Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce sklářské školy v Železném Brodě s firmou Preciosa, a.s.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: MgA. Martin Hlubuček, SUPŠ sklářská Železný Brod

 

 

Některé české průmyslové firmy projevují zájem o úzkou spolupráci s uměleckoprůmyslovými školami. Cílem takové spolupráce je nejen zapojení studentů škol do činností firem, ale také přímé využití jejich inovačního potenciálu a tvůrčího zájmu. Ze strany firem se jedná se o sofistikovaný způsob vyhledávání talentů, které pro ně mohou být skutečným přínosem. Dobrým příkladem z poslední doby je vzorování nových výrobků pro sklářskou společnost Preciosa, a.s. Ta ocenila flexibilitu pedagogického sboru a ochotu začlenit témata do výuky. Tvůrčí potenciál mladých talentovaných lidí a smysluplnost budování vazeb mezi výrobci a odbornými školami tak získal opět reálný obrys.

 

Firma Preciosa a železnobrodská sklářská škola se svou činností aktivně spolupodílí na rozhodování o budoucnosti Libereckého kraje. Tento typ spolupráce reaguje na důsledky propadu zájmu o sklářské obory a svou činností přijímá zřetelné kroky pro budoucnost odborného vzdělávání. Vzdělání obyvatel představuje jeden z hlavních aspektů konkurenceschopnosti kraje nejenom v ekonomickém, ale i společenském měřítku. Vzdělávání a profesní příprava žáků se musí přibližovat reálné praxi. Víme, že školy mají ve větší míře vytvářet prostor pro odbornou přípravu ve spolupráci se zaměstnavateli a v jejich provozech.

 

Spolupráce světa vzdělávání a světa práce představuje životně nezbytnou vazbu, která bez těsného kontaktu se zaměstnavateli a jejich spoluzodpovědnosti za obsah vzdělávání nemá smysl. Stávající aktivity je potřebné dále provazovat nejenom na regionální úrovni, ale také s dalšími subjekty státní správy, akademickými vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli a profesními skupinami.

 

 

Formy a smysl spolupráce školy s nadací


Preciosa se jako přední světový producent broušeného křišťálového skla soustředí především na výrobu strojně broušených skleněných komponentů, perlí a jiných bižuterních kamenů špičkové kvality v širokém sortimentu tvarů, velikostí a barev. Preciosa jako významná firma v libereckém regionu nezapomíná ani na svou odpovědnost vůči společnosti. Nadace Preciosa byla založena jako projev firemní kultury a toho, co můžeme nazvat jako „firemní občanství“. Po celou dobu své existence pomáhá především neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu. Na celostátní úrovni je známá také svou podporou vědy a výzkumu a svou péčí o odborné vzdělávání.

 

Nadace podporuje školu materiálně a finančně se podílí na dovybavení školy, zejména dílen. Studenti tak mohou pracovat s kvalitními skleněnými komponenty, které začleňují do svých klauzurních, případně maturitních prací. Ve firmě se také konají 14denní praxe v provozu firmy jako součást výukové koncepce vybraných žáků. Žáci se dále účastní designérské soutěže „Mistr křišťálu“, která je cíleně zaměřená na navrhování nových produktů firmy.

 

Hlavní důvody spolupráce sklářské firmy Preciosa se železnobrodskou sklářskou školou lze shrnout do několika bodů. Pro firmu Preciosa znamená spolupráce se školou možnost najít talentované designéry, kteří by v budoucnu mohli svoji pracovní kariéru spojit s touto společností. V pracích studentů hledá firma nové nápady a vize, které studenti mohou firmě přinést, protože jejich neotřelý pohled na možnosti zpracování skla a kombinace materiálů není zatížen „provozní slepotou“. Významná je i dlouhodobá a cílená podpora dalších uměleckých a sklářských škol v regionu prostřednictvím firemní Nadace.

 

Pro školu znamená spolupráce s nadací možnost podpory talentovaných a kreativních žáků a příležitost pro ně řešit nikoli akademické zadání, ale konkrétní designérský úkol. Přínosné jsou každoroční praxe vybraných studentů přímo ve firmě i pozitivní prezentace školy formou dalších výstupů, například účastí na designérských soutěžích a výstavách.

 

 

Designérská soutěž


Designérské soutěže Mistr křišťálu začaly v roce 2008, kdy se společnost Preciosa obrátila na SUPŠ sklářskou s nabídkou oslovit studenty, aby na základě konkrétního soutěžního zadání vytvořili návrhy a modely exkluzivní bižuterie a dekorativních předmětů z českého křišťálu.

 

Díky této spolupráci mohl vzniknout nápaditý design, jímž se firma i škola může nadále prezentovat. Firma má možnost produkt uvést do výroby, škola ho používá pro další prezentační účely. V loňském roce se do tohoto projektu zapojila ještě další instituce – jablonecké Muzeum skla a bižuterie, což mělo jednoznačně pozitivní dopad na zviditelnění všech zúčastněných stran. Muzeum připravilo reprezentativní výstavu pro širokou veřejnost a vydalo vícejazyčnou publikaci „Vánoční ozdoby“. Výstava představila tyto produkty jako životaschopný obor s velmi zajímavou výrobní tradicí. Podtitul výstavy zněl „Minulost, současnost, vize“ – prezentace vítězných prací z designérské soutěže Mistr křišťálu 2010 vyhlášené firmou Preciosa.

 

Dalším přínosem projektu je úspěch studentských prací v celorepublikové designérské soutěži Národní cena za studentský design 2010. Designu si povšimla nezávislá porota profesionálních designérů, která mu v loňském roce udělila dvě ceny. Zařazením produktů do dalších výstavních projektů (např. Designblok 2010 Praha) škola propaguje sebe samu, studenty i firmu. Nezpochybnitelným rysem spolupráce s firmou Preciosa je pozitivní propagace sklářského průmyslu a odborného školství libereckého regionu.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky