Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žákovský poradní tým ředitelky školy

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autorka: PhDr. Jana Podoláková

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

 

Klíčová slova

kodex žáka školy, manažerské kompetence, občanská gramotnost, partnerství se žáky, průřezové téma Občan v demokratické společnosti, řízení kvality, školní klima, žákovský poradní tým

 

Stručná anotace

V rámci implementace systému řízení kvality CAF chtělo vedení školy uplatňovat a rozvíjet partnerství se žáky jako příjemci vzdělávací služby, zapojit žáky školy jako zainteresovanou stranu do navrhování modernizací a inovací procesů a produktů kurikula, do utváření školních norem a pravidel. Vždy dva zástupci z každé třídy prvního až čtvrtého ročníku se jednou měsíčně pravidelně scházejí na poradách s ředitelkou školy, kde nastolují problematická místa v životě školy ke společnému hledání řešení. Ředitelka školy využívá žákovský poradní tým (ŽPT) jako zprostředkovatele informací mezi vedením školy a třídami, zadává na poradách ŽPT konkrétní úkoly či náměty, jejichž zpracování očekává od celé třídy, zpravidla na třídnické hodině, často se však jedná o dlouhodobější zadání, které třídy zpracovávají v horizontu měsíců. Členové Žákovského poradního týmu ředitelky školy působí ve svých třídách jako jakási „druhá ruka třídního učitele“, zpravidla spoluzodpovídají ředitelce školy za splnění zadaných úkolů. Úkoly a aktivity Žákovského poradního týmu směřují k průběžné realizaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti.

 

Kontext

Práce s Žákovským poradním týmem ředitelky školy je příkladem efektivní realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti. Průběžně během celého školního roku dochází k utváření a upevňování občanské gramotnosti žáků. Angažováním žáků školy do navrhování změn a inovací se daří pozitivně ovlivňovat faktor školního klimatu i klimatu jednotlivých tříd. Zkvalitňuje se vzájemná informovanost třídních týmů i mezitřídní komunikace a spolupráce. Zadané úkoly směřují ke zkvalitňování atmosféry ve škole a dále k utváření kvalitního povědomí veřejnosti o jménu školy, k marketingově úspěšné prezentaci školy na veřejnosti.

 

Cíle

Obecným cílem je zapojení žáků do řízení školy a zlepšování školního klimatu. Vzdělávacím cílem je rozvoj osobnostních i profesních kompetencí budoucích manažerů. Členové Žákovského poradního týmu si osvojují občanské kompetence pro jednání ve veřejném zájmu, pro dodržení termínů a plnění stanovených zadání a úkolů, za něž zodpovídají. Tyto manažerské kompetence samozřejmě doplňuje rozvoj komunikačních kompetencí a předpokladů pro týmovou spolupráci a vedení třídních týmu při plnění úkolů a zabezpečování akcí v zájmu celku (školy), rozvíjejí se tak personální a sociální kompetence žáků. Řešení konkrétních zadání/úkolů rozvíjí kompetence k projektové práci i k řešení problémů. V žácích se posiluje pocit sounáležitosti se školou, hrdost na akce školy, na nichž se sami podílejí nebo s jejichž námětem sami přicházejí. Podstatné je pozitivní klima školy, k němuž práce ŽPT přispívá.

 

Realizace

Od školního roku 2008/2009 se pravidelně schází Žákovský poradní tým ředitelky školy, složený vždy ze dvou zástupců každé třídy druhého až čtvrtého ročníku. Na pravidelných poradách (zpravidla poslední středu v měsíci) ředitelka školy předává informace, diskusní témata k projednání, požadavky a úkoly, které členové ŽPT dále zprostředkují svým třídám a ve spolupráci se svými třídními učiteli je dále zpracovávají a zabezpečují jejich splnění na třídnických hodinách svých tříd. Obvyklé je zadávání podnětů nebo otázek k dalšímu šetření ve třídách. Členové ŽPT rovněž sami přicházejí s vlastními podněty a diskusními tématy. Zadání a úkoly ředitelky školy směřují k cílenému zkvalitňování školního klimatu a implementaci etické výchovy jako prioritního průřezového tématu školy. Členové Žákovského poradního týmu se podílejí na organizaci celoškolních akcí i zabezpečení jejich programové náplně. Práce v Žákovském poradním týmu ředitelky školy upevňuje osobnostní i profesní kompetence žáků.

 

Výsledky

Náměty na třídní a školní diskuse k řešení aktuálních problémů školy:

-          společenský outfit žáka HŠ, školní uniformy, profesní outfit hotelového manažera;

-          informační kampaň „Nová maturita“;

-          diskuse „Jakou školu chceme“, jejímž výsledkem se stalo: motto školy;

-          diskuse „Co je to slušná škola“, jejímž výsledkem se stal: morální kodex žáka školy.

Každoroční akce utvářející školní klima a image školy:

-          školní časopis;

-          Den otevřených dveří: Každá třída zabezpečí ve své učebně prezentaci dílčího tématu ze života školy (prezentace hotelů a praxí, prezentace zahraničních stáží, odborných předmětů, barmanství, jazykové výuky, odborných specializovaných kurzů, seminárních maturitních prací a SOČ, ekologických projektů, žákovských odborných projektů…);

-          Vánoční besídka (dárkem tříd a jednotlivců bylo připravené vystoupení pro ostatní);

-          „Zlatý Ámos“ – anketa o nejoblíbenějšího učitele a finálové soutěžní odpoledne připravené pro učitele;

-          mezinárodní barmanská soutěž BACARDI-MARTINI PODĚBRADY CUP – zabezpečení programové náplně, organizační zajištění;

-          „Retro-den“ – k 20. výročí Sametové revoluce.

 

Použitá literatura a zdroje

Dubec, M.: Třídnické hodiny. Projekt Odyssea, Praha 2007

Švec, J., Jeřábková, S., Kolář, M.: Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Projekt Odyssea, Praha 2007

Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing, Praha 2002

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky