Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce s školou

Střední škola polytechnická, Olomouc  

Sociální partneři spolupracovali s naši školou v několika úrovních. První úroveň byla v rámci přípravy rozdělení učiva teoretické výuky do jednotlivých tématických celků. Druhá úroveň byla při přípravě téhož pro odborný výcvik. Tato úroveň byla komplikována tím, že se muselo přihlížet na možnosti firem. Firmy musí řešit skladbu svých zakázek v reálném čase bez ohledu na ŠVP a práce žáků na odborném výcviku nemůže vždy kopírovat zvolený tématický celek. Problémy se objevovaly i v tom, že firmy v první řadě řeší své existenční záležitosti a teprve v druhé řadě jsou ostatní záležitosti. Je to zcela pochopitelné a vyžaduje to větší nasazení osoby, která má spolupráci školy se sociálním partnerem na starosti.

Škola spolupracuje se širokým spektrem sociálních partnerů. Jsou to například odborné realizační firmy, zaměstnavatelé, odborné obchodní firmy, rodiče žáků, zřizovatel naší školy, veřejnost, ostatní školy které vyučují daný obor. Odborné firmy s námi spolupracují při odborné výuce umisťováním žáků v odborném výcviku, pořádáním školení, seminářů nebo exkurzí. Zaměstnavatelé zase působí jako zpětná vazba na náplň jednotlivých tématických celků odborného vzdělávání. Rodiče žáků s námi spolupracují na vytvoření dobrého klimatu školy a tvorbě vhodných podmínek pro vzdělávání a další seberealizaci jejich dětí v rámci školy. S ostatními školami vyučujícími stejné obory spolupracujeme při výměně zkušeností s odbornou výukou. Na mezinárodní úrovni realizujeme stáže pro naše žáky v zahraničí. Projekt PILOT S nám ale umožnil objevovat nové formy spolupráce se sociálními partnery a lépe využít potenciál naší školy i našich sociálních partnerů na odborné přípravě žáků. Zájem o nabízené obory se změnil a to spíš v negativním směru. Není to vinou nového ŠVP, ale hlavně celospolečenského tlaku po maturitních oborech. Rodiče a žáci bohužel nedoceňují potřebu firem po absolventech učebních oborů. Pokles počtu žáků v našich oborech je v celé republice. Tento trend se dá zvrátit pouze větší angažovaností ze strany zaměstnavatelů, odborných firem a odborných škol.

Současný trvalý nedostatek odborníků ve stavebních a strojních oborech přinutil některé firmy obrátit se v rámci řešení této situace na naši školu za účelem hlubší spolupráce. Na tomto základě zájmu firem o vzájemnou spolupráci s cílem podpořit nábor a zájem žáků o strojní a stavební obory vznikají podpůrné projekty, ve kterých sami firmy vstupují s finančními prostředky do spolupráce s žáky a jejich rodiči. Pomocí finanční podpory formou stipendia pro žáky  po celou dobu učebního poměru vytváří pro žáky a jejich rodiče motivaci, která pro mnohé z nich může být rozhodujícím faktorem při rozhodování žáka o volbě budoucího povolání.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky