Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů na SPŠ a VOŠ Varnsdorf

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt  

Úkolem projektu bylo vytvořit program, nebo programy, které by názorně ukázaly princip činnosti „Fourierovy transformace“ a „Amplitudové a fázové modulace“.

 

Autor/autoři: Jiří Danihelka, Ing. Ďurči Vladimír

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf 5

 

Obor/obory vzdělání: (programátor správce sítě)

 

Oblasti vzdělávání: odborné teoretické předměty, vyučovací předmět programování

 

Typ projektu:

Individuální – pro jednoho žáka, vhodný zejména pro nadané žáky, dlouhodobý

 

Klíčová slova:

programování, elektrotechnika, didaktická pomůcka, Fourierova transformace, nízkofrekvenční modulace

 

Anotace:

Projekt je zaměřen na tvorbu programů, které by názornou formou, tzv. „animací“, vysvětlovaly podstatu problému Fourierovy transformace a modulace nízkofrekvenční modulace. Výstup animace je závislý na vstupních proměnných. Činnost programu si lze prohlédnout na webových stránkách školy a v přiložených video-ukázkách v souborech avi.

 

Kontext:

Projekt spočívá ve vzájemné úzké spolupráci mezi žákem a vyučujícím. Délka projektu zde byla stanovena na 3 měsíce, ovšem lze ji modifikovat na základě oboustranné dohody mezi vyučujícím a žákem. Ve VOŠ a SPŠ Varnsdorf je projekt realizován a využíván již po 4 roky.

 

Cíle:

Vytvořit názornou didaktickou pomůcku, zjednodušit výuku ostatním žákům. U žáka, který program vytváří, jde rovněž o zvýšení motivace k učení a k řešení problémů, o výraznou podporu jeho zájmu o programování a rozvoj nadání pracovat v dané oblast.

 

Výstup/výsledky:

Výsledkem projektu jsou dva programy v prostředí Borland C++ Builder 6. Jedná se o desítky stran zdrojového kódu programu.

 

Realizace:

Popis činností spojených s projektem a jejich posloupnost:

  • návrh učitele na obsah projektu, vytipování vhodného žáka, vysvětlení záměru – cca 14 dní
  • naplánování postupu, průběžných kroků a stanovení termínů kontroly práce – 7 dní
  • samotná realizace projetu – tj. tvorba programu, konzultace, dokumentace cca 2 měsíce
  • dokončení prací, zpracování prezentace, instalace programu na web školy, zhodnocení výsledků – cca 7 dní.


Organizace projektu:

Vyučující dodává hlavní náplň (zdrojový kód). Žák vytváří grafiku a animaci.

Přitom musí být zajištěno:

  • Stanovení pravidelných konzultací mezi žákem a vyučujícím,
  • Stanovení termínů kontroly,
  • Sledování a korekce postupu prací.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Vývojové prostředí Borland C++ Builder

 

Způsob prezentace projektu:

Projekt je dlouhodobě vystaven a prezentován na webových stránkách VOŠ a SPŠ Varnsdorf.

Viz https://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/projekty/modularni_kurzy/borlandakreditace.pdf

 

Způsob hodnocení žáků a celkové hodnocení projektu:

Hodnocení projektu provádí učitel individuálně, přičemž vede žáka k sebehodnocení. Práce je klasifikována dle klasifikačních stupňů. Výsledná známka má totožnou závažnost jako hodnocení ročníkové práce.


Použitá literatura a jiné zdroje:

Kadlec, V.: Učíme se programovat v Borland C++ Builder a jazyce C++

Jedná se o srozumitelný a přívětivý průvodce programátorů a žáků, kteří se chtějí nebo potřebují naučit vytvářet programy v jazyce C++ v oblíbeném vizuálním prostředím C++ Builderu.

https://www.sps-pi.cz/dokumenty/sps/projekty/modularni_kurzy/borlandakreditace.pdf

 

 

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky