Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pomoc budeme nabízet školám i po skončení projektu - jediným rozdílem bude zpoplatnění našich služeb

Kancelář Regionálního konzultačního centra Karlovarského kraje (RKC KVK) je umístěna v prostorách VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary. Centrum bylo spolu s konzultačním centrem pro Plzeňský kraj (RKC PK) založeno na konci roku 2009 pod hlavičkou Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (dále KCVJŠ).  

Centrum se zaměřuje na spolupráci se středními odbornými školami v kraji a bezplatně jim již od roku 2009 nabízí a poskytuje vzdělávací služby sloužící k podpoře a hladkému zvládnutí kurikulární reformy. Cílem je pomoci školám s přípravou, evaluací či inovací školního vzdělávacího program a také s jeho zaváděním do praxe a vyhodnocováním jeho účinnosti. Centrum dále umožňuje školám výměnu zkušeností mezi sebou prostřednictvím otevřené diskuze při centrem realizovaných vzdělávacích aktivitách.

Služby centra mají nejčastěji formu konzultace nebo workshopu či semináře a jsou odborně zaměřené. Kromě tzv. sběrných seminářů na obecná témata kurikulární reformy, které jsou určené pro zájemce ze všech středních škol (bez ohledu na jejich oborové zaměření), nabízí vzdělávací a konzultační služby připravené přímo na míru konkrétní škole a přizpůsobené jejím potřebám. Návaznost na potřeby trhu práce se centrum snažilo zprostředkovat prostřednictvím kulatých stolů, u nichž se odehrávaly odborně zaměřené diskuze na témata společná jak školám, tak dalším subjektům z komerční a i veřejné sféry (zaměstnavatelům, úřadům, hospodářským komorám apod.).

 

Spolupracujeme s třetinou škol v kraji, říká v rozhovoru Pavla Ježková

 

Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc – o konzultace a vzdělávací akce? Jaké formy pomoci upřednostňují?

V začátcích naší činnosti jsme provedli vlastní šetření, jehož cílem bylo podchytit témata, která by byla pro školy přínosná a atraktivní a podle toho pak připravili nabídku. Školy jsme různými formami informovali o možnostech, které jim služby regionálního centra nabízejí a průběžně je oslovovali s různými nabídkami seminářů. Bohužel ve srovnání se zájmem, který jsme zaznamenali od škol v Plzeňském kraji, projevovaly školy z Karlovarského kraje výrazně menší zájem o spolupráci. Tato situace se však v poslední době zlepšila a školy nás samy začaly oslovovat. Při realizaci seminářů a konzultací se naši lektoři zaměřovali zejména na individuální přání a potřeby školy. V Karlovarském kraji se do projektu aktivně zapojila celkem zhruba jedna třetina škol, což vzhledem k velikosti kraje a počtu škol považujeme za úspěch, v jaký jsme ani nedoufali.

 

Jaká je spokojenost účastníků vzdělávacích akcí a konzultací s Vaší pomocí?

Soudě podle atmosféry na našich akcích, z výsledků hodnoticích dotazníků a ze stoupajícího zájmu o naše služby, byli účastníci s průběhem a výsledky akcí spokojení. Naší snahou bylo vyjít školám vstříc jak v oblasti obsahové, tak v oblasti způsobu realizace, což se setkalo s kladnou odezvou. Naše akce se většinou konaly v odpoledních hodinách, prostory pro konání „sběrných“ vzdělávacích akcí nám několikrát poskytla ČŠI, což bylo z hlediska dostupnosti pro pedagogy optimálním řešením. Nejlepší dopravní dostupnost samozřejmě měly workshopy a konzultace uskutečněné přímo v prostorách školy, která si nás objednala.

 

Nabízíte kromě konzultací ještě nějaké další služby pro odborné školy (např. exkurze do firem, zahraniční stáže, kulaté stoly)?

Do exkurzí a stáží jsme se nepustili, ale pokusili jsme se zprostředkovat dialog mezi školami a jejich protějšky na trhu práce - se zaměstnavateli, hospodářskými komorami, úřady práce - prostřednictvím realizace kulatých stolů. V Karlovarském kraji se kulatý stůl týkal snižování disproporcí na trhu práce prostřednictvím spolupráce škol se zaměstnavateli. Příjemným překvapením bylo pestré složení diskutujících – pozvání kromě škol přijalo šest firem, přišli i zástupci z úřadů práce a hospodářské komory. V listopadu obě RKC ve spolupráci s odbornou skupinou cizích jazyků v NÚV v Praze a katedrou německého jazyka FPE ZČU v Plzni připravila kulatý stůl k cizím jazykům ve středním odborném vzdělávání na téma Přínos ŠVP pro výuku cizích jazyků.


Jakým způsobem budete zástupce škol oslovovat po skončení projektu?

Od ledna 2012 budou služby RKC v Karlovarském kraji i v Plzeňském kraji zajišťovány společně, prostřednictvím aktivit a marketingu KCVJŠ Plzeň.

 

Už víte, jakou pomoc budete nabízet školám po skončení projektu v březnu 2012? Budete jim dále nabízet konzultace a pořádat pro ně semináře, workshopy a další akce?

Ano, potřebám škol se v duchu předchozí činnosti chystáme nadále vycházet vstříc, a to i v dalších oblastech, které se ukáží jako potřebné, jakoukoli formou, o níž školy projeví zájem. Jediným rozdílem bude zpoplatnění služeb.

 

Jaké vzdělávací akce chystáte v příštích měsících?

Protože jsme v průběhu činnosti obou center zaznamenali značný zájem o metodiku odborných předmětů a problematiku EVVO, připravili jsme na tato témata dva akreditované semináře, které budeme školám nabízet v rámci běžné programové nabídky DVPP jako akce na klíč (tzn., že čas, konkrétní obsah i místo bude přizpůsoben přání školy). Obě témata školí zkušení a oblíbení lektoři.

 

Kontakty

RKC Karlovarského kraje, VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary, Šmeralova 44

www.kcvjs.cz

Mgr. Eva Saligerová, koordinátorka RKC KVK

tel: 604 305 234

e-mail: eva.saligerova@nuv_cz

 

Mgr. Pavla Ježková, zástupce KCVJŠ Plzeň

adresa: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42

tel: 377 350 436, 739 593 629

e-mail: jezkova@kcvjs_cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky