Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Počátky spolupráce se společností Gerresheimer Horšovský Týn

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autorka: Mgr. Zdeňka Buršíková, Střední odborné učiliště Domažlice

 

 

Na jaře 2009 oslovila Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje a Obchodní a průmyslová komora Regensburg vedení Středního odborného učiliště Domažlice, a to s cílem navázat spolupráci v rámci projektu „My jsme Evropa“. Poté proběhlo několik pracovních schůzek, které se konaly jak ve společnosti Gerresheimer se sídlem v Horšovském Týně, kde jsme si prohlédli provoz a výrobu, tak i ve Středním odborném učilišti v Domažlicích. Zde jsme mohli partnerům ukázat prostory budovy školy určené k teoretické výuce a možnosti výuky odborného výcviku a velmi dobré strojové vybavení na pracovišti KOVO v Rohově ulici.

 

Porovnali jsme obsah učiva a profil absolventa pro vzdělání v plastikových technologiích s naším oborem strojní mechanik, který se nejblíže podobal tomuto oboru. Vzhledem k tomu, že jsme ve školním roce 2008/2009 tvořili na naší škole 10 školních vzdělávacích programů (ŠVP) podle schválených rámcových vzdělávacích programů (RVP) včetně strojního mechanika, zapracovali jsme požadované učivo týkající se zpracování plastů do tohoto oboru. Tím jsme tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem strojní mechanik rozšířili o zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů.

 

 

Spolupráce při tvorbě ŠVP


Při tvorbě školního vzdělávacího programu strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů jsme dodrželi poměr objemu teoretické a odborné výuky, který je u tříletých oborů vzdělání po 50 %. V Německu je tento poměr odlišný, na teorii připadá 40 % a na odborný výcvik 60 %. V budově odborného učiliště budeme zajišťovat teoretickou výuku, firma Gerresheimer Horšovský Týn, spol. s r.o., bude smluvně zajišťovat odborný výcvik. Nyní je ve výukovém středisku v prostorách firmy vybudováno výukové středisko, kde jsou pro žáky pořízeny dva vstřikovací lisy. Touto spoluprací s naší školou si firma zajistí kvalifikované pracovníky.

 

Obor strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů nyní společně s firmou Gerresheimer prezentujeme a nabízíme žákům 9. tříd základních škol na školní rok 2011/2012. Rovněž se snažíme přiblížit toto zaměření široké veřejnosti včetně rodičů žáků. V Plzeňském kraji existují více než tři desítky firem v plastikářském odvětví, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V rámci projektu Cíl 3 – My jsme Evropa ve spolupráci s Czechinvestem jsme připravili informační letáky, které mají přispět k informovanosti veřejnosti o uplatnění absolventů tohoto oboru a zaměření.

 

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2010/2011 se nám nepodařil nábor žáků ZŠ do oboru vzdělání 23-51-H/01 strojní mechanik zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, umožní firma GHT v rámci odborného výcviku proškolení našich žáků 3. ročníku oboru vzdělání mechanik seřizovač (4letý zakončený maturitní zkouškou) v plastikových technologiích.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky