Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

M4EQ

Název projektu (programu)  Mobilita pro evropské kvalifikace
Zkratka projektu  M4EQ
Datum zahájení projektu  2006
Datum ukončení projektu 2007
Hlavní koordinátor projektu  Národní ústav odborného vzdělávání
Hlavní řešitel v NÚOV
RNDr. Miroslav Kadlec 
 
Spoluřešitelé projektu v NÚOV 
 Bc. Petr Huptych, Mgr. Lada Plíhalová. 
 
Ostatní partneři 
 Qualifications and Curriculum Authority, Londýn
Parenting Education and Support Forum, Londýn
Scottish Qualifications Authority, Glasgow
National Qualifications Authority of Ireland, Dublin

Českomoravská konfederace odborových svazů
Hospodářská komora ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Trexima spol. s r.o.

 
Cíle projektu 
 Projekt byl zpracován s cílem umožnit českým odborníkům z oblasti rozvoje odborného vzdělávání, tvorby a rozvoje kvalifikačních rámců, celoživotního učení a trhu práce seznámit se (v živé diskusi na místě) se vzdělávacími a kvalifikačními systémy Velké Británie a Irska. Prostřednictvím  návštěvy tří britských a dvou irských národních institucí významných na poli odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací, celoživotního učení a jejich propojení s potřebami trhu práce.


Výstupy (zprávy, studie aj.)

Mobilita proběhla podle programu v projektu schváleném Národní agenturou programu Leonardo da Vinci (projekt č. CZ/06/A/EX/134280).

Cílem projektu "Mobilita pro evropské kvalifikace" bylo rozšířit znalosti a kompetence pracovníků z oblastí rozvoje českého odborného vzdělávání a přípravy, celoživotního učení, trhu práce a kvalifikací bližším poznáním vzdělávacích a kvalifikačních systémů i konkrétních řešení podpory celoživotního učení ve Velké Británii a v Irsku. Účastníky byli vedoucí pracovníci klíčových českých institucí podílejících se na rozvoji zmíněných oblastí. Vybranými zeměmi byly Anglie, Skotsko a  Irsko. V každé z pěti navštívených instituci byl realizován pracovní seminář, při němž se čeští účastníci a jejich domácí kolegové zabývali otázkami kvalifikací a jejich systémů a rámců, otázkami vztahů evropské vzdělávací politiky a rozvoje národních systémů odborného vzdělávání a přípravy apod. Získané znalosti a kompetence pomohou účastníkům mobility v jejich práci. Uplatní se v řadě aktuálně probíhajících projektů rozvoje odborného vzdělávání a přípravy, celoživotního učení, Národní soustavy kvalifikací, uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v České republice atd.Předpokládané cíle projektu se podařilo splnit. Přispěl k tomu především pečlivý výběr kvalitních a důležitých  přijímajících organizací. Účastníci navštívili postupně tři britské (Londýn a Glasgow) a dvě irské (Dublin) národní instituce významné na poli odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací, celoživotního učení a jejich propojení s potřebami trhu práce. Podíl na splnění cílů projektu má důsledné dodržení všech plánovaných a předem dojednaných aktivit projektu. O dosažení cílů projektu svědčí i pozitivní hodnocení všech účastníků mobility.Cyklus absolvovaných  seminářů byl jako celek náročný a bohatý na podněty. Bylo tomu tak i díky tomu, že se podařilo ve všech přijímajících organizacích zajistit účast skutečně špičkových odborníků. K naplnění cílů výrazně přispěl i zájem českých účastníků o diskutovaná témata. Realizace projektu tak umožnila účastníkům doplnit jejich osobní portfolio znalostí a dovedností specifickým a důležitým způsobem. Příspěvek k osobnímu rozvoji byl stvrzen certifikátem Europass-mobility, který obdrželi všichni účastníci.

Související informace: Systémové projekty MŠMT: NSK (www.nsk.nuov.cz), oborové skupiny.
Další informace
miroslav.kadlec@nuov_cz 

Nahoru