitních okruhů a vypracování nových kvalitních pomocných zkušebních materiálů, k vyjasnění zadání a hodnocení praktické maturitní zkoušky. Došlo rovněž k prověření vazeb na sociální partnery a rozšíření spolupráce s nimi. Školy též hodnotí jako přínos zapracování dosud opomíjených témat do ŠVP – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; Finanční gramotnosti; Ochrany člověka při mimořádných událostech.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky