Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Realizace praktické maturitní zkoušky oboru hotelnictví – maturitní práce s obhajobou

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky  

Autor: Ing. Ochodek Roman

Škola: VOŠ a SŠ Dakol, o.p.s.Klíčová slova


Praktická maturitní zkouška

Maturitní práce s obhajobou a prezentací

Seminář k maturitní práci

Stručná anotace


Příklad je zaměřen na realizaci praktické maturitní zkoušky oboru hotelnictví, formou maturitní práce, která je zadána na počátku 4. ročníku. Žáci mají pro tvorbu maturitní práce speciální seminář jako součást hodin v maturitním ročníku;  slouží jim jako pomoc při realizaci práce a je zařazen mezi povinně volitelné předměty.

 

 

Kontext


Maturitní práce s obhajobou je realizována  na střední škole u oboru hotelnictví ve čtvrtém ročníku, jako povinně volitelný předmět. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny maximálně po 16-ti žácích. Předmět je takto zaveden čtvrtým rokem. Učiteli jsou odborníci v oblasti gastronomie a ekonomiky, žáci absolvovali základní vstupy do oblastí ekonomických a gastronomických, v průběhu odborných předmětů během předchozích 3 let studia.

 

 

Cíle


Cílem je úspěšná realizace praktické maturitní zkoušky z pohledu žáka, a to ve dvou formách. Samotné vytvoření maturitní práce a její následná obhajoba za pomoci powerpointové prezentace, kdy žák přibližuje základní body realizované při pořádání fiktivní akce.

Cílem předmětu žákovský projekt je zajistit, aby žáci vytvořili jednotlivé části maturitní práce podle zadaných podkladů a následně je upravili dle druhu akce a jednotlivých návazností, které se mezi jednotlivými činnostmi vyskytují.

Realizace


Praktická maturitní zkouška probíhá formou realizace maturitní práce (MP) s obhajobou, za pomocí powerpointové prezentace.

 

Na pomoc žákům s maturitní prací je vytvořen speciální předmět, který je součástí výuky ve 4. ročníku. Žáci vytvářejí jednotlivé části MP, které jsou na hodinách konzultovány, žáci jsou rozděleni do dvou menších skupin, zaměřených na oblast gastronomie a oblast ekonomiky, s tím, že následně se skupiny střídají, žáci jsou hodnoceni v tomto předmětu dle průběžného plnění úkolů spojených s MP.

 

Při realizaci se využívá výkladová metoda, kdy vyučující prezentuje základní body problematiky a následně žáci  vypracovávají jednotlivé části za pomoci literatury a internetu,  řeší konkrétní problémovou situaci stanovenou vyučujícím. Žáci pracují samostatně nebo ve skupinách po 2-3 žácích. Jednotlivé vytvořené dokumenty jsou následně konzultovány za účasti všech žáků a připomínkovány vyučujícím dané oblasti.

 

Zadání práce si žáci vybírají z vytvořených témat na počátku 4. ročníku, do 20.9. ; vždy jeden žák jedno téma. Žáci mají určen druh akce, počet osob, počet dní konání, druh hotelu, ve kterém se akce koná, počet lůžek a způsob stravování.

 

V následující tabulce uvádíme vybrané příklady zadaných témat MP:

Téma

Charakteristika akce

Stravování

Antistresový víkend pro manažery

25 osob, 3 dny, hotel *****

kapacita 87 lůžek, Jizerské hory

stravování skupin;

poslední večer-banket

Adrenalinový víkend

36 sob s mezinárodní účastí, 3 dny,

hotel *** kapacita 74 lůžek, Poděbrady

stravování skupin;

poslední večer- raut

Konference regionálních sdružení CR

48 osob, 2 dny, hotel ****

kapacita115 lůžek, Hradec Králové

večeře - raut

snídaně - sektová

 

Žáci obdrží informace o uložení osnovy práce,  v níž je uvedeno, jak by měly být jednotlivé části v maturitní práci řazeny a co vše má práce obsahovat:

Obsah maturitní práce ( pro obor HOTELNICTVÍ)

osnova práce, číslování stran

 

A.    Část  -  představení provozovny

1.  Popis pořádané akce:

příležitost (dle zadání )

forma stravování ( dle zadání, charakterizovat)

doba konání ( upřesnit příjezdy, zahájení, ukončení akce a odjezdy hostů)

počet  a složení hostů( muži, ženy, děti, jména, cizinci, handicapovaní, lidé s dietou apod.)

 

2.  Písemná objednávka:

žádost o uspořádání akce (objednávka na akci se všemi požadavky, podpis a podmínky)

potvrzení objednávky (odpověď zástupce hotelu, potvrzení akce, doporučení doplňkových služeb apod., záloha). Stanovit cenu ( na 1 osobu nebo celou akci, uvést jednotky ks/Kč, l/Euro,..);

zápis z osobního jednání

 

Popis provozovny:

kategorizace ( popsat , proč právě tento podnik, zařízení – poloha, ubytování, hotelové, gastronomické a konferenční služby, sportovní nabídka)

členění na úseky ( popis z hlediska nabídky zákazníkům) vybavení a zařízení (foto)

 

Umístění zařízení:

proč nabízím právě tuto lokalitu a zařízení: poloha, ceny služeb, doplňkové akce, atd.

 

Ubytovací služby:

popis recepce - činnost recepčního s danou objednávku, konkrétní služby recepce u této akce zajišťuje (strava na pokoje apod.) Rezervace, registrace, Check in hotelová dokumentace vyplnění hotel. dokumentů- konkrétně jak proběhne rezervace hostů v knize hostů, program Mefisto. Přehled obsazenosti pokojů, hotelová legitimace, recepční list.

kapacita, vybavenost pokojů popsat jednotlivé typy, které se v hotelu(zařízení) nacházejí

placené a neplacené služby - mého hotelu

popis práce hotelové hospodyně a pokojských v případě, že v hotelu tyto místa jsou- pracovní příkaz pro pokojské

 

Právní forma subjektu:

uveďte konkrétní společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti provozující hotel ( jedná se o věc veřejnou - běžně přístupnou, forma společnosti, společníci, statutární orgány, zvolení jednatelé a další náležitosti..) – ve zjednodušené formě 2-3 strany -  ne teorie.

 

B.     Část  – Zabezpečení akce ( Pracovní manuál )

Řízení

organizační schéma pracovníků dané akce (pavouk, s vysvětlením zákl. pracovních úkolů, povinností a kompetencí vedoucích pracovníků a personálu)

 

vytvořte jednu pracovní smlouvu se všemi náležitostmi (PS)

 

vytvořte smlouvu o hmotné odpovědnosti u pracovníka z PS, který bude zodpovídat za nějaký majetek,

 

nabídka dodatečných služeb zákazníkovi (stanovte cenu a způsob poskytnutí služeb), např. zajištění fotografa, hudebníků, kulturního vystoupení, dopravy - taxislužba nebo hotelový řidič.

 

sepište správné druhy smluv k dodatečným službám: SoD, DoPP, DoPČ: práce bude obsahovat každou z výše uvedených smluv – 1x !!!) – ne dvě smlouvy na stejnou činnost a pracovníka

 

8.   Stravovací služby:

sestava pokrmů (podle formy stravování – menu, sestava pokrmů na nabídkové stoly, sestava plné penze; dodržujte gastronomická pravidla a zohledněte věkovou skupinu a příležitost)

 

9.   Pracovní příkaz (komando):

časový plán ( upřesnit časy jednotlivých fází celé akce)

funkce jednotlivých. zaměstnanců (zvažte, kolik zaměstnanců a jakých funkcí budete potřebovat, přesně stanovte jejich pracovní náplň a úkoly, pracovní dobu) – detailně rozpracovat, aby člověk neznalý byl schopen s jeho pomocí akci řídit.

 

10. Nákup zboží: kompletní nákup surovin

objednávka surovin (všech surovin) – bereme v úvahu, že máme prázdný sklad, nakupujeme v prodejních objemech (to jak se surovina prodává)

normování (všechno z dané akce)

cenotvorba ( stanovení ceny všech pokrmů a  nápojů. - NC,VC,KP,DPH )

Vypracujte následující doklady : objednávky, dodavatelské faktury (dle jednotlivých dodavatelů – tak, aby jste měli vše potřebné na akci), zvolte formy úhrady faktur.

 

11. Seznam potřebného inventáře

veškerý inventář potřebný na uskutečnění celé akce. Doporučuji rozdělit na inventář podle druhu /restaurační prádlo, inventář na pokrmy, inventář na nápoje, pomocný inventář/. Množství musí odpovídat počtu osob a konkrétní akci.

 

12. Servis pokrmů a nápojů:

systém a způsob obsluhy, nákres uspořádání v místnosti, založení pro jednu osobu, nabídkové stoly, atd.

 

13. Vyúčtování celé akce

rozepište stravovací služby, ubytovací služby, doplňkové služby - nezapomeňte odečíst zálohu

proveďte kalkulaci všech vašich nákladů na danou akci ( ceny materiálu , surovin, poskytnutých služeb, nákladů na energii, mzdové náklady všech pracovníků podílejících se na akci)

vystavte vyúčtování celé akce, v podrobném vyjádření všech poskytnutých úkonů ( bude již obsahovat zisk hotelu + DPH) a vystavte konečnou fakturu danému zákazníkovi, se všemi náležitostmi a určete způsob platby.

 

14. Závěr – formální zhodnocení, eventuálně vysvětlení nejasností.

 

15. Přílohy a použitá literatura: prospekty, skladové karty,mzdové listy, fotodokumentace

 

Termín odevzdání práce: (příklad pro školní rok 2011/2012)

K prvnímu čtení - 27.01.2012: v elektronické podobě na CD, DVD, e-mail, flashdisk

K závěrečnému čtení - 30.3.2012: v tištěné podobě, kroužková vazba + CD, DVD

Z hlediska grafické úpravy je vytvořen dokument popisující formální úpravu práce včetně správného definování použité literatury a způsobu uvádění citací (viz příloha manuál).

 

Žácii odevzdávají práci v elektronické podobě (mail, CD/DVD, flashdisk) k prvnímu čtení v termínu do 31.1. Práce jsou vyučujícími (vedoucí, oponent) přečteny, jsou stanoveny chyby, kterých se žáci dopustili, a během 14 - 21 dnů jsou jim práce se seznamem chyb vráceny k dopracování do finální podoby. Finální práce je odevzdána v jednom vydání v kroužkové vazbě společně s uložením v elektronické podobě na CD/DVD.

 

Práce je odevzdána ve finální podobě k 31.3., kdy je přečtena vedoucím a oponentem, je zkontrolováno, zda žák opravil vyskytující se chyby a jakým způsobem. Následně navrhují vyučující známku k obhajobě, zohledňuje se gramatická správnost, grafické a provedení a odborná způsobilost z hlediska gastronomie a ekonomiky. Celková známka k obhajobě je určena jako průměr; s navrhovanou známkou je žák seznámen před obhajobou.

 

Obhajoba práce probíhá za pomocí powerpointové prezentace, kdy žák má časový úsek 20 minut, ve kterém objasňuje postup tvorby práce na pořádání zvolené akce. Žák sám při prezentaci definuje své poznatky z tvorby práce a po celkovém představení si ponechá prostor pro eventuální dotazy ze strany vyučujících, pokud nebyly zodpovězeny v průběhu prezentace. Navrhovanou známku si může žák u obhajoby vylepšit i zhoršit podle toho, jakým způsobem je připraven a jak je schopen reagovat na eventuální odborné dotazy spojené s MP.

Výsledky


Díky uplatňování přípravy žáků v předmětu žákovský projekt došlo k zlepšení úrovně maturitních prací. Přesto tento přístup nezaručuje, že všichni žáci odevzdají maturitní práci v tištěné podobě bez vytýkaných chyb nebo v některých případech vůbec. U většiny žáků však došlo k tomu, že maturitní práci začali vytvářet v určité časové posloupnosti a práci si dobře rozčlenili.

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


V případě vyučujícího je nutnou pomůckou PC s dataprojektorem pro potřeby řízení hodiny a nastolení problému k řešení.

 

V případě žáků se jedná o přístup k internetu s využitím on-line www stránek s prodejem potravinářského zboží, pro potřeby určení druhů a množství surovin.

 

Vzory pracovních dokumentů a jiných ekonomických dokumentů (objednávky, faktury), žáci mohou využívat předdefinované dokumenty v programech WORD a EXCEL.

 

Jednou ze základních pomůcek, kterou žáci využívají při tvorbě z pohledu gastronomického, jsou normy teplých a studených pokrmů pro potřeby sestavení vhodného způsobu stravování a kniha SALAČ, G. Stolničení. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-333-7.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky