Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Semináře konané v červnu 2010 v RKC Středočeského kraje

sipka.jpg Seminář  „Moderní elektronika“

Seminář je určen pro pedagogy SOŠ a SOU, kteří vyučují elektrotechnické předměty. Účastníci budou seznámeni se současným stavem oboru elektro. Obdrží návod pro modernizaci výuky a získají informace potřebné k vypracování kvalitních tématických plánů. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností.

Hlavní zásady výuky - modernost, jednoduchost, propojení teorie s praxí, motivace žáků.

Lektor: Ing. Jiří Vlček, lektor je autorem učebnic pro SOŠ elektrotechnického zaměření a autor

mnoha článků v časopise Amatérské rádio.

Místo konání: SOŠ a  SOU, Dubská 967, Kladno

Termín:                   22. 6. 2010, 9:00 – 13:00

 

sipka.jpg Seminář „Tvorba a realizace ŠVP pro obory vzdělání kategorie E“

Seminář je určen všem pedagogům SOŠ pro obory vzdělávání kategorie E. Vzdělávacím cílem semináře bude seznámit pedagogické pracovníky podrobněji s problematikou tvorby ŠVP příslušnou oborů vzdělání. Účastníci se seznámí s některými typickými znaky ŠVP a budou jim nastíněny základní přístupy jejich tvorbě. Účastníci si mohou své vlastní ŠVP a v průběhu semináře kontrolovat a konzultovat jejich jednotlivé části.

V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností a budou konzultované dotazy přítomných.

Lektoři:       Ing. Zorka Husová, Ing. Libuše Burešová, Ing. Zdeňka Szebestová

Termín:       25. 06. 2010 9:00 – 14:00

Místo: RKCP - VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)

 

sipka.jpg Workshop „Aktivní vyučovací metody“

Seminář je určen učitelům SOŠ – primárně celým pedagogickým sborům či jejich částem. Jeho cílem kurzu je seznámit učitele  s vybranými metodami aktivního učení formou skupinové práce (např. Brainstorming, Snowballing, Buzz groups, Role Play, Kolečka, Kolotoč, Návštěvníci, Diskuse, Debata, případová studie, Akvárium, Myšlenkové mapování). Seminář je veden interaktivní formou.

Charakteristika tématu:

Metody aktivního učení jsou takové způsoby učení, které primárně rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Tyto metody rozvíjí ale současně i odborné kompetence, v závislosti na vyučovaném vědním oboru. Vedení vyučování těmito metodami je interaktivní, je založené na vzájemné spolupráci žáků. Učitel plní roli zadavatele, organizátora práce, poradce, na závěr provádí hodnocení výuky.

Lektor: PhDr. Dagmar Sitná, lektorka ŠVP

Doporučení: Před seminářem prostudovat publikaci: Sitná, Dagmar: Metody aktivního vyučování, Portál 2009

Místo konání:  RKC Středočeský kraj,  SVI AJAK, Palackého třída 222,  Nymburk, nebo lze realizovat přímo na Vaší škole

Termín: dle domluvy s jednotlivými školami

Délka semináře:  4hodinový (půldenní)  nebo 7hodinový (celodenní)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky