Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Školy nejsou na tvorbu ŠVP zatím dostatečně připraveny, myslí si lektoři

Učitelé mají při tvorbě ŠVP více potíží než úspěchů. S žádostí o radu se pedagogové na lektory obracejí především v oblasti aplikace průřezových témat a klíčových kompetencím ŠVP. Konzultují také zpracování vybraných částí ŠVP, zejména charakteristiky vzdělávacího programu, učebního plánu nebo učební osnovy. Vyplývá to z šetření realizovaného na konci roku 2010 formou dotazníku, který zadali zástupci konzultačních center svým konzultantům a lektorům. Šetření se zúčastnilo celkem 73 respondentů, kteří poskytují metodickou podporu středním odborným školám a pedagogickým pracovníkům.  

ImagePodle názoru poloviny lektorů se učitelům naopak daří poměrně nejlépe zpracovat profil absolventa a rozvrhnout obsah vzdělávání z RVP do vyučovacích předmětů (56 % odpovědí). Někteří učitelé ale dostatečně nechápou smysl dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů nebo považují ŠVP za formální záležitost. Problémy činí také vymezit na úrovni ŠVP, jak bude škola přistupovat ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Příčinou toho může být zjednodušené chápání obou pojmů (kategorií žáků) z hlediska požadavků na zdravotní způsobilost ke studiu v daném oboru vzdělání nebo vzdělávacích kvalit žáků.

 

Metodická pomoc učitelům je potřebná

Výsledky šetření ukazují, že je žádoucí nadále metodicky pomáhat školám při zpracování ŠVP. Další vzdělávání by se mělo zaměřit nejen na tvorbu ŠVP, ale na vybrané problémové oblasti a témata týkající se realizace ŠVP, např. výukové strategie, hodnocení žáků a komunikace s nimi. Vzhledem k postupu zavádění ŠVP se stále více objevuje požadavek na přípravu škol na hodnocení (evaluaci) ŠVP, včetně požadavku na stanovení kritérií pro hodnocení (a to v souladu s kritérii ČŠI) a zpracování metodické pomůcky.

Rozsah stávající metodické podpory středních odborných škol při tvorbě ŠVP považuje většina respondentů za dostačující, pozitivně hodnotí také Metodiku tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU. Za přínosné považují činnost regionálních konzultačních center (RKC).

Hodnocení a revize ŠVP by mělo být povinné

Naprostá většina respondentů se domnívá, že hodnocení ŠVP by mělo být pro školu povinné a tato povinnost by měla být zakotvena ve školní dokumentaci (ve zprávě o vlastním hodnocení školy, nebo v plánech školy). Pouze asi třetina respondentů se přiklání k zakotvení této povinnosti ve školské legislativě. Rozdílnost v názorech respondentů se objevuje v otázkách týkajících se frekvence hodnocení nebo důvodů pro hodnocení revize ŠVP. Šetření ukázalo, že problematika hodnocení ŠVP se stává pro školy stále aktuálnější, a to i z důvodu zahájení kontroly ŠVP ze strany České školní inspekce.

Jana Kašparová

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky