Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Šípková Lhota: Simulační hra na zasedání obecní rady

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce  

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí

 

Anotace

PDP je simulační hrou na zasedání obecní rady, která řeší místní problém. Žáci zastávají na simulovaném zasedání různé role, a tak se učí vyjadřovat myšlenky, odborně argumentovat, vysvětlovat, vcítit se do postojů druhých lidí, řešit problémy, diskutovat, přijímat ústupky atp.

 

Cíle (výsledky vzdělávání)

Žáci se cvičí ve vyjednávání a řešení konfliktů (učí se argumentovat, obhajovat stanoviska, formulovat myšlenky, přijímat kompromisy) a uvědomí si problémy spojené se sadovnickou realizací. Jsou schopni je pojmenovat, vysvětlit, prosazovat jejich řešení, nebo od svého názoru ustoupit, je-li „neprůchodný“ z odborného nebo jiného hlediska.

 

Vyučovací předmět: sadovnictví

Obor vzdělání a ročník: bylo realizováno v oboru vzdělání zahradnictví, po úpravě lze doporučit pro všechny obory středního vzdělání

 

Realizace

Vytvoříme simulovanou situaci: Městečko žije pomalým, nerušeným způsobem života. Většinu obyvatel tvoří starší lidé, protože mladší odcházejí z důvodu nedostatku pracovních příležitostí za prací do větších měst. V okolí městečka se nacházejí ovocné sady, zahrádky a přírodní lokalita, ve které žije vymírající druh mloků. Jednoho dne je v městečku objeven pramen léčivé vody. Nabídne se investor, který zde chce vybudovat lázně a lázeňský park.  Problém je v tom, že park zničí sady, část zahradní kolonie a chráněný močál. Provoz lázní naruší poklidný venkovský ráz městečka. Přibudou sice pracovní místa, ale také lázeňští hosté, turisté a jiní návštěvníci. Zvýší se dopravní ruch. Obyvatelé městečka se názorově rozdělí. Jedni nabídku vítají pro nové pracovní příležitosti, druzí nechtějí narušit poklidný život v městečku a přijít o své zahrádky, o sady nebo poškodit přírodní chráněnou lokalitu.

Probíhá zasedání obecní rady. Žáci si rozdělí různé role (podle postojů k danému problému) a v průběhu simulovaného zasedání řeší vzniklou situaci, přitom argumentují, prosazují vlastní nápady, nabízejí benefity, vciťují se do situace jiných, berou v úvahu názor druhých, a to vše v souladu se zájmy a postoji, které jejich postava hájí. Může se stát, že žák, který neprojevuje žádné ekologické cítění, dostane roli vedoucího místního ekologického spolku, anebo že žákyně, která neprojevuje příliš pochopení pro starší generace, dostane roli předsedkyně Klubu seniorů. Přesto, že si žáci role vybírali většinou sami, nezřídka docházelo k těmto případům.

Velmi náročnou roli měl starosta – blížily se komunální volby, v nichž znovu kandidoval, a obyvatelé chtěli, aby se jasně vyjádřil k tomu, na které straně vlastně stojí. Ať se rozhodne tak nebo tak, jistou skupinu voličů rozhněvá. Situace nemilá, ale reálná.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Vyučující si musí předem připravit popis situace v městečku a charakteristiku jednotlivých aktérů zasedání obecní rady. K tomu jim napomůže níže uvedená literatura. Jinak nejsou potřeba speciální prostředky.

 

Reflexe PDP

Tato aktivita je náročná na čas, hlavně proto, že žáci a žákyně se ponoří do svých rolí tak, že nevnímají čas a vyučující, i když nerad, musí upozornit na konec zasedání. Leželo jim v hlavě, jak to udělat, aby mohl být postaven park a aby bylo co nejvíce občanů spokojeno. Úplně spokojeni nemohou být nikdy všichni – s tím se žáci obtížně smiřují. Narazili jsme tak na problém, který budou naši žáci v praktickém životě často řešit. Nejvíce byl aktivitou zasažen žák, který hájil výstavbu parku. V průběhu vzdělávání se žáci setkávají s reálnými problémy souvisejícími s realizací zeleně, ale žili v představě, že zakládat parky je velice chvályhodná činnost, proti níž nikdo nic nemůže namítat. Předpokládali, že studují profesi, která přináší všem jen dobro a radost.  V naší simulační hře byla však tato představa silně narušena.

Vyučujícím, kteří chtějí lépe poznat své žáky, tuto aktivitu nebo jinou simulační hru velmi doporučuji. Žáci v průběhu aktivity nekontrolovali své reakce, chovali se spontánně, a tak jsem byla překvapena jejich „jinou tváří“. Jako třídní učitelce mi toto nové poznání velmi pomohlo. Změnil se i můj pohled na některé žáky. Např. žákyně, která nedosahovala dostatečných studijních výsledků, projevovala v průběhu hry bohaté znalosti z jiné než zahradnické oblasti, měla velmi dobrou schopnost argumentace, bohatou slovní zásobu a kultivovaný projev. Ukázalo se, že se nejedná o „slabou žákyni“, jak jsme se původně domnívali, ale že si dívka nevhodně zvolila obor vzdělání a pak rezignovala na studijní výsledky.

Tato simulační hra přinesla hodně nezodpovězených otázek, k nimž se žáci později vraceli. I to považuji za její nesporný přínos. Výše popsanou aktivitu si upravil a použil kolega, který vyučuje fyziku. Lázeňský park nahradil atomovou elektrárnou. Více se zaměřil na problém ochrany přírody a na bezpečnost lidí než na budování občanských kompetencí žáků.

 

Hodnocení

Hodnocení žáků ponechávám na každém uživateli tohoto PDP. Lze rozhodně hodnotit znalosti žáků, projevené při argumentaci a při diskusi, jejich aktivitu (tj. zapojení se do řešení problému).

 

Použitá literatura a zdroje:

Semiánová, K.: Média tvořivě. Kladno: Aisis, 2008. ISBN 978-80.904071-1-1-4.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky