Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žáci se zlepšili v praktické maturitě, zhoršili v češtině

Celkovou úroveň dovedností a vědomostí žáků, kteří se učili podle pilotního ŠVP, hodnotí ve srovnání s ostatními žáky 9 pilotních škol jako lepší a 9 škol jako stejnou. Horší celkovou úroveň neshledává žádná škola. Více škol se však shoduje na tom, že žáci prokazují horší výsledky v předmětu český jazyk a literatura. Žákům chybí sečtělost, orientace v literatuře, všeobecný rozhled i slovní zásoba.  

ImageLepší výsledky žáci prokazovali v praktické maturitní zkoušce, komunikačních kompetencích a plynulejším ústním projevu v prezentaci dovedností a znalostí. Česká zemědělská akademie a střední škola v Humpolci např. uvedla: „U praktické maturitní zkoušky byly výborné výsledky (průměr 1,27). Žáci 4. ročníku úspěšně využili projektů v odborných předmětech a praktické maturitní zkoušce pro lepší výsledky a samostatnou práci.“ Zlepšení vidí školy také v oblasti práce žáků s prostředky ICT a v jejich znalostech jazyků, zejména tam, kde se žáci často zúčastňují zahraničních praxí.

Za příčinu lepších výsledků žáků považují zástupci škol nejčastěji uplatňování aktivizujících vyučovacích metod, dále je to větší zaměření na výsledky vzdělávání a zaměření výuky na požadavky maturitní zkoušky. Výsledky žáků u maturitních zkoušek může ohrozit malá motivace žáků ke vzdělávání a to, že se žáci neumí učit.

Jak se školám podařilo naplnit ŠVP

Školám se většinou daří naplňovat požadavky ŠVP ve všeobecném vzdělávání. Více než polovina pilotních škol konstatuje, že ŠVP se jim ve velké míře podařilo naplnit téměř ve všech předmětech. Problémy některé školy spatřují ve vstupních znalostech žáků, finanční situaci a kontrole ŠVP ze strany České školní inspekce.

Rezervy se zdají být nejčastěji v motivaci žáků a ve spolupráci se sociálními partnery, tedy i s rodiči. Dále školy vidí rezervy v aktivizujících metodách, hodnocení žáků, propojení odborných předmětů s praxí, naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat a lepším využití volného času žáků.

Střední odborná škola Stříbro vidí problémy ve spolupráci se sociálními partnery, u kterých zajišťuje žákům praxi. „Firmy vznikají a zanikají, na úřadech se mění lidé, se kterými je spolupráce navázána, a je někdy velmi obtížné kontakty znovu obnovit.“ Cestou pro zlepšení spolupráce je podle školy zvýšená komunikace jak s rodiči, tak s ostatními sociálními partnery. Škola tento problém řeší cestou tzv. „poradních sborů“, tj. pravidelných setkání pedagogů a zástupců sociálních partnerů

Převážná většina škol bude na základě výsledků dosažených ve 4. ročníku provádět v ŠVP menší změny. Změny se často týkají požadavků státních maturit. Podle zástupců SPŠ chemické akad. Heyrovského a Gymnázia v Ostravě bude třeba analyzovat, jak promítat potřeby společné části státních maturit do výuky. Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou zase doplní ŠVP o rozepsání přístupu k nadaným a postiženým žákům.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky