Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příprava dokumentace k zahraničnímu zájezdu výjezdového cestovního ruchu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání  

Autor: Zbyněk Tůma, Mgr.

Škola: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace; Zborovská 519, 511 01 Turnov

 

Klíčová slova

Aktivizační metody, projektové vyučování, skupinové yučování, IKT, prezentace PowerPoint, technika cestovního ruchu

 

Stručná anotace

Příspěvek je věnován uplatnění aktivizačních metod ve výuce předmětu technika cestovního ruchu. Žáci (3-4) samostatně vytváří základní dokumentaci k zahraničnímu poznávacímu zájezdu výjezdového cestovního ruchu - předběžnou kalkulaci, stranu katalogu s rámcovým termínovaným a časovým rozvržením, propagační prospekt do vitríny cestovní kanceláře.

Zpracované zájezdy budou při prezentacích na společné hodině nabízet žákům nižších ročníků, kteří se s problematikou tvorby zájezdů teprve seznamují. Kvalitu vytvořených dokumentů i výstupů při prezentacích jak žáci nižších ročníků, tak především vyučující.

Kontext

Příprava žáků na práci v oblasti cestovního ruchu se dosud realizovala v rámci oboru hotelnictví a turismus, od školního roku 2011/2012  zavádíme výuku nového obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch. Její současná podoba se vyvíjela a modernizovala v období dlouhém sedmnáct let. S přibývajícími možnostmi využití výpočetní techniky a informačních technologií doznala podobu dnešního moderního zpracování. Uváděný příklad se vztahuje  k vyučovacím předmětům cestovní ruch (2. ročník) a technika cestovního ruchu (3. ročník).   V těchto vyučovacích předmětech se žáci učili sestavovat trasu i rámcový program zájezdu, kalkulovat jeho cenu na základě počtu ujetých kilometrů a doby čekání autokaru, čerpání služeb poskytovaných v průběhu zájezdu. Využívali dovednosti práce s informačními technologiemi k vyhledávání informací a k trasování, pomocí dostupných grafických programů navrhovali katalogy, plakáty i doprovodné prezentace.  Ve čtvrtém ročníku žáci zpracovávají samostatně a kompletně téma zájezdu a prezentují jej klientům z řad spolužáků i mladších žáků.

 

Cíle

Rozvíjet praktické odborné dovednosti samostatně připravit zahraniční zájem a jeho dokumentaci. Využívat k tomu prostředky informačních a komunikačních technologií. Rozvíjet prezentační dovednosti žáků, vést je k sebehodnocení a kritickému přijímání názorů jiných.

 

Realizace

Tématem je příprava fiktivního zahraničního zájezdu a jeho dokumentace. Výuka má charakter projektového a skupinového vyučování. Zaměstnání se realizuje v předmětu Projekt v cestovním ruchu. Žáci pracují ve skupinách (3-4 žáci). Každá skupina zpracovává jedno téma.

Průběh zaměstnání


  1. Příprava a zadání úkolu

Vyučující po seznámení žáků se zadáním zopakuje hlavní zásady a metody vedoucí k úspěšnému zpracování vylosovaného tématu, motivuje je ukázkami zpracování, konzultuje s nimi případné nejasnosti nebo obtížná místa v průběhu samostatného zpracování tématu.  Práce se konají v odborné učebně zaměřené na výuku disciplín cestovního ruchu a v učebnách (nebo ve studovně) vybavených počítači.

Seznámení a metodice samostatného vypracovávání včetně ukázek věnuje učitel podle potřeby minimálně 2 vyučovací hodiny.

 

  1. Zpracování projektu

Žáci samostatně zpracovávají projekt. Nejprve zpracují harmonogram práce, určí jednotlivé pozice v týmu, vyhledají potřební informace. Upravují a systematicky zpracovávají Získané zdroje (z webových stránek, obrázků, textů) obsahově i graficky upraví a podle zadání zpracují. Problémy a nejasnosti konzultují s učitelem.

Počítačové zpracování dokumentace dokončují jako domácí úkol. Zpracování projektu trvá přibližně i 4 - 6 vyučovacích hodin.

 

  1. Prezentace výstupů a hodnocení

Žáci prezentují své produkty s cílem  získat ostatní žáky k účasti na jejich akci. Předvedou jim připravené produkty - prospekt, strany katalogu, kalkulaci zájezdu, pomocí PowerPointové  prezentace podrobněji seznámí posluchače s podmínkami, průběhem a jednotlivými místy poznávacího zájezdu. V prezentaci se žáci střídají podle toho, kdo zpracovával jednotlivé části.  Potenciální zájemci - žáci nižších ročníků se kladou otázky k nabízeným produktům a prostřednictvím hodnoticích formulářů se podílí na hodnocení výkonu žáků.

Prezentace probíhá ve větší učebně, nebo v aule školy, kde je prostor pro dvě třídy.  Časový rámec prezentací je stanoven na 2 vyučovací hodiny.

Po absolvování prezentací provede příslušný vyučující rozbor a hodnocení (slovní, klasifikací) výkonu jednotlivých skupin.

Žáci zpracovali a odevzdali v digitální formě prezentace zájezdů v programu PowerPoint, v tištěné pak zpracované formuláře kalkulací, stran katalogu a plakátů. Jejich práce mohou být využity pro výuku dalších žáků.

 

Výsledky

Žáci si prohloubili dovednost samostatně a v týmu připravit zájezd a vytvořit vhodné propagační materiály, pracovat se standardními softwarovým vybavením počítače.

Uvědomili si překážky, problémy a neznalosti v samotném průběhu jejich tvorby.

Vyzkoušeli si své schopnosti prezentovat a propagovat svůj zájezd v konkurenčním prostředí ostatních žáků.

Vyzkoušeli si, jaké mají předpoklady pro týmovou práci i vedení týmu.

Prostřednictvím hodnocení od ostatních žáků i vyučujících získali přehled, jak je jejich výkon vnímán.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Učebna (popř. také studovna) vybavená počítači, digitálním projektorem a případně i multimediální tabulí.

 

Použitá literatura a zdroje

Čertík, M a kol.: Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. OFF, Praha 2001. ISBN 80-238-6275-8

Drobná, D., Morávková, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. FORTUNA, Praha 2010. ISBN  80-7168-801-7

Morrison, A.: Marketing pohostinství a cestovního ruchu. VICTORIA PUBLISHING, 1995. ISBN 80-85605-90-2

Orieška, J.: Technika služeb cestovního ruchu. IDEA SERVIS, 1996. ISBN 80-859-70-11-2

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky