Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Po stopách Morany aneb vítání jara: Žákovský projekt mapující velikonoční tradice

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti,

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

PDP je rozsáhlou aktivitou velkého množství žáků školy a dá se připravit a realizovat jako žákovský projekt. Úkolem žáků bylo zmapovat a předvést jednu etapu historického vývoje jarních a velikonočních tradic, konkrétně vybrat zajímavé informace, vytvořit scénář, vyrobit kulisy a kostýmy a připravit si o daném období krátkou scénku.  Žáci se učí pracovat se zdroji informací, pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a užívat odborných znalostí a dovedností v nových situacích, které se realizují během projektového učení.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žáci:

  • pracují se zdroji informací, informace hodnotí, třídí a používají podle povahy zadání;
  • provádějí velikonoční vazby;
  • prezentují výsledky své práce na informačních tabulích;
  • učí jiné žáky zdobit velikonoční vejce a plést velikonoční pomlázky;
  • realizují v kulisách a kostýmech scénky podle předem připraveného scénáře.

Vyučovací předmět: Všechny odborné zahradnické předměty, některé humanitní všeobecně vzdělávací předměty, zvláště dějepis a výchova k občanství, ale i český jazyk a literatura.

Obor vzdělání a ročník: Zahradnictví; ročník není určen, viz níže.

 

Realizace

Původně se počítalo, že do práce budou zapojeni jen žáci třetích ročníků, které měly přede dnem jarní rovnodennosti praxi. Praxe se v tomto období každoročně zaměřuje na jarní úklidové a zahradnické činnosti i na nácvik vazačských prací s velikonoční tématikou. Do této náplně jsme chtěli nenásilně včlenit tématiku velikonočních tradic. V přípravné fázi projektu byly reakce žáků překvapivě pozitivní, a tak jsme do projektu zapojili všechny třídy školy s oborem zahradnictví.

U nás ve škole v oboru zahradnictví působí čtyři vyučující odborných předmětů. Každá vyučující si vzala patronát nad jednou třídou. Na úkolech se pracovalo čtyři dny, běžná výuka přitom nebyla přerušena. V první jarní den v pátek byl den D, kdy byla pravidelná výuka zrušena a všichni žáci oboru se sešli na školní zahradě k prezentaci svých prací. Jejich vystoupení se zúčastnili i žáci dalších dvou oborů, které se ve škole vyučují, a dále žáci pozvaných základních škol a hosté.

Úkolem žáků jednotlivých tříd bylo zmapovat a předvést jednu etapu historického vývoje jarních tradic. Z dějin jsme vybrali tři období: dobu Keltů, období osídlení naší země Slovany a období křesťanství. Každá třída si nastudovala daná období, vybrala zajímavé informace, vytvořila scénář, vyrobila kulisy a kostýmy a připravila si o daném období krátkou scénku. Ze získaných informací vytvořily jednotlivé třídy informační tabule, které umístily do budovy školy. Žáci čtvrtých ročníků připravili na Den D tvůrčí dílnu, která předváděla způsoby zdobení vajíček (na předvádění byli pozváni i pracovníci místního muzea). Žáci sami zrealizovali ještě další dílnu, kde zájemce učili pletení pomlázek. Obě dílny navštívili jak žáci školy, tak pozvaní hosté, zvláště maminky s dětmi.

Žáci, kteří měli praxi, připravili řadu velikonočních vazeb, kterými vyzdobili školu a celý její areál.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Většinu potřebných pomůcek si žáci opatřili sami. Škola dodala aranžovací materiál, barevné papíry, kancelářské potřeby a umožnila v přípravné fázi i v průběhu akce neomezený přístup do učebny ICT.

 

Reflexe PDP

Původním cílem našeho projektu bylo přiblížit žákům velikonoční tradice a vesnický způsob života. Asi polovina našich žáků totiž pochází z venkova, ale před svými spolužáky z měst se stydí a k tradicím se nehlásí. Žáci z měst mnohdy o lidových zvycích vědí jen málo, nebo vůbec nic.

Samotné nás mile překvapilo, že cíl - přiblížit žákům tradice a původ jejich vzniku - se podařilo více než splnit. Nejenže se žáci zapojili do činnosti, ale pracovali s nadšením a k našemu udivení si bez problému oblékli tradiční jihočeské kroje, nacvičili a zpívali tradiční velikonoční písně. Největším zadostiučiněním pro učitele bylo, když se závěrečného průvodu potopení Morany ve vší vážnosti účastnili i žáci, kteří se ze začátku ostatním posmívali.

Původně se žáky sice pracovaly čtyři učitelky odborných předmětů oboru Zahradnictví, ale v průběhu akce došlo k zapojení dalších učitelů do projektu. Začali tak spolupracovat učitelé, kteří dříve spolu téměř vůbec nespolupracovali. Šlo o skutečnou týmovou práci, jak žáků, tak i vyučujících.

V následujícím roce projevila zájem o vystoupení našich žáků společnost pořádající v Praze na Vyšehradě velikonoční slavnosti. Výsledky práce žáků se tak dostaly mimo hranice našeho kraje a radost byla o to větší.

 

Hodnocení žáků:

V následujících dnech žáci ústně hodnotili průběh i výsledky akce s vyučující, která vedla třídu při práci na projektu. Důraz byl kladen na sebehodnocení. Žáci měli popsat, co se jim povedlo a co by příště udělali jinak a lépe. Každá třída také určila, který program byl nejlépe připraven, co jim účast na této aktivitě přinesla a čím je obohatila.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky