Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Učíme žáky podnikat

Příklad dobré praxe; průřezové téma  

Autorka: Ing. Marie Johnová

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

 

Klíčová slova

firma, financování firem, Junior Achievement, podnikatelské dovednosti, studentské podnikání, průřezové téma Člověk a svět práce, sociální partnerství

 

Stručná anotace

Příspěvek je věnován výuce k podnikání u žáků technických oborů formou reálných studentských podniků. Již pátým rokem pracuje ve škole souběžně 5–7 studentských firem v rámci programu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement. Na základě několikaletých výrazně pozitivních zkušeností s výukou podnikatelských dovedností formou práce studentských firem byla tato forma výuky začleněna do nově vytvořených ŠVP ve všech oborech vzdělání, a to jako volitelné semináře ve třetím ročníku a praktická cvičení ve čtvrtém ročníku.

Příspěvek popisuje podstatu studentského podnikání a program organizace Junior Achievement a podrobně objasňuje fungování studentských firem v naší škole a koordinačního Centra studentského podnikání včetně spolupráce se sociálními partnery.

 

Kontext

VOŠ a SPŠ Šumperk začala s výukou studentského podnikání ve školním roce 2004/2005 a hned v prvním roce „podnikání“ na škole začalo pracovat 5 studentských firem. Aktivita pokračovala i v dalších letech a každý školní rok je certifikováno minimálně 100 žáků certifikátem JA a firmy spolupracují minimálně s 15 regionálními firmami. Koordinace práce několika studentských firem si vyžádala vznik tzv. Centra studentského podnikání, které zajišťuje chod firem a je složeno z učitelů ekonomie i odborných předmětů. Jedná se o neformální sdružení. Studentské podnikání souvisí s životem celé školy. Zasahuje do práce jednotlivých komisí, neboť studentské firmy prostupují všechny obory – obor elektrotechnika, strojírenství, informační technologie, technické lyceum, průmyslový design a propagační výtvarnictví. Ve škole studuje cca 750 žáků denního studia a minimálně 10 % z nich aktivně pracuje ve studentských firmách; další žáci jsou zákazníky firem.

Příkladem aktivity, která se týkala skutečně celé školy, byly koloběžkové závody.

Akci Koloběžkové závody organizovala školní firma z více oborů (strojírenství, elektrotechnika a technické lyceum) za pomoci reálné firmy, která vyrábí a prodává koloběžky. Chronologicky – žáci se seznámili s výrobou koloběžek, prodávali je na veletrhu za provizi, jako odměnu dostali koloběžku a tu potom použili jako cenu ve školních závodech, které proběhly jako součást celoškolní soutěže tříd. Studentská firma navíc přizvala do soutěže i děti z dětského domova a sponzorovala jim ceny.

Jaké kompetence zde žáci získali? Klíčové i odborné.

 

Cíle

Cílem mého příspěvku je ukázat, že výuka průřezového tématu Člověk a svět práce může probíhat pro žáka i učitele netradiční formou. Studentské podnikání spojí znalosti a dovednosti žáka v jeden celek a umožní je prezentovat formou nabídky pro ostatní, především školní veřejnost. Jak učitel, tak i žák si na této aktivitě odzkouší, kde je problém uplatnitelnosti žáka v další profesní kariéře, zda je schopen reálné firemní praxe nebo jen teoretického memorování.

Cílem studentského podnikání není v žádném případě zisk, dokonce studentská firma ani podle pravidel Junior Achievement zisk nesmí mít – jen přebytek, který se zase použije pro firemní činnost. Cílem je naučit žáka uplatnit všeobecné a odborné znalosti v praxi.

 

Realizace

1. Charakteristika studentského podnikání

Junior Achievement je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla v roce 1919 v USA, dnes působí v 97 zemích světa a do jejích programů se každoročně zapojí přes 6 milionů dětí a studentů od 6 do 22 let. Posláním Junior Achievement je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, aby se v reálném životě dovedli prosadit a uplatnit, úspěšně se do něj zapojili a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce.

Program Studentská společnost patří k nejzajímavějším a celosvětově nejúspěšnějším aktivitám mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement a v České republice funguje již od roku 1994. Jedná se o komplexní metodiku, která umožňuje středoškolským žákům zakládat skutečné, nikoli fiktivní firmy, a vyzkoušet si tak podnikání v praxi. Žáci musí vymyslet podnikatelský záměr, založit a zaregistrovat občanské sdružení, vložit do firmy vlastní peníze nebo si prostřednictvím prodeje směnek zajistit investora, řídit výrobu a prodej, vést účetnictví, podat daňové přiznání. Zisk z podnikání reinvestují zpět do společnosti nebo ho věnují na vlastní vzdělávání a rozvoj či na charitu.

 

2. Činnost studentských firem v naší škole

Studentské firmy a jejich činnost

V prvním roce studentského podnikání jsme vnímali široké spektrum oborů na naší škole spíš jako překážku, ale pouze do okamžiku, kdy začala „podnikat první víceoborová firma“. Žáci se sice neznali, ale to bylo pravé prostředí reálné firmy. Museli intenzívně komunikovat, pracovat pod vedením pro ně dosud neznámého spolužáka, respektovat autoritu a přijmout odpovědnost. Výrazným a nezastupitelným přínosem je široké spektrum odborných znalostí, které taková firma má. Víceoborové firmy mají také více možností pro realizaci zakázek a jsou schopny mít širší nabídku v podnikatelském plánu, což je v dnešních podnikatelských podmínkách konkurenční výhodou. Jednooborová firma bývá zpravidla jen jedna.

Řízení firem ze strany školy probíhá na smluvním základě. Po odsouhlasení podnikatelských plánů firmy následuje uzavření smlouvy mezi školou a určeným zletilým zmocněncem každé firmy o podmínkách práce firmy ve školním prostředí; součástí je i Souhlas se sídlem podnikání. Po registraci firmy u Ministerstva vnitra je smlouva doplněna dodatkem, který obsahuje IČ příslušné firmy.

Studentské firmy zaměřují svoji činnost na oblast podnikání, které studují – to je na využití informačních technologií, grafiku, pořádání různých akcí, překreslování klasické technické dokumentace ve vhodném programu, návrh a výrobu propagačních materiálů školy nebo zákazníka. Několik příkladů firemních akcí:

Akci – Dny s IT organizovala firmička z oboru Technické lyceum pro žáky z oboru Informační technologie, kteří prezentovali své výstupy, a ostatní žáci školy byli diváky této přehlídky.

Další zdařilou akcí byl historický bál, který pořádala firma z oboru propagační výtvarnictví, která připravila dobové kostýmy a zajistila program. Ostatní žáci byli účastníky bálu.

Dále se podařilo uspořádat výstavu děl výtvarných oborů, fiktivní personální konkurz na zaměstnání, kde si jedna z firem vybírala zaměstnance podle reálných pravidel a za pomoci personalistů, konzultantů z praxe.

Studentská firma (jednooborová) překresluje klasickou tištěnou dokumentaci do elektronické podoby podle přání zákazníka.

Financování činnosti firem

Studentské firmy, které pracují v naší škole, jsou financovány na základě:

a)      Registračního poplatku žáků – zaměstnanců firmy. Registrační poplatek je pro žáky povinný a je vymezen ve Stanovách společnosti. Podle výsledků činnosti té které firmy se tento poplatek žákům vrací.

b)      Sponzorování ze strany konzultantů, které je zajištěno sponzorskou smlouvou znějící na konkrétní studentskou společnost, a dar je účelově vázáno na určitou akci.

c)      Dotace Olomouckého kraje, o které žádá buď Rada přátel Střední průmyslové školy (dále RP SPŠ) Šumperk, nebo některá studentská firma. Dotace jsou většinou nasměrovány na konkrétní akci – veletrh, akademii, výstavu, ples. Velmi významným zdrojem financování práce firem je dotace RP SPŠ Šumperk. Dotace je rovněž poskytována na základě žádosti studentské společnosti na konkrétní akci. Snahou Centra studentských firem je, aby se touto cestou žáci naučili uplatňovat dotační pravidla pro získání, čerpání i vyúčtování dotace. Studentské podnikání tak učí i tvorbě a řízení projektu.

d)     Vlastní prostředky studentských firem plynoucí z jejich podnikatelské činnosti. Finanční prostředky, které firmy vlastní činností získají, jsou nejdůležitějším zdrojem financování každé společnosti Z nich studentské společnosti podle svých finančních možností nejen zabezpečují činnost své firmy, ale i podporují dobročinné účely.

Každá ze studentských firem si vede firemní účetnictví, v tomto školním roce již pomocí účetního programu.

Centrum studentského podnikání

Z důvodu náročnosti koordinace studentských firem a nedostatku vyškolených pedagogů vzniklo Centrum studentského podnikání (2005), které personálně a materiálně zaštiťuje práci studentských firem a rozvíjí spolupráci s OHK ŠPK Šumperk, úřadem práce a celou řadou regionálních firem, tzv. konzultantů. Členy Centra jsou prezidenti jednotlivých firem, vyučující a sociální partneři-konzultanti.

Centrum koordinuje práci firem, kontroluje jejich podnikatelské plány a předkládá je vedení školy k odsouhlasení, poskytuje studentským firmám právní, poradní, účetní a jiný potřebný servis. Připravuje návrhy smluv mezi firmami a vedením školy a mezi školou a organizací Junior Achievement.

Pro práci Centra vznikla interní školní výuková e-learningová pomůcka k výuce studentského podnikání, která obsahuje postup práce studentské firmy a ukázky práce úspěšných firem z minulých školních roků.

Hodnocení úspěšnosti firem

Jak již bylo výše uvedeno, na VOŠ a SPŠ Šumperk pracuje v každém školním roce 5–7 studentských společností, což otevírá možnost jejich vzájemné konkurence a dále možnost sledovat jejich činnost po celý školní rok a podle předem stanovených kritérií jejich činnost bodovat a určit na konci školního roku nejlepší studentskou společnost.

Kritériem úspěšnosti firmy je počet získaných bodů za firemní činnost, firemní katalog, firemní web. Není zohledněn zisk firmy. Firma je hodnocena jako celek a hodnocení – bodování provádí sociální partneři, ostatní žáci – na veletrhu, grafik, ostatní učitelé.

Jednotlivce ve firmě hodnotí firemní prezident a učitel známkou, která odráží aktivitu žáka ve firemní činnosti.

Nejlepší společnost se účastní národní soutěže O nejlepší studentskou společnost, kterou pravidelně vyhlašuje Junior Achievement; prezentovat je zde možno i firemní web.

Soutěžní konkurenční boj je pro jednotlivé společnosti výrazně motivační a jeho výsledky jsou sledovány žáky, studenty a učiteli celé školy. Vítěz je následně medializován na studentském veletrhu a ve veletržních zpravodajích.

3.  Sociální partnerství

Aby firma nezůstala odtržená od podnikatelské reality, tomu napomáhá konzultant studentské společnosti – reálná firma, se kterou žáci naváží spolupráci. Tato spolupráce bývá ku prospěchu obou firem.

V prvním roce studentského podnikání jsme naráželi na problém, že studentské podnikání ještě nebylo v našem regionu známé a pokud se žáci sami pokoušeli najít si konzultanta například tak, že oslovili firmy v regionu s podobným předmětem podnikání, setkávali se s nedůvěrou ze strany podnikatelů. Jako významný pomocník v tomto směru se projevila Okresní hospodářská komora, která podala regionálním firmám základní informace o studentském podnikání. Dále se velice osvědčil i přímý osobní kontakt mezi firemním managementem studentské firmy a reálnou firmou. Většinou se jednalo o předem dohodnutou schůzku, kde si obě strany vysvětlily svoje očekávání. Dnes máme vytvořenu databázi osvědčených konzultantů – firem, které se studentskými společnostmi spolupracují již delší dobu a sami si našli cestu, jak této spolupráce využít. Pokusíme se zachytit všechny vztahy této spolupráce:

  • Konzultant je zákazník studentské společnosti;
  • Konzultant je dodavatel studentské společnosti;
  • Studentská společnost zprostředkuje prodej výrobků konzultanta;
  • Studentská společnost využívá zkušeností konzultanta v oboru a vrací mu jako protihodnotu svoje nápady (změna loga, úprava webu, příprava nového výrobku, marketingový průzkum…);
  • Studentská společnost využívá software konzultanta, učí se na něm a potom na něm realizuje zakázky pro konzultanta;
  • Konzultant využívá akcí pořádaných studentskou společností pro svoji firemní reklamu;
  • Konzultant vede část výuky ve studentské společnosti a tato mu potom věnuje požadovaný výstup;
  • Konzultant sponzoruje práci studentské firmy;
  • Studentská firma realizuje projekt konzultanta a jako protihodnotu získává např. elektronický a klasický materiál.

V průběhu spolupráce se již stává běžným, že konzultant si vytipuje z řad žáků svého budoucího zaměstnance.

V současné době spolupracujeme aktivně asi s 15 konzultanty, jejich řady nám pomáhá rozšiřovat Okresní hospodářská komora. Konzultant se většinou na začátku školního roku již sám informuje o studentském podnikání a nabídne spolupráci. Někteří konzultanti jsou naši bývalí žáci, kteří rovněž pracovali ve studentské firmě a nyní již sami podnikají.

4. Začlenění studentského podnikání do ŠVP

Na základě charakteristiky tohoto programu a našich zkušeností je zřejmé, že studentské podnikání je vhodná cesta k rozvoji klíčových kompetencí, zejména kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, finanční gramotnosti a ekonomického myšlení v podmínkách tržního prostředí. Při řízení firmy žáci využívají vědomostí a dovedností z řady předmětů, např. z ekonomiky, českého a popř. i cizího jazyka, občanské nauky, podle zaměření podnikatelských aktivit i z odborných předmětů. Tento program se stal v naší škole nosnou osou průřezového tématu „Člověk a svět práce“.

Podnikání bylo začleněno do nově vytvořených ŠVP ve všech oborech vzdělání, a to formou volitelných seminářů ve třetím ročníku a praktických cvičení ve čtvrtém ročníku.

Volitelný seminář Základy podnikání je nosným předmětem při výuce firmy, kde probíhá hlavní část „firemních“ aktivit – volba předmětu podnikání, registrace firmy, vedení účetnictví, marketingové činnosti. Vlastní výroba probíhá v odborných předmětech – podle zaměření firmy – odborná praxe, informační a komunikační technologie.

 

Výsledky

Přínosem studentských firem je možnost vhodně propojovat vědomosti z odborných předmětů a vybraných všeobecných vzdělávacích předmětů s konkrétním a reálným výstupem. Žák například na odborné praxi pracuje na výkresu, který mu zadala reálná firma, a učitel s ním konzultuje postup. Studentská firma může realizovat řadu zakázek i pro vlastní školu a tak pomáhá zlepšovat školní prostředí a rozvíjet školní klima. Dalším významným výsledkem je motivace žáků dosáhnout lepších studijních, respektive firemních výsledků. Nezanedbatelným přínosem studentského podnikání je rozvoj klíčových kompetencí žáků, jejich výchova k toleranci a respektování názoru druhého. Firmu řídí vlastní firemní management, což nutí žáka, aby respektoval ostatní a podřídil se, ale zároveň aby řešil komunikační problémy nebo rozhodoval.

Firemní činnost může, ale nemusí zohledňovat obor vzdělání žáka. V případě, že podnikatelský plán firmy vychází z oboru vzdělání, je vhodné začlenit jeho část do učební osnovy odborného předmětu. Příkladem je studentská firma oboru vzdělání Informační technologie, kde žáci provozují grafické studio s využitím znalostí a dovedností z předmětu multimedia. Rozložení do více předmětů vyžaduje užší spolupráci vyučujícího základů podnikání a příslušného(-ých) odborného(-ých) předmětu(-ů).

 

Nutné pomůcky a prostředky

Přihlášení do programu STUCO – na www.jacr.cz, certifikovaný učitel

 

Použitá literatura a zdroje

www.jacr.cz

Macková Kateřina, Lukeš Petr: Příručka studentské společnosti Junior Achievement

www.vsps-su.cz

 

Přílohy:

Veletržní zpravodaj z prvního studentského veletrhu

Titulní strana veletržního zpravodaje 2008

Veletržní zpravodaj 2008

Žádost o dotaci na školní veletrh podaná jednou z firem a úspěšně realizovaná

Pozvánka na veletrh

Oprávnění k dražbě

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky