Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávací aktivity pilotních škol

Na jaře 2010 jsme formou dotazníkového šetření Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií na pilotních školách zjišťovali, jaké vzdělávací aktivity v oblasti funkce ŠVP,  významu klíčových kompetencí a průřezových témat  a strategií výuky nabízí škola svým učitelům. Řada respondentů konstatuje, že stále činí obtíže cílené a systematické začleňování některých klíčových kompetencí a průřezových témat do výuky, především u nových učitelů, ale i u některých pedagogů důchodového věku.  

ImageDalší problémem jsou mezipředmětové vztahy. Vyučující si mnohdy neuvědomují vzájemnou provázanost mezi předměty, především vazby mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. Potřebné je rozšiřování informací o aktivizujících výukových metodách, motivaci žáků, řešení stresových situací.

Učitelé si znalosti mezi sebou předávají

Vzdělávací aktivity pilotních škol jsou v tomto ohledu zaměřeny na obsah ŠVP a jeho hodnocení, prohlubování pedagogického a odborného vzdělávání, průřezová témata, využití ICT nebo e-learningové studium. Vzdělávání učitelů probíhá přímo na škole nebo v různých vzdělávacích institucích, kde pokud se akce neúčastní přímo vyučující, probíhá tok informací vzdělávací instituce – koordinátor – předsedové předmětových komisí – učitelé. Školy vyžívají rovněž seminářů sociálních partnerů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku např. využívá třífázový model (E-U-R) a metody, jejichž přínosem je, že se žáci během výuky aktivně učí a není na ně pouze přesouván obsah učiva. Prostřednictvím odborných seminářů seznamuje škola své učitele s tímto modelem a metodami výuky a učitelé je postupně zavádí do výuky. Učitelé se také účastní seminářů organizovaných Kritickým myšlením, o.s., které jsou zaměřeny i na podporu a rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat.

Školy nabízejí vzdělávací akce i ostatním

ImageŘada pilotních škol organizuje odborné kurzy, přednášky a semináře, sportovní a společenské akce, besedy s posluchači pedagogických praxí na škole a všechny pak dny otevřených dveří. Při vzdělávacích aktivitách nabízených ostatním školám pracují učitelé pilotních škol jako lektoři, konzultanti při tvorbě ŠVP na jiných školách, jinde je pilotní škola přímo školícím subjektem,  např. Střední průmyslová škola chemická v Brně.

Některé školy jsou zapojeny do projektu UNIV 2 KRAJE celoživotní vzdělávání dospělých. Školy, které jsou zároveň regionálními konzultačními centry nebo jejich členy (Obchodní akademie Pelhřimov, Vyšší odborná škola, Střední  škola, Centrum odborné přípravy; Sezimovo Ústí), nabízejí řadu seminářů a workshopů vycházejících z tvorby a realizace ŠVP. Více informací o seminářích pro pedagogické pracovníky realizovaných regionálními konzultačními centry zde.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky