Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce by měla být výhodná pro obě strany

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební v Náchodě  

„Spolupráce naší školy se sociálními partnery je oboustranně výhodná“, tvrdí Helena Košťálová z Vyšší odborné škola stavební a Střední průmyslové školy stavební v Náchodě. „Zapojení sociálních partnerů do vzdělávání žáků je nezbytné zejména pro získání zkušeností ve zvoleném oboru a návyků v praktických činnostech. S pomocí sociálních partnerů je možné zvýšit prestiž stavebních oborů, vyzdvihnout pozitiva a výhody této profese, zdůraznit a připomenout tradice stavební výroby v regionu. Při kooperaci se školou vidí odborník z praxe v reálném světle, co znají a dovedou čerství absolventi a zda budou přínosem pro firmy. Na druhou stranu tu jsou i pozitiva pro firmy. Tím, že pořádají akce pro školu a veřejnost, mohou se prezentovat a ukázat své přednosti v konkurenci s ostatními podniky v oboru. Spolupráce se sociálními partnery znamená, že žáci i učitelé mají možnost poznat přímé zkušenosti, požadavky a nároky odborníků z praxe. Na druhé straně naši sociální partneři pochopili, že škola má také své povinnosti i problémy, s nimiž se potýká. Vzájemná tolerance je v tomto vztahu naprosto nezbytná, dodává Helena Košťálová.


Souhlasí s ní i pedagogové ze Střední školy průmyslové, strojnické, technické a Vyšší odborné školy v Chrudimi, kteří své zkušenosti popisují takto:

„Při přípravě ŠVP zapojila naše škola sociální partnery především do tvorby profilu absolventa. Hlavně šlo o to, aby definovali základní znalosti a dovednosti, které budou absolventi potřebovat v praxi. Když jsou pak tyto kompetence zahrnuty v ŠVP, je to výhodné i pro podnik, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že do něj přijdou adekvátně připravení absolventi. Naše spolupráce se zaměstnavateli má ale nejrůznější formy. V rámci neustále probíhajícího dialogu s firmami organizujeme praxi našich žáků, mezi nimiž potom jednotlivé podniky hledají své budoucí zaměstnance. Samozřejmostí jsou i exkurze, při kterých mají žáci možnost seznámit se s novými trendy ve výrobě. Na druhé straně naši učitelé pomáhají firmám při rekvalifikačních a doškolovacích kurzech pro jejich pracovníky. V poslední době se velice změnil i přístup našeho zřizovatele k odbornému školství. Radní si uvědomili, že je nezbytné věnovat technickým školám mimořádnou pozornost, a proto nám kraj pomáhá získávat žáky. Do této činnosti zapojil i jednotlivé firmy, jejichž zástupci navštěvují základní školy a doporučují žákům studium na naší škole a školách podobného charakteru. Škola současně  prohlubuje komunikaci a kooperaci s rodiči, městem a dalšími institucemi. Společně se snažíme řešit všechny problémy a vytvářet pro žáky odpovídající podmínky studia, které reagují na aktuální situaci v regionu a postihují rozmanitost vývoje celé společnosti, nejen v odborné oblasti.“

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky