Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Semináře organizované středočeským konzultačním centrem hodnotí účastníci akcí velmi pozitivně

Regionální konzultační centrum Středočeského kraje realizuje Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, vzdělávací instituce s více než třicetiletou tradicí ve vzdělávání dospělých včetně pedagogických pracovníků. Hlavní nabídku služeb centra tvoří jednak individuální konzultace ke školním vzdělávacím programům středních odborných škol v regionu, jednak vzdělávací aktivity vycházející z konkrétních potřeb odborných škol. Nabídka služeb pro školy je úzce vázána na kvalitní lektorský tým a na výběr kompetentních sociálních partnerů.    

ImageS Českou školní inspekcí budeme spolupracovat i nadále, říká v rozhovoru vedoucí centra Ivana Šmejdová.

Mají odborné školy zájem o Vaši pomoc – o konzultace a vzdělávací akce? Jaké formy pomoci upřednostňují?

O zájem škol je třeba usilovat. V posledních letech jsou zahlceny novými, velmi náročnými úkoly a mají-li jim dostát, musí pečlivě zvažovat rozložení svých kapacit. Nadto je pravdou, že zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se s nabídkami bezplatných kurzů a seminářů doslova roztrhl pytel. Proto jdeme s naší nabídkou vstříc individuálním potřebám jednotlivých škol, které stále monitorujeme. Jinými slovy, při vhodně zaměřeném tématu vzdělávací akce se není třeba obávat nezájmu. Ale je pravda, že náš postup je velmi pracný a časově náročný.

Co chtějí zástupci škol konzultovat, s čím si nevědí rady?

Hlavní oblastí zájmu, která přetrvává ze strany škol v souvislosti s ŠVP, je jejich komplexní podoba, a to zejména v relaci k RVP, tedy jejich „průchodnost“ vzhledem k ČŠI. Potvrzuje to zcela mimořádný zájem o setkání se zástupkyněmi ČŠI pro Středočeský kraj (seminář „Soulad ŠVP s RVP z pohledu ČŠI“), kdy se na první vyhlášený termín přihlásilo okamžitě přes 40 pedagogů z celého Středočeského kraje a bylo nutné vypsat termín druhý. Semináře byly účastníky kladně hodnoceny. RKC plánuje dlouhodobější spolupráci s ČŠI Středočeský kraj, a to i po skončení projektu Kurikulum S.

Z dílčích problémů, které jsme zaznamenali v letošním roce v souvislosti s ŠVP, uvádíme např. kritiku přílišného rozsahu ŠVP, různou úroveň částí učebních osnov podle různých autorů zpracování, věcné chyby, jak naložit s disponibilními hodinami, závaznost časových dotací nebo naddimenzování společenskovědních oborů na SOU.

Na jaře a na podzim proběhly v konzultačních centrech kulaté stoly k sociálnímu partnerství. Vyplynuly z této akce nějaké konkrétní závěry, navázaly školy se zaměstnavateli a dalšími partnery spolupráci?

Kulatý stůl „Sociální partnerství odborných škol – hrozba, chaos, nebo příležitost?“ se uskutečnil

v červnu 2011 a organizovalo jej vedle našeho i RKC Praha. Partnerem a spoluorganizátorem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Cílem setkání u kulatého stolu bylo vyzdvižení významu sociálního partnerství středních odborných škol, podniků a dalších významných aktérů ovlivňujících trh práce, dále zmapování současné situace v této oblasti ve Středočeském kraji a v Praze a potřebná a žádaná výměna informací, zkušeností a názorů na tuto velmi diskutovanou problematiku. Byly představeny plány na podporu rozvoje odborného školství všech zainteresovaných stran, a rovněž vytvořena platforma pro navázání nových sociálních partnerství  i navázána nová partnerství.

Jaká je spokojenost účastníků vzdělávacích akcí a konzultací s Vaší pomocí a jak ji zjišťujete?

Nabídku vzdělávacích akcí sestavujeme na základě zjištění konkrétních potřeb a požadavků jednotlivých škol, z telefonických a e-mailových kontaktů nebo prostřednictvím lektorů při konzultacích. Tento postup zcela eliminuje případný nezájem o nabízené semináře.

Počty účastníků se odvíjejí od zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí. Interaktivní semináře věnované rozšíření portfolia praktických dovedností jsou logicky určeny menším skupinám pedagogů, vzdělávací akce informativního charakteru naplňují větší učebny. Kvalita uskutečněných seminářů je patrná z jejich hodnocení účastníky – průběh každé vzdělávací akce vyhodnocujeme na základě standardizovaného dotazníku. Letošní i loňské semináře byly hodnoceny jako výborné nebo velmi dobré.

ImageJaké vzdělávací akce chystáte na první pololetí tohoto školního roku?

Nabízíme tradičně konzultace k ŠVP a dále semináře/workshopy:

„Jak na šablony? Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce pro střední školy“ - 19. 10. 2011

„Oborový seminář pro střední zdravotnické školy“ - listopad-prosinec

„Moderní výukové metody“ - termíny a místo dle individuálních potřeb škol

„Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI“ - listopad – prosinec

Další témata seminářů, které jsou připravené a školy o ně již projevily zájem:

  • Umím správně motivovat, sebe, své okolí, žáky?
  • Psychohygiena středoškolského učitele
  • Hodnocení jako základ vyučovacího procesu v rámci ŠVP
  • Jsme tým? Předpoklady týmové spolupráce středoškolských pedagogů
  • Konflikty nejen ve škole

 

 

ImageKontakty

Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského

Palackého třída 222

288 02 Nymburk

 

Tel. 325 513 055

www.sviajak.cz

 

Kontaktní osoby:

PhDr. Ivana Šmejdová

Mobil 731 503 080

E-mail  ivana.smejdova@sviajak_cz

 

Mgr. Klára Svobodová

Mobil 731 503 099

E-mail: klara.svobodova@sviajak_cz


408_1.JPG432_1.JPGKulatého stolu se zúčastnilo celkem 52 účastníků. Všichni přítomní se shodli na tom, že kulatý stůl v této šíři záběru a v tomto pojetí byl pro ně značným přínosem.

vizitka středočeského centra vizitka středočeského centra (1,20 MB)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky