Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Většina učitelů hodnotí kurikulární reformu pozitivně

Ačkoliv průběh kurikulární reformy na pilotních SOŠ a SOU byl mnohdy komplikovaný, většina učitelů souhlasí s hlavními idejemi kurikulární reformy a vyslovuje jim podporu. A to navzdory tomu, že tvorba kurikula učitelem je časově náročná a v mnoha ohledech naráží na minimální materiální podporu. Vyplývá to z výzkumu mezi učiteli 27 pilotních škol zapojených do projektu, které jsou shrnuty v publikaci Moderní odborná škola – názory učitelů odborných škol na kurikulární reformu, i z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu.  

„Reforma učitele aktivizovala a přinutila je spolupracovat, protože se ocitli v situaci, kdy nevěděli, co dělat,“ uvedl na konferenci Mgr. Petr Knecht, Ph.D., jeden z autorů publikace Moderní odborná škola. Učitelé vidí přínos kurikulární reformy zejména v tom, že byla impulzem pro změnu jejich myšlení v oblasti přípravy a realizace výuky. Jak vyplynulo z dalších příspěvků, nebyly procesy spolupráce učitelů na všech školách vždy jednoduché, někde dokonce došlo k rozepřím učitelů a zhoršení jejich vzájemných vztahů. I přes počáteční nechuť si ale většina škol na reformu zvykla a nyní ji hodnotí vcelku pozitivně. „A to i kvůli vynaloženému času a úsilí, které do reformy v jejím průběhu pedagogové vložili,“ zaznělo v diskuzi.

Problémy s financemi i státní maturitou

Ozvaly se ale i výhrady k probíhající reformě. Nejvíce stížností učitelů pilotních škol i autorů příspěvků na konferenci směřovalo k financování odborných škol, na které si v rámci šetření stěžovali všichni respondenti. Finanční limity přitom výrazným způsobem omezují školy při naplňování požadavků RVP, což školy řeší, pokud je to možné, čerpáním podpory ze strany sociálních partnerů, krajů, grantových projektů aj.

Jednu ze snah o porovnání výstupů odborného vzdělávání představuje společná část maturitní zkoušky, které se v praxi potýkaly s četnými komplikacemi. Učitelé často upozorňovali na nevyhovující poměr odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Důraz kladený především na všeobecně vzdělávací předměty podle učitelů do jisté míry potlačuje charakter a podstatu odborného vzdělávání. „Státní maturita jednoznačně školy vede k tomu, že úspěšnost školy je měřitelná podle toho, jak žák bude umět češtinu, matematiku a cizí jazyk. Toto musíme přijmout, ale na druhé straně to samozřejmě nutí školy našeho typu disponibilní hodiny věnovat více všeobecnému vzdělávání než tomu odbornému,“ popisuje situaci učitel jedné pilotní školy.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky