Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma. Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Mgr. Jan Zouhar

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti.

 

Anotace

Krátká aktivita je zaměřena na zjišťování právních zkušeností žáků pomocí známé společenské hry, která umožní učiteli zjistit konkrétní zkušenosti žáků v oblasti lidských práv a lépe koncipovat výuku na základě těchto zjištění. Umožňuje žákům uvědomit si složitost a problematickou povahu práv v každodenním životě. Cvičení je vhodné jako úvod k problematice práv.

Cílem vzdělávání je, aby si žák připomněl své konkrétní zkušenosti s aplikací a dodržováním lidských práv, aby o svých zkušenostech diskutoval se spolužáky a rozvíjel tak svůj pocit odpovědnosti a dodržování zákonů, včetně Listiny lidských práv.

Vyučovací předmět: předměty společenskovědního vzdělávání (občanská nauka, základy společenských věd atp.)

Obor vzdělání a ročník: aktivitu je možno realizovat ve všech oborech kategorie M

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-       Kompetence personální a sociální:

  • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým;
  • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;

-       Občanské kompetence a kulturní povědomí:

  • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
  • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.


Realizace

Doba aktivity je 20 – 25 minut.

  1. Každý žák dostane kopii záznamového archu. Úkolem je co nejrychleji vyplnit na základě informací od spolužáků všechna políčka. Žáci si vždy poznamenají jméno spolužáka, se kterým otázku probírali, a základní informace, které se dozvěděli. Jméno každého žáka by se mělo na archu objevit jen jednou.
  2. Pokaždé, když některý žák zaplní v tabulce celou řadu, sloupec nebo úhlopříčku, měl by zvolat „Bingo!“ Je důležité, aby se žáci vzájemně aktivně ptali a naslouchali si.
  3. Diskuse o průběhu hry: Koho jste těžko hledali? Co nebylo těžké nalézt? Kterou situaci jste považovali za zvláště špatnou?
  1. Nyní žáky rozdělte do skupin, dejte každé skupině Úmluvu o právech dítěte. Zjistěte, která práva byla v jednotlivých případech porušena.

 

Nutné pomůcky a prostředky: záznamový arch pro každého žáka, Úmluva o právech dítěte.

 

Reflexe PDP

Aktivita je vhodná jako vstupní motivace k tématu lidských práva svobod. Rozvíjí klíčové kompetence a aplikuje vhodně a nenásilně PT Občan v demokratické společnosti.

 

Hodnocení

Protože v této fázi výuky chceme získat názory a zkušenosti žáků, bylo by velmi nevhodné tuto část výuky hodnotit.

 

Použitá literatura a zdroje:

Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha: Portál, 2000, str. 63/4, upraveno.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky