Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce odborných škol s okolím je nutná

Na tomto závěru se shodli zástupci škol, zaměstnavatelů i dalších organizací na konferenci Sociální partnerství odborných škol, kterou pořádalo 1. března v Brně ministerstvo školství a NÚOV v rámci projektu Kurikulum S. Představené formy spolupráce škol s partnery jsou různé – od praxí žáků a studentů v podnicích, přes exkurze ve firmách, vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, odborné kurzy a workshopy až po zahraniční stáže studentů. Nabízíme stručný výběr z prezentací, které zazněly na konferenci.  

Spolupráce stavební školy s partnery

Mezi formy spolupráce školy s partnery patří exkurze ve firmách se stavebním a dřevařským zaměřením a návštěvy staveb, kde žáci vidí přímo některé technologie, o kterých se učí.  Firmy také pořádají pro žáky odborné přednášky o nových materiálech a technologiích a odborné soutěže. Velmi úspěšnou propagací střechových řemesel na Vysočině, další formy partnerství, je již tradiční „pasování učňů“ oborů klempíř, pokrývač a tesař na tovaryše uvedených řemesel.

„Bez vazeb a bez spolupráce by škola mohla pracovat jen izolovaně, což by v žádném případě neprospívalo škole samotné, ani jejím pracovníkům, ani jejím žákům,“ říká ředitel školy PhDr. Pavel Toman.  „Firmy musí mít možnost vyjádřit se k obsahu, ale třeba i k organizaci výuky ve škole,“ myslí si ředitel. Škola vychází firmám vstříc a po dohodě s nimi vymyslela jiný systém výuky přínosný pro žáky posledního ročníku řemeslných oborů i pro firmy. „Poměr teoretické a praktické výuky 50: 50 jsme museli zachovat, avšak teoretickou výuku ve škole u 3. ročníku soustřeďujeme do pěti zimních měsíců a praktickou výuku realizujeme v souvislých 2,5měsíčních blocích na podzim a na jaře,“ říká Toman. Žáci tak tráví maximum času při nácviku praktických dovedností na stavbách v době, kdy jsou vhodné podmínky pro stavební činnost.

Odborný výcvik ve firmách

Výuka odborného výcviku patří mezi priority vedení SOU elektrotechnického Plzeň. Důkazem je podle zástupce ředitele školy Bohumíra Sobotky vysoká technická úroveň vybavení odborných dílen a zejména intenzivní spolupráce s firmami. „Právě firmy a jejich aktuální i budoucí potřeby jsou tím správným palivem pro chod odborného výcviku a praxe,“ řekl Sobotka.

Problematika odborného výcviku školy se odehrává v několika rovinách. Jde jednak o spolupráci Elektrotechnického cechu plzeňského regionu se školou formou odborných exkurzí, proškolování žáků, vzdělávání učitelů odborných předmětů a výcviku. Další formou je spolupráce školy s konkrétními firmami, které významným způsobem podporují odborný výcvik. Firmy poskytly materiální pomoc při vybavování dílen moderními pomůckami a přístroji. Společně pak zástupci školy a firem vybudovali vzdělávací střediska určená nejen pro praktickou výuku žáků, ale i zaměstnanců firem a jejich partnerů.

Umisťování žáků v rámci odborného výcviku a odborných praxí přímo ve firmách je další důležitou formou spolupráce. „V současné době spolupracujeme s padesáti firmami v Plzeňském kraji,“ uvedl zástupce ředitele školy Sobotka. S firmou ŠKODA TRANSPORTATION a.s. např. škola  spolupracuje 12 let, firma zaměstnala 75 žáků v rámci odborného výcviku a šest žáků po škole ve firmě zůstalo.

Sociální partnerství SUPŠ sklářské

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod spolupracuje s nadací Preciosa, předním světovým producentem broušeného křišťálového skla. Nadace školu materiálně podporuje a finančně se podílí na jejím vybavení. Zároveň tu probíhají 14denní praxe studentů. Studenti se také účastní designérské soutěže vyhlašované nadací MISTR KŘIŠŤÁLU, v rámci níž vytvářejí návrhy a modely exkluzivní bižuterie a  dekorativních předmětů z českého křišťálu.

Pro firmu Preciosa představuje spolupráce se studenty školy možnost najít nové nápady, vize a talentované designéry, kteří by v budoucnu mohli ve firmě pracovat. Smysl partnerství vnímá škola podle jejího zástupce MgA. Martina Hlubučeka obdobně: „Spolupráce umožňuje podporovat talentované a kreativní žáky, kteří by v budoucnu mohli pro firmu pracovat. Přímo ve firmě probíhají praxe vybraných studentů, kterým firma nabízí i příležitost řešit konkrétní designérský úkol.“

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky