Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Představuji místo, kde žiji: Individuální zpracování prezentace

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie  

Autor: Mgr. Zdenka Antalová

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Soubor aktivit, pomocí nichž žáci sestaví prezentace míst, kde bydlí. Cílem je seznámení žáků a prohloubení vzájemného poznávání, uvědomění si vlastní identity a vztahu k domovu (regionální identity), rozvoj klíčových kompetencí a užívání multimediálních technologií. Při zpracovávání projektu (nebo jiné žákovské aktivity) žák vyzdvihuje kvality místa, kde žije, nebo odkud pochází, a zároveň se pokouší najít palčivý problém či nedostatek daného místa a navrhnout způsob jeho řešení. Účast na projektu (nebo souboru aktivit) je pro žáky dobrovolná. Práce je rozčleněna do tří částí: zpracování historie a současnosti vybraného místa, sestavení půldenní výletní trasy po dané oblasti a návrh řešení daného problému či nedostatku v dané oblasti. Nejdůležitějším cílem je snaha o to, aby žák sám prostřednictvím jím zvolených metod práce pochopil jedinečnost prostředí, ve kterém žije, a přispěl k jeho zlepšení. K dalším cílům patří rozvoj komunikativních kompetencí žáků, rozvoj dovedností v užívání ICT a formování žádoucích občanských postojů ve smyslu občanské angažovanosti a aktivity.

Vyučovací předměty: český jazyk, dějepis, částečně ICT

Ročník: 1. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-                    občanské kompetence a kulturní povědomí,

-                    kompetence k řešení problémů,

-                    komunikativní kompetence,

-                    personální a sociální kompetence,

-                    kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,

-                    kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

 

Realizace

Příprava a realizace projektu je rozplánována do období tří měsíců (nejlépe duben – červen).

V první fázi je žákům dvou 1. ročníků, kteří se již během školního roku částečně seznámili, vysvětlen smysl práce a společně s vyučujícím hledají zajímavé a neotřelé způsoby zpracování a prezentace. V případě, že se projektu účastní dvě třídy, vytváří se prostředí pro soutěžení a o práci mají žáci zvýšený zájem.

Ve druhé fázi se zaregistrují zájemci – na základě zkušeností se jeví, že ideální je zapojení asi jedné třetiny třídy.

Třetí fáze probíhá mimo školu formou individuálního zpracování. V této době jsou žáci v hodinách českého jazyka seznamováni s pravidly neverbální komunikace, jak se správně chovat, jednat a mluvit na úřadech, s vyplňováním formulářů (př. žádosti o dotace) a jsou posilovány jejich prezentační dovednosti. Žáci se seznamují s tím, jak obsahově vypadá PPT prezentace a jak správně prezentovat svou prací. Následně mohou někteří žáci před třídou prezentovat část či celek své práce a ta je společně se třídou hodnocena ve smyslu doporučení a rad.

Ve čtvrté fázi je vyhlášen projektový den, během kterého se setkají společně dvě do projektu nebo integrovaného tematického úkolu zapojené třídy a prezentují své práce a zároveň probíhá kontrola, zda se nejedná o kompilaci oficiálních stránek obce (zajistí určení žáci). Formou tajného hlasování studentů je vyhodnocena nejlepší práce z každé třídy. Projektového dne se též účastní všichni zapojení učitelé.

Poslední 5. fáze je jakousi odměnou. Každá třída se vypraví do místa vítězné práce, autor vítězné práce se stane průvodcem po výletní trase, kterou v projektu naplánoval, seznámí nás na místě se svojí vizí, jak zlepšit „slabé“ místo regionu, podle možností domluví setkání s tamější zajímavou či významnou osobností nebo pamětníkem.

 

Metody výuky

Tento soubor aktivit žáků lze realizovat buď formou integrované tematické výuky ve shora uvedených vyučovacích předmětech, nebo jako žákovský projekt pro vybrané žáky prvních ročníků. Použité metody tedy jsou integrovaná tematická výuka, projektové učení a v rámci obou se také realizuje řešení problémů.

Nutné pomůcky a prostředky: školní dataprojektor, eventuelně interaktivní tabule, počítač s připojením na internet, školní aula pro projektový den.

Možné další pomůcky: digitální fotoaparát, kamera apod.

 

Hodnocení

Tento projekt byl celý zrealizován zatím jednou a setkal se s poměrně velkým ohlasem žáků, rodičů i některých členů obecních zastupitelstev (viz komentář žáka k projektovému dni ve školním časopise). Velmi zajímavá byla ta část projektu, ve které žáci navrhovali změny a sestavovali plán, jak sehnat finance na jejich provedení. Pro studenty byl atraktivní výlet do místa vítězné práce, oba „vítězní“ studenti se na návštěvu svého místa připravili velmi zodpovědně a připravili pro nás i „bonusy“. Těšil nás zájem z řad obyvatel obou obcí.

Přínosný pro samotnou obec byl projekt žáka, který si na příslušném ministerstvu zažádal o formulář na přidělení dotací, vše zkonzultoval s obecním zastupitelstvem, to se iniciativy chopilo a místní nedostatek – neopravená kaplička – je už minulostí (viz foto Kaplička v Neplachově).

 

Použitá literatura a zdroje:

webové stránky obcí, literatura a jiné informační zdroje o regionu a obci, spolupráce s pracovníky obecních zastupitelstev nebo paměťových institucí (místní muzea, archivy a galerie), spolupráce s místními organizacemi a institucemi nebo představiteli občanských iniciativ, případně jiné zdroje.

 

Přílohy

Komentář žáka k projektovému dni:

 

Projektový den

Počátkem roku 2009 jsem byl účastníkem projektového dne. V připravené společenské místnosti domova mládeže se sešlo několik desítek žáků z prvních ročníků naší školy a začalo se s prezentacemi obcí, v nichž žáci zapojeni do projektu bydlí. Strhla se opravdová soutěž v tom, která z obcí je nejstarší, která nejhezčí, kde jsou nejlepší dobrovolní hasiči apod.  Prezentace byly ohodnoceny známkami z výpočetní techniky, dějepisu a českého jazyka. Akce byla velmi vydařená, protože jsme vlastně navzájem poznali, kdo odkud je a kde žije a jak to tam vypadá.

K nejzajímavějším patřila ta část, kde jsme měli navrhnout změny, které by naší obci prospěly. Od návrhu znovuvybudování rozhledny v Útěchovičkách až po opravu kapličky v  Neplachově.

Mne nejvíce zaujal projekt mého spolužáka Jardy. Žije v Nových Hradech. Jeho vyprávění o tamním opraveném zámku mne velice zajímalo. Ty jejich velikány, myslím tím kopce - Kuře, Slepici a Kohouta je také vidět široko daleko a nikdo je jen tak nepřehlédne. Jednou se tam určitě rád podívám, možná že právě Jardova výletní trasa v hlasování zvítězí a jakmile nám počasí dovolí, máme přislíbený turistický výlet s průvodcem – možná tedy s Jardou. Docela mu závidím ty jejich krásné stezky. Procházku Terčiným údolím bych také bral. Došel bych se podívat až tam na ta jejich rašeliniště a rád bych ochutnal pravou novohradskou dobrou vodu, ne tu stáčenou do plastů. A možná si jednou zaplavu v bazénu, který by chtěl Jarda ve městě vybudovat.

S kamarády jsem ocenil dobrou myšlenku naší paní učitelky na češtinu a dějepis, kterou tento projektový den napadl. Dále bych chtěl poděkovat zúčastněným učitelům a řediteli školy, který to vše musel schválit. Děkujeme.

Karel Přibyl, žák P-1

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky