Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod na střední školu je obtížný pro žáky i učitele

ImageV rámci dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, které proběhlo na pilotních školách zapojených do projektu Kurikulum S na jaře 2010, jsme se ptali učitelů, jak lze ovlivnit přechod žáků ze základní školy, jak je vést k racionálnímu myšlení, dovednosti řešit problémy a k myšlení v souvislostech.

Za posledních zhruba pět let pozorují školy pokles úrovně žáků téměř ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. Je to dáno hlavně tím, že přijímají žáky s menšími studijními předpoklady, což vyplývá z poklesu počtu žáků hlásících se na střední školy. V odborném výcviku je velice znát pokles dovedností, které žák může získat doma nebo na základní škole, kde vzdělávací programy opustilo praktické vyučování.

V prvním ročníku se žáci učí učit

Úroveň žáků přicházejících ze základní na střední školu je velmi rozdílná. Žáci mají velmi často značné nedostatky v základních kompetencích, jako je schopnost plynulého čtení, porozumění smyslu textu a znalost gramatických pravidel. Mají velmi chudou slovní zásobu, neumějí se kultivovaně vyjadřovat písemně ani ústně. V učení jim často chybí soustavnost a jejich příprava bývá neefektivní, což je v dalším učení demotivuje. Aby zjistili zástupci škol stav znalostí nových žáků, dávají jim na začátku studia vstupní testy a podle jejich výsledků s nimi opakují učivo základní školy.

Pro snadnější adaptaci žáků na středoškolský styl výuky zařazují školy do výuky v 1. ročníku adaptační kurzy a další předměty, ve kterých žákům radí, jak se učit (např. kurz funkčního čtení nebo efektivního studia na SŠ). První půlrok, nebo dokonce celý první ročník berou učitelé jako náběhový, ve kterém jde především o adaptaci žáků na novou školu, na styl výuky a učení a o vytvoření nového kolektivu. Některé školy, např. Střední průmyslová škola chemická v Brně, nabízejí dokonce již v červnu předchozího školního roku na schůzkách s rodiči kurzy pro přípravu ke studiu na škole.

Jak vést žáky k racionálnímu učení

ImageK racionálnímu učení vedou vyučující žáky neustálým poukazováním na význam předmětu a smysl probíraného učiva. Problémy by měli učitelé uvádět do souvislostí, aby žák pochopil, co je podstatné pro jeho odbornost. Skladba učiva by měla být logická, plynule na sebe navazující, vyučující by měli postupovat od řešení jednoduchých příkladů po složité.

Jak už bylo zmíněno, efektivní metody učení probírají některé školy přímo ve výuce. U žáků je většinou potřeba vytvořit zcela nové studijní a pracovní návyky. Vyučující proto zadávají žákům samostatné domácí slohové práce, referáty a domácí úlohy, které kontrolují a známkují. Žáci si musí zvyknout na systém domácí přípravy – musí se naučit organizovat čas, rozlišit to podstatné pro záznam do sešitu, osvojit si práci s více zdroji informací a naučit se informace porovnávat a hodnotit. K racionálnímu učení tedy nejlépe přivede žáky učitel, který v rámci předmětu nevyžaduje encyklopedickou sumu vědomostí, ale znalost systémového řešení, principů a souvislostí.

Problémy se žáci učí řešit ve studentské firmě

Vyučující se často setkávají s malou ochotou žáků zabývat se řešením problému, žáci končí mnohdy v půli cesty a očekávají pomoc učitele. Vhodné je proto dovést žáka k řešení pomocí dílčích kroků a otázek. V dovednosti řešit problémy se školám osvědčily myšlenkové mapy, metoda volného psaní, brainstorming, skupinové práce a příprava projektů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku má dobré zkušenosti s výukou podnikatelských dovedností formou práce studentských firem v rámci programu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement. Tento způsob výuky výrazně motivuje žáky k aktivní práci, vede k získání klíčových  i odborných kompetencí, a připravuje je tak na reálný trh práce.

Na obchodní akademii v Pelhřimově se osvědčilo pedagogům zadávání úkolů, které žáci nebo skupina žáků řeší samostatně na základě osobní zkušenosti z návštěvy různých institucí, např. banky, finančního nebo živnostenského úřadu. V předmětech právo nebo praxe má škola dobré zkušenosti s metodou problémového vyučování, při kterém žák řeší fiktivní, ale reálně možnou problémovou situaci, např. porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovní smlouvy.

Jak myslet v souvislostech

K tomu, aby se žáci naučili myslet v souvislostech, je podle dotázaných pedagogů nutná znalost celého ŠVP u všech učitelů a vybudování mezipředmětových vztahů. To je úloha předmětových komisí. Dále školy doporučují opakování s důrazem na propojení probíraného učiva s tím, které již bylo probíráno, odvozování nové látky od té, kterou už žáci znají, a poukazování na příčiny a důsledky. Učitelé vedou žáky k tomu, aby informace získané v jednom předmětu na základě logického odvozování, dedukce a racionálního myšlení použili v předmětu jiném.

V rámci odborných předmětů zdůrazňují zástupci škol provázanost teorie a praxe. Vyučujícím na SOŠ a SOU automobilní v Ústí n. Orlicí se osvědčila u odborných předmětů a odborného výcviku spolupráce se sociálními partnery. Exkurze v závodech, práce ve firmách a konfrontace se skutečným zákazníkem a chodem firmy jsou pro žáky přípravou na reálné zapojení do „světa práce“.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky