Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koncepce nové závěrečné zkoušky

Jezberová, Romana Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem ISBN 978-80-87063-84-2  

Koncepce_NZZ_1.jpg

  •  

    Reforma vzdělávacího systému České republiky vnáší do oblasti vzdělávání řadu významných změn, které výrazně spoluutvářejí rovněž oblast pedagogické evaluace.

    Ve středním odborném vzdělávání jde zejména o závěrečnou zkoušku v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem (tzv. učebních oborech). Tato zkouška má mezi evaluačními procesy nezastupitelnou roli, neboť finálně rozhoduje o tom, zda žákovi bude, či nebude přiznáno dosažení odborné kvalifikace. Závěrečná zkouška v učebních oborech musí zohledňovat aktuální vývoj systému odborného vzdělávání, např. utváření nové soustavy oborů vzdělání, zavádění dvoustupňové tvorby kurikula (rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů), klást důraz na rozvoj spolupráce odborných škol se zaměstnavatelskou sférou apod. Také je třeba reflektovat vývoj v oblasti evaluace samotné, vznik a uplatňování nových evaluačních prostředků a nástrojů na národní úrovni i v mezinárodním kontextu. Koncepce nové závěrečné zkoušky 2012 byla postupně vytvářena v rámci řešení systémového projektu ESF KVALITA I (2005–2008) a následně v národním projektu Nová závěrečná zkouška (2009–2012). Její stávající podoba vznikala na základě několikaletého širšího ověřování pracovních verzí v pilotních školách obou z uvedených projektů a zaznamenala v průběhu svého vývoje řadu upřesnění a změn. Závěrečné úpravy byly do koncepce zapracovány v závěru IPn Nová závěrečná zkouška. Vycházejí z vyhodnocení výsledků expertního posouzení koncepce realizovaného prostřednictvím dotazníkového šetření v říjnu až prosinci 2011.

Domníváme se, že v předložené podobě vystihuje koncepce nové závěrečné zkoušky (KNZZ 2012) jak základní požadavky probíhající kurikulární reformy, tak i potřeby školské sféry a oblasti trhu práce identifikované v řadě rozsáhlých empirických šetření.


publikace ke stažení publikace ke stažení (537,26 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky