Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nové závěrečné zkoušky přispějí k modernizaci učňovského školství

Už čtvrtý rok se připravují nové závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory. Během června je v praxi vyzkouší cca 250 škol v 70 oborech. Novým způsobem bude závěrečnou zkoušku letos skládat cca 12.000 žáků, tedy asi třetina letošních absolventů v oborech s výučním listem. Přípravu nových závěrečných zkoušek má na starosti Národní ústav odborného vzdělávání v rámci právě končícího projektu Kvalita I, na nějž přispívá Evropský sociální fond.  

TZ-zkoušky.doc (61,50 KB)

Dnes si každá škola sama určuje obsah zkoušek a jejich úroveň se proto liší. Nové pojetí je založeno na spolupráci mezi odborníky z NÚOV, školami a zaměstnavateli. Ti všichni se musí dohodnout na tom, co je nejpodstatnější pro ten nebo jiný obor a to se pak stává obsahem jednotného zadání. Díky tomuto postupu jsou nové závěrečné zkoušky velmi pozitivně přijímány.

Jednotná zadání se tvoří pro každý obor zvlášť a jejich funkčnost se vzápětí prakticky ověřuje na školách zapojených do projektu. Jejich žáci totiž skládají závěrečné zkoušky podle nového konceptu a na jejich základě dostávají výuční listy.

Cíl: zvýšení prestiže učebních oborů

Nové pojetí závěrečných zkoušek je jedním z prvků, které mají přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů (dalším je např. chystané zavádění nových vzdělávacích programů). Jednotné zadání má zaručit, že žádná škola nevynechá nic, co je pro obor podstatné a co budou žáci potřebovat pro výkon svého povolání. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné.

Při použití jednotného zadání může škola zjistit, jak obstojí ve srovnání s jinými a doví se, zda má dostatečnou úroveň. Některé školy budou kvůli tomu muset svou práci zlepšit, víc dbát o další vzdělávání svých pedagogů a také modernizovat své vybavení tak, aby jejich absolventi zvládli svůj obor na současné technické úrovni.

Tvorba jednotných zadání souvisí se vznikající Národní soustavou kvalifikací. V ní se vytvářejí standardy popisující úplné i dílčí kvalifikace a tyto standardy podstatně ovlivňují zaměstnavatelé. Skutečnost, že jednotná zadání tyto standardy respektují, povede v budoucnosti ke srovnatelnosti závěrečných zkoušek v evropském měřítku. Kvalifikace absolventů pak bude pro zaměstnavatele v různých zemích srozumitelnější než dnes.

Co přinesou zkoušky nového

Nové závěrečné zkoušky by se i nadále měly skládat z části písemné, praktické a ústní. Jejich zaměření by ale mělo směřovat mnohem více než dnes k reálné praxi v oboru. Stěžejní roli proto bude hrát zkouška praktická, při níž má žák řešit konkrétní úkoly a problémy za podmínek, které odpovídají reálnému pracovnímu prostředí. Témata písemné ani ústní zkoušky by neměla mít encyklopedický charakter, jak to dosud často bývá. Mělo by jít o problémově formulované téma, při jehož řešení bude možné ověřit, zda je žák schopný využít své teoretické znalosti v praxi. Při zkoušce bude možné použít také test, ale ten bude mít jen doplňující charakter. Při ústní zkoušce dostávají žáci nově také otázky ze světa práce. Zjišťuje se tak, zda mají (ve chvíli kdy opouštějí školu) alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě, o hledání místa, zda vědí, jak se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli apod.

Někteří žáci budou obhajovat své práce

Úplnou novinku v rámci závěrečné zkoušky představují samostatné odborné práce. Zatím je psali žáci 3. ročníků asi na polovině škol, ale počítá se s tím, že se jejich použití rozšíří. Na začátku 2. pololetí si žáci vylosovali téma a pak v průběhu jednoho nebo dvou měsíců sami vyhledali potřebné informace a své návrhy zpracovali na počítači. Například kuchaři a číšníci navrhli slavnostní menu a slavnostní tabuli u příležitosti výročí firmy, cukráři se zabývali přípravou svatebního dortu a kadeřníci vytvořili práci na téma společenský účes.

Téma samostatné práce má vliv i na průběh závěrečné zkoušky. Při její praktické části totiž žáci dostanou za úkol provést (vyrobit) to, co teoreticky popsali, a při ústní zkoušce svůj postup obhajují před zkušební komisí. Žáci tak mají možnost ukázat, že pronikli do určité odborné problematiky, umí pracovat s informacemi a dokáží prezentovat výsledky své práce. Takové dovednosti jsou určitě předpokladem k tomu, aby se dobře uplatnili v praxi a měli chuť se i v dospělosti dále učit.

Kdy budou nové závěrečné zkoušky zavedeny

V tomto školním už byla připravena jednotná zadání pro všechny tříleté učební obory a končí tím první fáze reformy závěrečné zkoušky. V dalších letech by měla příprava pokračovat ve dvouletých, praktičtěji zaměřených oborech a chystá se informační systém na pomoc všem školám s učebními obory. K celoplošnému zavedení těchto nových zkoušek bude potřebná menší úprava legislativy.

Nové závěrečné zkoušky by měly přispět ke zkvalitnění a modernizaci učňovského vzdělání. Fakt, že se podíl žáků v této větvi středního školství snižuje, sice odpovídá charakteru moderní společnosti, ale s největší pravděpodobností bude část mladých lidí přesto směřovat k praktičtějším činnostem (které jsou navíc velmi žádané). Jde tedy o to, aby se setkali s nabídkou kvalitních učebních oborů, jejichž absolvování je nebude znevýhodňovat na trhu práce a v případě zájmu bude bez komplikací možné pokračovat ve vzdělávání.

Závěrečné zkoušky na středních školách probíhají během června. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy a poradíme, na kterých školách je možné vidět průběh nové závěrečné zkoušky v praxi.

Ing. Dana Kočková, manažerka projektu Kvalita I – Nová závěrečná zkouška dana.kockova@nuov_cz

Zoja Franklová – zoja.franklova@nuov_cz, telefon: 274 022 112 mobil: 724 652 240

Další informace na www.kvalita1.nuov.cz.
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
Praha 10 – Hostivař, tel. 274 022 111

 

Nahoru