Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Orgány kraje

Postavení a pravomoci krajů jsou vymezeny zvláštním zákonem (č. 129/2000 Sb.), podle něhož kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Kraj spravuje zastupitelstvo kraje, dalšími orgány jsou rada kraje, hejtman a krajský úřad. Kraj si však může vytvořit i další orgány.  


Zastupitelstvo kraje je voleným orgánem kraje. Jeho zasedání jsou veřejná a pořizuje se z nich zápis, který je následně uložen na krajském úřadě k nahlédnutí. Zastupitelstvo mimo jiné volí hejtmana, zástupce hejtmana a další členy rady kraje. Má právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně a vydává obecně závazné vyhlášky kraje.

Rada kraje je výkonným orgánem kraje zodpovědným zastupitelstvu. Jejími členy jsou mimo jiné hejtman a zástupce hejtmana. Schůze rady jsou neveřejné, zápis z nich je následně uložen na krajském úřadě k nahlédnutí.

Hejtman reprezentuje kraj navenek. Spolu se svým zástupcem je volen zastupitelstvem a oba zodpovídají zastupitelstvu za výkon své funkce.

Krajský úřad plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo, mimo jiné vykonává i některé kontrolní a organizační funkce ve směru k okresním a obecním úřadům a podporuje komunikaci různých úrovní samosprávy. V jeho čele stojí ředitel zodpovědný hejtmanovi.

Vedle výše zmíněných orgánů může kraj ustavovat i další orgány (zastupitelstvo výbory a rada komise). Zastupitelstvo zřizuje pro iniciativní i kontrolní funkce výbory, vždy nejméně finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, v určitých případech i výbor pro národnostní menšiny.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:

  • posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám;
  • předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními, popřípadě předškolními zařízeními, které kraj zřizuje;
  • vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu;
  • projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských zařízení a předškolních zařízení;
  • plní další úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Nahoru