Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Porada regionálních konzultačních center

Na konci srpna proběhla v Uherském Brodě dvoudenní porada zástupců projektu Kurikulum S z NÚV z divize NÚOV, MŠMT a zástupců regionálních konzultačních center. Účastníci si mezi sebou vyměnili zkušenosti ze spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem. Konferenci organizačně zajistilo Regionální konzultační centrum Zlínského kraje spolu se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod.  

Na programu porady bylo vyhodnocení dosavadní činnosti regionálních konzultačních center. Za dobu svého trvání poskytla regionální konzultační centra přes 700 konzultací, nejčastěji k evaluaci a autoevaluaci ŠVP, uspořádala přes 300 seminářů a dohromady proškolila již téměř 7 tisíc pedagogických pracovníků. Nejenže jde ve srovnání s obdobnými projekty o velmi vysoké počty akcí i proškolených osob, ale ze zpětné vazby prováděné na vzdělávacích akcích vyplývá i vysoká spokojenost účastníků. Zástupci na poradě byli dále seznámeni s výsledky hodnocení kvality ŠVP a s řešením profilové maturitní zkoušky v projektu Kurikulum S.

ImageV dalším bloku porady seznámili zástupci vybraných RKC přítomné se svou činností. Zástupce RKC Jihočeského kraje Ing. František Kamlach představil zapojení středoškoláků do mezinárodních soutěží s podporou sociálních partnerů, vedoucí RKC Praha Jana Randáková představila ostatním program Koordinátor ŠVP pro S0Š, které pořádá pražské centrum a v rámci kterého připravuje koordinátory ŠVP na střední školách. Zástupkyně RKC Vysočina Blanka Musilová popsala průběh praktických stáží, které organizuje její centrum pro učitele i ředitele ve firmách, např. na kardiocentru v Jihlavské nemocnici nebo v hotelu a restauraci v Jihlavě. Zástupce RKC Zlínského kraje Michal Hampala představil dosavadní činnost centra, z níž měly mezi učiteli v kraji největší úspěch semináře s Českou školní inspekcí.

Součástí programu porady byla velmi zajímavá exkurze ve Středisku vzdělávání Slováckých strojíren, a. s., Uherský Brod, v centru Hi-technologií i v dílnách, učebnách a laboratořích Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a plavba na výletní lodi Morava.

Image

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky