Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Zájem českých sociálních partnerů o přeshraniční spolupráci je vlažný

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov  

„Sociální partneři se podíleli na tvorbě ŠVP hlavně při tvorbě profilu absolventa. Tam byla jejich spoluúčast nezastupitelná. Mezi sociální partnery školy patří několik desítek právnických a fyzických osob, s nimiž škola spolupracuje nejen v rámci odborné praxe, ale i rámci své doplňkové činnosti. Vzhledem k velkému počtu dotčených partnerů bylo nutné zvolit užší výběr. Za klíčové partnery byli vybráni ti, kteří patří k dlouhodobým a regionálně nejdostupnějším.

Praxe žáků obchodní akademie bohužel stále méně často probíhají v institucích finančních, kde mají zaměstnavatelé obavy z toho, že by tak žáci získali přístup k citlivým údajům, s nimiž by museli pracovat.

Zatím marně hledáme možnosti pro zahraniční praxe studentů Obchodní akademie. Daří se to pouze ojediněle ve spolupráci s cestovními kancelářemi, kdy studenti OA s orientací na cestovní ruch absolvují praxi jako delegáti cestovní kanceláře rovněž v zahraničí. Hlavním problémem je zde finanční zajištění praxí v zemích EU.

Zatímco v německé části Euroregionu Nisa si naše škola vydobyla své místo na slunci a těší se poměrně slušné popularitě, zájem českých sociálních partnerů i českých orgánů o tuto formu přeshraniční spolupráce je velice vlažný.

Jsme místním centrem celoživotního vzdělávání Centra vzdělanosti Libereckého kraje a zakladatelé Vzdělávacího centra Turnov, se kterými se prohlubuje spolupráce na dalším vzdělávání dospělých. Výčty odborných kompetencí a výsledky vzdělávání se promítají i do tvorby odborných a rekvalifikačních kurzů celoživotního vzdělávání. Škola se nově stala akreditovaným pracovištěm MMR pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací pro 13 dílčích kvalifikací z oblasti gastronomie a cestovního ruchu.“

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky