Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku

Od března 2010 zastává pozici hlavní manažerky projektu Ing. Taťána Vencovská, která ve funkci nahradila PhDr. Janu Kašparovou a která pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) od roku 2002. Tady mimo jiné spolupracovala jak na projektu Kurikulum S, tak na předchozím projektu Pilot S. Své myšlenky při nástupu do vedení projektu shrnuje T. Vencovská slovy: „Školy se musí naučit obracet se na konzultační centra, což usnadní zavádění kurikulární reformy do praxe“.  

Podle nové manažerky projektu je třeba, aby školy byly aktivní a využívaly nabídky těchto center a aby konzultační centra hledala skutečně potřebná témata a způsoby práce se školami. Vedle školení a konzultací mohou centra vytvořit např. platformu pro setkávání učitelů ze stejných typů škol, a to i nadregionálně, a umožnit tak učitelům výměnu zkušeností a propojení na profesní sdružení či odborníky z praxe.

V rámci projektu Kurikulum S a Pilot S se Taťána Vencovská dosud podílela na spolupráci s pilotními školami na tvorbě a ověřování ŠVP, na školení lektorů a učitelů na tvorbu ŠVP a dále na spolupráci při tvorbě metodiky tvorby ŠVP. Na manažerských pozicích i v roli experta se kromě toho účastnila dalších projektů realizovaných v NÚOV, konkrétně projektů NSK, NSK 2, Kvalita 1 a NZZ. V rámci těchto projektů spolupracuje se sociálními partnery na požadavcích trhu práce při popisu kvalifikací, podílí se na tvorbě jednotného zadání a monitorování průběhu závěrečných zkoušek.

Učitelskou praxi získala T. Vencovská na Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, kde po třech letech učení zastávala devět let pozici zástupkyně ředitele pro úsek teoretického vyučování.  Od roku 2002 je garantem za obory gastronomie cestovního ruchu v NÚOV a podílí se na tvorbě učebních dokumentů a RVP pro obory vzdělání gastronomie a cestovního ruchu.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky