Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů - sborník příkladů dobré praxe

Cílem sborníku je seznámit širší veřejnost s příklady úspěšné spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami, které mohou posloužit jako inspirace pro zaměstnavatele při hledání vlastních cest k navazování nových kontaktů a forem spolupráce se školami a k rozvíjení stávajících vazeb a společných projektů. Prostřednictvím příkladů dobré praxe představených v tomto sborníku chceme především zvýraznit možné přínosy sociálního partnerství pro zaměstnavatele, jako jsou zejména navázání nového partnerství, příležitost ovlivnit podobu školních vzdělávacích programů a profil absolventů, možnost získat kvalifikované pracovníky „ušité na míru“ konkrétním zaměstnavatelům. Rovněž chceme ukázat rozmanitost přístupů ke spolupráci a podnítit zaměstnavatele k úvahám o rozvinutí a obohacení již uplatňovaných forem spolupráce.  

Sborník je členěn do čtyř částí logicky propojených úvodem a závěrem. V úvodu jsou shrnuty cíle publikace a je představena její vnitřní struktura a návaznost na jiné výstupy projektu Kurikulum S. V první části jsou shrnuta východiska výzkumného šetření týkajícího se názorů zaměstnavatelů na sociální partnerství se školami a je zde popsána metodika sběru dat a zpracování příkladů dobré praxe. Druhá část je stěžejní: je zde představeno 12 příkladů dobré praxe spolupráce zaměstnavatelů se středními odbornými školami. Ve třetí části jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření realizovaného formou hloubkových rozhovorů se zaměstnavateli. Ve čtvrté části jsou shrnuta doporučení pro spolupráci zaměstnavatelů se školami, která vyplynula z hloubkových rozhovorů.

Zkušenosti i různá výzkumná šetření ukazují, že sociální partnerství zaměstnavatelů se školami je významné pro obě zúčastněné strany. K tématu sociálního partnerství v České republice již bylo realizováno několik šetření a studií. Na jejich vypracování se podílel Národní ústav pro vzdělávání, NÚV (dříve Národní ústav odborného vzdělávání, NÚOV), který se tématem sociálního partnerství dlouhodobě zabývá. V roce 2010 byla v rámci projektu Kurikulum S  zpracována studie o vztahu škol a sociálních partnerů při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP); v návaznosti na tuto studii byla vydána publikace s názvem Odborné školy a jejich sociální partneři. Podkladem pro studii byl kvantitativní výzkum NÚOV a kvalitativní výzkum realizovaný externí agenturou, postavený na analýze statistických dat a hloubkových řízených rozhovorech se zástupci středních odborných škol. Hlavním cílem empirické studie bylo přinést pohled na zapojení sociálních partnerů do fungování středních odborných škol v České republice. Výstupem kvalitativní části byl soubor příkladů dobré praxe spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů, které mohou sloužit jako inspirace a příklady úspěšné spolupráce škol a sociálních partnerů.

Zkušenosti škol týkající se spolupráce se sociálními partnery ukázaly, že je potřeba zjistit postoje nejvýznamnějších sociálních partnerů, jimiž jsou potenciální zaměstnavatelé absolventů středních odborných škol, ke spolupráci se školami a jejich zkušenosti v této oblasti. Jedním z dalších úkolů projektu Kurikulum S se proto stalo shromáždění zkušeností zaměstnavatelů v oblasti spolupráce se středními odbornými školami. Cílem tohoto úkolu bylo poznat jejich názory na tuto spolupráci, identifikovat hlavní formy i silná a slabá místa spolupráce, zhodnotit přínosy a případná rizika této spolupráce, získanézkušenosti zpracovat do podoby příkladů dobré praxe a pokusit se z nich vytěžit základní principy úspěšné spolupráce firem se středními odbornými školami.

Sběr příkladů dobré praxe proběhl formou řízených rozhovorůse zaměstnavateli; navazuje tak na výzkum sociálního partnerství realizovaný v roce 2010. Dotazování zaměstnavatelů na spolupráci se školami není zcela běžné - většina dosud realizovaných výzkumných šetření se zaměřovala na školy. V tomto výzkumném šetření byl zájem přesunut od škol k zaměstnavatelům. Řízené rozhovory se zástupci zaměstnavatelů nabízejí pohled „z druhé strany“, díky čemuž se mohou stát zdrojem inspirace a obohacení při hledání nových forem spolupráce firem se školami.

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Sociální partnerství očima zaměstnavatelů (3,36 MB)

Příloha - dalších 6 příkladů dobré praxe Příloha - dalších 6 příkladů dobré praxe (6,06 MB)

Publikace je spolu s přílohou k dispozici také na CD.

Image

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky