Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kurikulum S přispívá k reformě středních odborných škol

V dubnu 2009 odstartoval tříletý národní projekt Kurikulum S. Hlavní manažerka projektu Jana Kašparová v rozhovoru popisuje náplň, cíle a roli projektu v kurikulární reformě.  

ImageJak konkrétně pomáhá projekt Kurikulum S středním odborným školám?

Hlavním záměrem projektu je poskytovat školám, tj. vedoucím pracovníkům škol, koordinátorům tvory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitelům, bezplatnou metodickou pomoc a radu při zavádění nových vzdělávacích programů.

Dá se tedy říct, že projekt přispívá k současné reformě středních odborných škol?

Určitě. Při přípravě a zavádění rámcových a školních vzdělávacích programů, což je podstatná část kurikulární reformy, narážejí školy na problémy, které jim my pomůžeme řešit. Ukazuje se, že koordinátorům a učitelům podílejícím se na zpracování ŠVP nestačí pouze vstupní školení nebo metodická příručka, ale že mají potřebu konzultovat problémy, které se objevují v průběhu práce na ŠVP. Někteří mají přitom zájem o odbornou kontrolu připraveného programu. To vše jim nabízí náš projekt.

S jakými problémy se školy potýkají nejvíce – s čím potřebují pomoci?

Problémů při tvorbě ŠVP mají učitelé řadu a jsou rozmanité. Záleží na tom, jak jsou na tvorbu ŠVP připraveni a motivováni. K hlavním problémům patří stanovení výukových cílů a výsledků vzdělávání, a to jak v profilu absolventa, tak v každém vyučovacím předmětu. Dalším problémem je pro školy rozpracování požadovaných klíčových kompetencí a průřezových témat. Někteří si nevědí rady s rozvržením vzdělávacího obsahu z rámcových vzdělávacích programů (RVP) do předmětů, zejména praktického vyučování, nebo s nastavením počtu hodin pro jednotlivé předměty.

V jaké fázi je vlastně reforma středního odborného vzdělávání nyní?

Kurikulární reforma odborného vzdělávání postoupila od pilotního ověřování k plošnému zavádění. V prosinci bude předáno do schvalovacího řízení dalších 45 RVP. Jejich vydáním bude tvorba RVP dokončena. Na řadě škol probíhá v současnosti intenzivní tvorba školních vzdělávacích programů. Polovina středních odborných škol již zahájila výuku podle jednoho (ale i více) školního vzdělávacího programu. Ostatní střední školy se k nim přidají během příštích tří let.

Kam se mají školy o radu nebo pomoc obracet?

Od října funguje v krajích jedenáct konzultačních center, která vznikla v rámci projektu při různých vzdělávacích institucích a školách a která nabízejí zmíněné služby školám přímo v regionech. Školy se mohou s problémy při tvorbě a zavádění vzdělávacích programů obrátit rovněž na NÚOV. Kontakty na centra i na nás jsou na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz.

Jaké předpoklady musely instituce, které nyní fungují jako konzultační centra v regionech, ve výběrovém řízení splňovat?

Předně jsme chtěli, aby tyto instituce měly praktické zkušenosti s realizací kurikulární reformy v odborném vzdělávání, případně s tvorbou vzdělávacích projektů a programů, vazbu na odborné školy a zvláště pilotní školy, které již čtvrtým rokem vyučují podle vlastních vzdělávacích programů. Samozřejmě, že požadavkem také bylo, aby měly lektory a konzultanty, kteří budou schopni kvalifikovaně pracovat s odbornými školami.

Součástí reformy škol je i nová maturitní zkouška, jejíž zavedení se stále odkládá. Bude se projekt Kurikulum S podílet nějakým způsobem na přípravě maturitní zkoušky na odborných školách?

Ano. Chceme se zaměřit na profilovou část maturitní zkoušky, která má prověřit, jak se podařilo splnit požadavky na odborné kompetence žáků. Spolu s pilotními školami se budeme zabývat také otázkou, jak zvýšit kvalitu a srovnatelnost profilových zkoušek.

Projekt má ve svém sloganu Pomoc školám k moderní výuce. Co si můžeme představit pod pojmem „moderní výuka“.

Zjednodušeně řečeno, je to takové pojetí výuky, které vede k tomu, aby žáci získali kromě vědomostí také potřebné klíčové a odborné dovednosti.

Lucie Šnajdrová

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky