Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt Kurikulum S nabízí učitelům konzultace, semináře i metodické příručky

1. 12. 2011, www.ucimse.cz  

 

Minulý týden proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tento projekt končí v březnu 2012. Jeho cílem bylo poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol při reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách. Hlavní manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská popsala projekt třemi základními charakteristikami: „Za prvé: projekt Kurikulum S je jediným národním projektem, který podporuje zavádění školních vzdělávacích programů v odborném školství, za druhé: za dobu jeho trvání jsme pomohli již osmi tisícům učitelů, ať už formou konzultací nebo účastí na seminářích a stážích, a za třetí: vydáme v průběhu projektu dohromady kolem dvaceti publikací pro učitele.“


Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech (RKC), která vznikla v rámci projektu při školách a dalších vzdělávacích institucích před dvěma lety. Kromě konzultací pořádají centra pro školy vzdělávací akce, stáže ve firmách , exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Činnost center hodnotili pedagogové na konferenci velmi pozitivně.

Regionální konzultační centra i pilotní školy zapojené do projektu podle nich odvedly velký kus práce při pomoci školám při zavádění ŠVP. To potvrzují i statistické údaje. „Za dobu svého trvání uspořádala centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla více než 900 konzultací a proškolila již zmíněných osm tisíc pedagogických pracovníků, což je skutečně skvělý výsledek,“ uvedla na konferenci T. Vencovská.

Regionální konzultační centra budou školám nabízet pomoc i po skončení projektu v březnu 2012, což podle zástupců těchto center odpovídá i potřebě učitelů. „Velkou zásluhou regionálních konzultačních center je to, že zprostředkovala setkání zástupců škol a zaměstnavatelů při pořádání kulatých stolů v jednotlivých regionech a umožnila tak oběma stranám navázat vzájemnou spolupráci a partnerství,“ uvedla na konferenci Ing. Zdeňka Marešová z RKC Jihočeského kraje.

Velký prostor dostali na konferenci zástupci odborných škol, kteří se podělili o své zkušenosti se zaváděním kurikulární reformy do praxe. „Reforma učitele aktivizovala a přinutila je spolupracovat, protože se ocitli v situaci, kdy nevěděli, co dělat,“ uvedl na konferenci Mgr. Petr Knecht, Ph.D., jeden z autorů publikace Moderní odborná škola. Jak vyplynulo z dalších příspěvků, nebyly procesy spolupráce učitelů na všech školách vždy jednoduché. I přes počáteční nechuť si ale většina škol na reformu zvykla a nyní ji hodnotí vcelku pozitivně. A to i kvůli vynaloženému času a úsilí, které do reformy v jejím průběhu pedagogové vložili.

Ozvaly se ale i výhrady. Nejvíce stížností směřovalo k financování odborných škol. „Na financování škol si stěžovali všichni respondenti, protože má-li jít odborné školství s dobou, je potřeba nakupovat nové vybavení a přístroje,“ uvedl P. Knecht. To potvrdily i příspěvky zástupců odborných škol. „Nejkritičtější oblastí jsou finance,“ dodal k tomu Ing. Radoslav Kučera z Obchodní akademie Pelhřimov, který upozornil i na nezájem zřizovatelů škol o probíhající reformu.

Užitečnou pomoc přinesou pedagogům publikace vydané v rámci projektu, ve kterých mohou najít inspiraci pro výuku i zajímavé informace týkající se kurikulární reformy. „V publikacích se snažíme učitelům zprostředkovat zkušenosti jejich kolegů z různých škol a oblastí tak, aby si každý mohl najít to, co ho nejvíce zajímá,“ vysvětluje T. Vencovská. Mezi vydanými publikacemi jsou mj. sborníky Příklady dobré praxe SOŠ a SOU a Žákovské projekty – cesta ke kompetencím nebo publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky