Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Znají učitelé školní vzdělávací programy?

Jedním z cílů a kritérií kurikulární reformy na úrovni školy je předpoklad, že všichni pedagogičtí pracovníci jsou dobře obeznámeni s celým školním vzdělávacím programem (ŠVP) školy. Zeptali jsme se tedy pilotních škol, zda všichni pedagogičtí pracovníci zapojení do výuky podle ŠVP znají celý školní vzdělávací program. Dále nás zajímalo, zda a jak školy znalost ŠVP u učitelů kontrolují a ověřují. Na pilotních školách jsme dále zjišťovali, jak školy zapojují do přípravy a hodnocení ŠVP rodiče a žáky.  


Své ŠVP učitelé znají, cizí nikoliv

Image Převážná většina dotazovaných škol odpověděla na otázku, zda učitelé znají dobře celý ŠVP školy, kladně. Zástupci škol poukazují na to, že je úkolem všech vyučujících prostudovat celý ŠVP z důvodu pochopení širších vazeb mezi jednotlivými částmi výuky. Kompletní dokumenty jsou obvykle k dispozici všem vyučujícím, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Učitelé mají možnost s nimi pracovat, připomínkovat je a aktualizovat prostřednictvím koordinátora.

Pedagogičtí pracovníci zapojení do výuky podle ŠVP celý školní vzdělávací program znají, ale v průběhu školního roku se vždy ukazuje, že se učitelé v rámci výuky „svého předmětu“ odklánějí od komplexního pojetí a provázanosti. Je tedy nezbytné cyklické vzdělávání učitelů a řešení problémů. Navíc nastává u nově nastupujících učitelů problém s realizací výuky, pokud neznají základní filozofii změn a funkce ŠVP.

Na otázku, zda znají pedagogičtí pracovníci také ŠVP pro obory, ve kterých nevyučují, odpověděla většina škol záporně. I tato znalost je potřebná, např. z toho důvodu, že dochází mezi školními roky ke změnám v úvazcích. Spolupráce pedagogů a všech předmětových komisí je nutná k tomu, aby vyučovací předměty obsahově pokrývaly všechny vzdělávací oblasti a obsahové okruhy vymezené v rámcovými vzdělávacími programy (RVP).


Vedení školy ověřuje u učitelů jejich znalost ŠVP

Vedení škol znalost pedagogických pracovníků ověřuje kontrolní činností. Ověřování probíhá neustále formou hodnotících schůzek, hospitacemi, při pohospitačním pohovoru, jednání předmětových komisí i zpětnou vazbou od žáků.

Další možnosti ověření této znalosti se naskýtají zapojením vyučujících do inovace ŠVP a konkrétními úkoly – projekty a mezipředmětovými výstupy. Na střední uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné škole v Turnově například dostávají všichni pedagogové v rámci samostudia tzv. evaluační dotazníky, ve kterých si škola ověřuje začleňování odborných a klíčových kompetencí do výuky nebo zařazování průřezových témat. Pedagogové uvádějí konkrétní příklady, největší problémy a návrhy na jejich řešení.


Zapojení rodičů a žáků do hodnocení ŠVP

Image Školy se snaží zapojit do přípravy a evaluace ŠVP i rodiče a žáky. Nejčastěji používají k těmto účelům dotazníková šetření, ale i jednání ve školské radě, schůzky rodičů a třídních kolektivů. Rodiče školám pomáhají při vyhledávání sociálních partnerů.

Střední průmyslová škola chemická v Brně např. zapojuje rodiče a žáky do evaluace ŠVP při aktivitách spojených s řízením jakosti formou dotazníkových šetření a anket pro žáky i rodiče žáků. Zástupce z řad rodičů je členem poradního sboru školy, který se schází jednou ročně a k výuce na škole se vyjadřuje. Připomínky z poradního sboru školy jsou většinou velmi věcné a podnětné – představují pohled na výuku „z druhé strany“.

Další pilotní škola provádí hodnocení konkrétních projektů nejčastěji dotazníkovým šetřením spokojenosti s akcí. Aplikace průřezových témat a záležitosti spojené s klimatem školy vyhodnocují členové Žákovského poradního týmu. Maturanti se vyjadřují podrobně k obsahu vzdělávání a škola zpracovává podrobné šetření jejich spokojenosti s jednotlivými vzdělávacími oblastmi a předměty.

 

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky