Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Poradna pro školy

15. 6.2010    Lidové noviny   strana 26     Akademie  

Image
ImageKolik disponibilních hodin máme dát na všeobecně
vzdělávací předměty a kolik na odborné?
O využití disponibilních hodin rozhoduje škola sama, respektive tým učitelů, který bude zpracovávat školní vzdělávací program. Ti nejlépe vědí, u kterých předmětů je potřeba posílit výuku nebo jaké nové předměty chtějí žákům nabídnout.

ImageMáme do školního vzdělávacího programu (ŠVP) zařadit
jeden, nebo dva cizí jazyky?

Ve většině oborů vzdělání se podle rámcového vzdělávacího programu (RVP) povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka. Pouze ve vybraných oborech, např. kuchař-číšník, obchodní akademie, lycea či cestovní ruch, se zařazuje povinně výuka dvou cizích jazyků. Počet cizích jazyků, které musí být zařazeny do ŠVP, vyplývá z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v příslušném RVP. Pro výuku dvou cizích jazyků je zde uvedena vyšší hodinová dotace.

Image Můžeme si sami navrhnout volitelné a nepovinné předměty a v poznámkách stanovit pravidla pro jejich zařazení a výběr?

Ano, škola sama rozhoduje o tom, zda a jaké volitelné nebo nepovinné vyučovací předměty bude žákům nabízet.

Image Jak navazuje koncept klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání na klíčové kompetence základního vzdělávání?

Klíčové kompetence jsou souborem vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Žák je neustále rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech. Základ k utváření klíčových kompetencí je položen v žákově rodině. Jsou to jisté univerzální a přenositelné způsobilosti. V RVP základního vzdělávání jsou klíčové kompetence stanoveny a formulovány obecně, znalosti, dovednosti a postoje žáka nejsou popsány zcela detailně. Žáci získávají kompetence postupně. Po ukončení 9. ročníku ZŠ by měli být vybaveni obsahem následujících celkem šesti kategorií klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence personální a sociální, kompetence občanská a kompetence pracovní. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání obsahují celkem osm kategorií klíčových kompetencí, které jednoznačně navazují na koncept klíčových kompetencí na základních školách a dále jej rozšiřují o oblasti klíčových kompetencí při práci s prostředky ICT a matematické kompetence.

Na dotazy odpovídají Konzultační centra, která zřizuje Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu Kurikulum S. Kontakty najdete na www.nuov.cz/kurikulum

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky